WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення громадянського суспільства і правової держави - Реферат

Співвідношення громадянського суспільства і правової держави - Реферат

професійними, віковими, творчими та іншими інтересами, різноманітні клуби, спілки, товариства, громадські організації, рухи, політичні партії), взаємодія яких регулюється громадянським правом.
Наявність громадянського суспільства забезпечує індивідуальний простір для самореалізації поза державними структурами. Тому таке суспільство часто розглядають як сферу суспільного буття, не охоплену безпосередньо діяльністю держави. Але вони не взаємоізольовані, а, навпаки, взаємно доповнюють одне одного. Громадянське суспільство сприяє виникненню й конденсації громадських ініціатив, які живлять підтримують, корегують діяльність державного організму. У процесі становлення і розвитку громадянського суспільства відбувається заміна архаїчних, традиційних форм регулювання життєдіяльності людей, утверджуються демократичні, правові норми у всіх сферах суспільного життя. Тож громадянське суспільство і правова держава складають єдине ціле і виражають міру демократизації політичного життя і політичної системи як її інституційно-правового механізму.
3. Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством
Взаємодія держави з громадянським суспільством на основі партнерства необхідна для розвитку України як правової, демократичної і соціальної держави. Органи влади визнають, що соціальний прогрес, демократичний розвиток, економічний підйом важко реалізовувати без активної участі з боку суспільства.
Досвід демократичних держав світу засвідчує, що саме суспільна участь дозволяє домогтися більшої ефективності в багатьох сферах суспільного життя - від реалізації соціальної політики до сфери державного управління.
Сьогодні в Україні назріла потреба у вироблені системи заходів і механізмів ефективного партнерства держави та громадянського суспільства, оскільки органи влади, що співробітничають з інститутами громадянського суспільства, підвищують результативність своєї діяльності і підсилюють її правомірність в очах громадян.
Концепція взаємодії держави з громадянським суспільством спрямована на посилення процесу демократизації органів влади, розвиток і зміцнення інститутів громадянського суспільства, посилення їхнього зв'язку та є виразом бажання органів влади і громадянського суспільства налагодити співробітництво з метою подальшого удосконалення і розвитку партнерських відносин.
Положення Концепції базуються на загальновизнаних правах і свободах людини та громадянина, що містяться, зокрема в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України.
Поштовхом для становлення громадянського суспільства в Україні стало прагнення до створення демократичного суспільства, потреба у всебічному забезпеченні прав і свобод людини, визнання необхідності створення правової держави та прийняття у зв'язку з цим Декларації про державний суверенітет України.
Основою створення та функціонування громадянського суспільства в Україні є положення Конституції України, а саме:
права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3);
держава гарантує право кожного на свободу світогляду і віросповідання (стаття 35);
держава закріплює право за громадянами України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (стаття 36);
держава гарантує право громадянам брати участь в управлінні державними справами (стаття 38);
держава створює належні умови, що забезпечують право усіх направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування (стаття 40) тощо.
Законодавчою основою регулювання діяльності громадянського суспільства є: Цивільний кодекс України, Закони України "Про об'єднання громадян", "Про молодіжні та дитячі громадські організації", "Про політичні партії в Україні", "Про звернення громадян", "Про органи самоорганізації населення", "Про благодійництво та благодійні організації", "Про соціальні послуги"; Указ Президента України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"; постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних послуг" тощо.
В Україні за роки незалежності вже накопичено досвід взаємодії держави з громадянським суспільством, зокрема, як консультативно - дорадчий орган при Президенті України було утворено Раду представників громадських організацій національних меншин України, було укладено Генеральну угоду між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004-2005 роки, створено громадські ради при центральних, місцевих органах виконавчої влади тощо.
З метою підготовки до вступу до Європейського Союзу Україна має бути готовою взяти на себе обов'язки членства й відповідати необхідним економічним та політичним вимогам, встановленим Європейською Радою і прийнятим у Копенгагені 22 червня 1993 року (Копенгагенські критерії). Відносно громадянського суспільства ці вимоги передбачають стабільність законів та інституційних структур, що гарантують демократію, верховенство закону, забезпечення прав людини, повагу та захист прав національних меншин.
З вищезазначених вимог випливає, що:
Політична основа громадянського суспільства - це демократична, правова держава, що забезпечує кожному громадянинові можливість брати участь у державних справах. У такій державі абсолютно неприпустимою є будь-яка дискримінація за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Економічною основою громадянського суспільства є відносини ринкового характеру. Роль економічного чинника залишається важливим для функціонування громадянського суспільства, оскільки, з одного боку, громадянське суспільство зазнає значного впливу приватних економічних інтересів, а з іншого - розвинуте громадянське суспільство може стати союзником учасників ринкових відносин, що сприятиме стабілізації державної політики, перерозподілу фінансових та інформаційних потоків.
Власність, в контексті громадянського суспільства, має використовуватись для блага людини і суспільства через благодійництво або економічну діяльність інститутів громадянського суспільства.
Соціальною основою громадянського суспільства має бути соціальне середовище нового типу, яке максимально відповідає демократичним (загальносуспільним) цінностям розвитку громадянського суспільства та спрямоване на їх опанування.
В цілому оцінюючи ситуацію, можна сказати, що для взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні вже створено визначені умови, але вони повинні одержати свій подальший інтенсивний розвиток на основі системних підходів до формування української моделі громадянського суспільства, націленої на досягнення високих стандартів якості життя громадян і реалізацію демократичних прав і свобод у суспільстві.
Список використаної літератури
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхів. Заради України 28 червня 1996 р. - К.: Феміда, 1996.
2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
3. Лемак В.В. Теорія держави для юристів і політологів. - Ужгород, 2002.
4. Макаров О.В. Соотношение права и государства. - СПб., 1995.
5. Основи конституційного права України / За ред. В. В. Копейчикова. - К., 1997.
6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - Харьков: Консум, 2000.
7. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М. Н. Марченко. - М., 1996.
8. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. - М., 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...