WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Планування розслідування і слідчі версії - Реферат

Планування розслідування і слідчі версії - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Планування розслідування і слідчі версії
ПЛАН
1. Поняття і принципи планування розслідування.
2. Слідчі версії.
3. Організація перевірки слідчих версій.
4. Техніка планування. Планування роботи слідчого.
Література.
1. Поняття і принципи планування розслідування.
Однією з важливих умов швидкого і повного розслідування злочинів є його планування. За змістом-це пізнавальний процес, що має на меті виявити всі необхідні обставини події, яка розслідується, встановити істину в справі. Розкриття кожного злочину породжує необхідність розв'язання не тільки загальних завдань, які випливають з вимог кримінально-процесуального закону і певної кримінально-правової кваліфікації, а й конкретних, що визначаються характером і обсягом інформації, наявної до початку розслідування і на окремих його етапах. Це в свою чергу обумовлює те, що в процесі розслідування проводиться значна кількість різних слідчих дій: огляди, допити, обшуки тощо.
Постановка окремих завдань, зміст питань, які підлягають з'ясуванню, проведення слідчих дій, черговість і час їх виконання визначаються слідчим і мають являти чітку, оптимальну систему, що забезпечує швидкість, всебічність і об'єктивність дослідження обставин справи.
Планування розслідування і є перш за все засобом тактично доцільної організації роботи слідчого у викритті злочину. Воно надає слідству цілеспрямованого характеру, забезпечує здійснення всіх вимог соціалістичної законності в розслідуванні й ефективне використання прийомів і засобів криміналістики.
За змістом планування складається з таких елементів: визначення обставин і питань, що підлягають з'ясуванню, кола необхідних слідчих дій і доручень органам дізнання, термінів їх проведення.
Отже, план розслідування дозволяє на кожному етапі слідства відповісти на питання про те, що, як і коли найдоцільніше з'ясувати для розкриття злочину. Планування здійснюється з точним дотриманням законності за розробленими криміналістикою правилами. Головними його принципами є індивідуальність і динамічність.
Кожен злочин як конкретна, одиночна подія, має не тільки певні спільні з іншими злочинами ознаки і риси, а й сукупність індивідуальних, властивих тільки даному злочину, особливостей. Принцип індивідуальності підкреслює необхідність всебічного обліку останніх, що має значення для вибору найдоцільнішої системи науково-технічних і тактичних прийомів розслідування злочину.
Необхідність планування розслідування конкретної справи, що відбиває її специфіку, не виключає, а навпаки, передбачає знання і творче застосування загальних компонентів криміналістики, особливо рекомендацій методики розслідування певного виду злочину. Останні, відтворюючи найтиповіше і найістотніше для розслідування крадіжок, вбивств, розбоїв тощо, допомагають при плануванні роботи в конкретній справі.
Динамічність у плануванні розслідування означає своєчасне внесення змін і доповнень у план. Плануючи проведення допиту певного свідка, обшуку чи інших дій, слідчий планує одержати ті чи інші докази. Однак, можливості точного передбачення результатів слідчих дій обмежені об'єктивним характером розслідування як процесу пошуків доказів і їх джерел, як процесу, що йде в цілому від ймовірності до достовірності. Тому в розслідуванні виникає необхідність проведення нових, раніше не передбачених слідчих дій для з'ясування питань, що виникли, й уточнення одержаних фактичних даних.
Отже, план не можна розглядати як нерухому схему- це гнучка програма роботи. Одержані слідчим докази оцінюються і співставляються з наявними, план доповнюється і уточнюється під час всього розслідування, а тому планування здійснюється безперервно.
Деякі криміналісти цілком слушно пропонують віднести до принципів планування також принцип конкретності. План має бути чітким, конкретним і якісним.
Планування здійснюють з самого початку разсліду-вання і кінчають разом з його закінченням.
2. Слідчі версії.
У розслідуванні здійснюється доведення всіх обставин злочину кримінально-правового і процесуального значення, необхідних для вірного застосування закону, правильного вирішення кожної кримінальної справи. Доведення у розслідуванні - складний процес пізнання події минулого, що залишила різноманітні сліди в речовій обстановці і зафіксувалася в пам'яті людей. Слідчому важливо розшукати, дослідити і вірно використати необ-хідні докази.
На початку розслідування в багатьох кримінальних справах слідчий має дані, що свідчать про наявність лише окремих ознак злочину. Наприклад, можуть бути дані про об'єкт і не бути відомостей про суб'єкт злочину тощо.
При плануванні, як зазначалося вище, слідчий перш за все вирішує, які обставини; ще необхідно з'ясувати в справі. Успішне вирішення цього завдання неможливе без аналізу і пояснень уже наявних даних, але в силу неповноти останніх вони мають ймовірний характер і є версіями.
Слідчі версії - це обґрунтовані ймовірні пояснення певної події, її обставин і окремих фактів, які використовують для встановлення істини в справі.
Отже, визначення обставин, які підлягають з'ясуванню, нерозривно пов'язане з уявленням слідчого про те, що являє собою розслідувана подія, який можливий її характер і обставини. В цьому й полягає, перш за все, тісний зв'язок між плануванням і слідчими версіями.
Одну з кримінальних справ було порушено в зв'язку з виявленням трупа чоловіка біля берега річки. На тілі трупа були садна і синці. В якому напрямку вести слідство? Які обставини необхідно з'ясувати розслідуванням? Перш за все, потрібно пояснити розслідувану подію. Що це? Вбивство, нещасний випадок чи самогубство? Залежно від слідчих версій визначаються конкретні обставини і питання, з'ясування яких дасть можливість твердити про істинність висунутих версій.
Слідча версія з логічного боку є різновидом гіпотези і має однакову з нею логічну структуру. Розмежовують;
а) логічну відробку наявних фактичних даних; б) висування на цій основі версії; в) дедуктивне виведення висновків з висунутої версії; г) практичну перевірку наявності чи відсутності цих висновків; д) логічні доведення істинності чи помилковості версії.
Версії в розслідуванні відрізняються від гіпотез у науці тим, що пояснюють лише одиночні події і не переслідують завдань відкриття закономірностей, вони служать лише встановленню істини я кримінальному судочинстві.
За обсягом пояснюваних слідчою версією фактів розрізняють загальні й окремі версії. Загальна версія за змістом дає одне з можливих пояснень розслідуваної події в цілому, вона може бути більш чи менше деталізованою, але завжди охоплює всю сукупність даних, наявних у слідчого. Окрема версія - це пояснення окремих обставин і фактів.
У розслідуванні злочинів найрізноманітніші обставини і окремі факти можуть бути пояснені неоднозначне. Тому можна зазначити лише основні групи обставин, за якими будуються окремі версії:
а) об'єктивні обставини злочину(припущення про час, місце, способи, знаряддя здійснення, обстановку і умови, за яких відбулася подія); б) суб'єкт і суб'єктивні обставини злочину (припущення про винного, кількість злочинців, мету, мотиви їхніх дій тощо); в)

 
 

Цікаве

Загрузка...