WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

Правове положення акціонерних товариств - Курсова робота

здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.
Статутом А. Т. або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду А. Т. (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
Члени ради А. Т. (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу.
Виконавчим органом А. Т., який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.
Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту А. Т.
Правління вирішує всі питання діяльності А. Т., крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради А. Т. (спостережної ради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частин належних їм прав до компетенції правління.
Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді А. Т. (спостережній раді) та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені А. Т. в межах, передбачених законодавством і статутом А. Т.
Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається згідно із статутом А. Т.
Голова провління А. Т. вправі беез довіреності здійснювати дії від імені товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.
Глава правління товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління А. Т. здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджується загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства.
Первірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради А. Т. (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів. Ревізійній комісії А. Т. повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам А. Т. або раді А. Т. (спостережній раді).
Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не в праві затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов"язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонеріву разі винекнення загрози суттєвим інтересам А. Т. або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Право акціонера на участь в управлінні реалізується: в праві брати участь в загальних зборах акціонерів; в праві обирати та бути обраним в органи управління товариством. Різні категорії акціонерів мають різні інтереси. Домінування того чи іншого інтересу між акціонерами визначає політику, яку проводить А. Т.
Таким чином принцип формування структури влади в А. Т. базується на розгалуженні компетенції його органів.
Порядок створення акціонерного товариства.
Акціонерними товариствами як господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створеені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об"єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
А. Т. є юридичними особами і можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.
А. Т. можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражі та третейському суді від свого імені.
Придбання А. Т. часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
А. Т. створюється та діє на підставі установчого договору та статуту. Установчі документи повинні містити:
відомості про вид товариства
предмет і цілі його діяльності
склад засновників та учасників
найменування та місце знаходження
розмір та порядок утворення статутного фонду
порядок росподілу прибутків та збитків
склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань по яких необхідна одностайність
порядок внесення змін до установчих документів
порядок ліквідації та реорганізації товариства
відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов"язань по викупу акцій.
Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.
А. Т. набирає прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Перший крок створення А. Т. полягає в тому, що засновники А. Т. укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню А. Т., відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.
Засновники несуть солідарну відповідальність за забов"язаннями, що виникли до реєстрації А. Т.
Для створення А. Т. засновники повинні зробити повідомлення про намір створити А. Т., здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію А. Т.
Акції купуються учасниками при створенні А. Т. на підставі договору з його засновниками.
Якщо інше не передбачено статутом товариства, акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами або за ціною що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб. Порядок реалізації акцій визначається відповідно до законодавства України.
При створенні А. Т. акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкритих А. Т.) або розподілу всіх акцій між засновниками (у закритих А. Т.).
Відкрита підписка на акції при створенні А. Т. організується засновниками. Засновники в будь-якому випадку зобов"язані бути дердателями акцій на сумму не менше 25% статутного фонду і строком не менше 2-ох років.
Засновники А. Т. публікуютьповідомлення про наступну відкриту підписку, в якому мають бути вказані:
його фірмове найменування
предмет, цілі та строки діяльності товариства
склад засновників
дата проведення установчих зборів
розмір статутного фонду, що передбачається
номінальна вартість акцій, їх кількість та види, переваги та пільги засновників
місце проведення, початковий та кінцевий строки підписки на акції
склад майна, що вноситься засновниками в натуральній формі
найменування банківської установи та номер розрахункового рахунка, на який мають бути внесені початкові внески.
За рішенням засновників у повідомлення можуть бути включені також інші відомості. Строк

 
 

Цікаве

Загрузка...