WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єкти цивільних прав - Реферат

Об’єкти цивільних прав - Реферат

одержані від продажу гроші або неподільна річ залишається одній особі, яка зобов'язується надати іншій грошову компенсацію (ст. 115 ЦК України). Інколи в принципі подільна річ належить до неподільної. Наприклад, невеликий житловий будинок, який не може бути поділений між кількома спадкоємцями для проживання в ньому. Статусу неподільних набувають речі, об'єднані ознакою загального призначення, наприклад столовий сервіз, колекції поштових марок, меблевий гарнітур, спеціальна бібліотека. Хоча за домовленістю такі комплексні речі можуть стати і подільними. Речі головні і приналежності. Нерідко подільні речі знаходяться у такому господарсько-цільовому зв'язку, що одна з них стає головною, а інша - її приналежністю (наприклад, скрипка і футляр, трактор і набір інструментів до нього тощо). Приналежністю є річ, покликана служити головній речі зв'язана спільним господарським призначенням. Тобто приналежність фізично не зв'язана з головною річчю, не є її частиною і може бути предметом самостійної угоди. Приналежність головної речі вказується у стандартах, технічних умовах або прейскурантах, якими визначається комплектність продукції, що поставляється (ст.251 ЦК України). Приналежність головної речі не слід змішувати з поняттям складової частини речі (наприклад, телевізор і динамік, піаніно і клавіші). Складовою частиною речі є все те, що не може бути виділене від неї без пошкодження і істотного знецінення самої речі. При переході права на річ складові частини її не підлягають відділенню (ст. 131 ЦК України).
Плоди і доходи. Плоди - це природне породження самої речі (приплід тварин, плоди фруктових дерев). Доходи - те, що приносить річ, перебуваючи в експлуатації і цивільному о6ороті (наприклад, плата за житло, орендна плата тощо). Плоди, приплід тварин, доходи від речей належать їх власникові, якщо інше не встановлено законом або договором власника з іншою особою (ст. 133 ЦК України). Гроші та цінні папери. Речами з погляду цивільного права є також гроші і цінні папери.
А. Грошам властиві ознаки родових і подільних речей. Родовий характер грошей полягає у тому, що розмір грошової суми визначається не кількістю грошових знаків, а числом вказаних у знаках грошових одиниць. Тому борг може бути погашений будь-якими купюрами. Гроші - річ замінна, а тому боржник не може бути звільнений від відповідальності по грошовому боргу на тій підставі, що гроші загинули (були загублені чи украдені) (ст.ст.212-215 ЦК України). Як речі родові, вони можуть бути індивідуалізовані шляхом запису номерів окремих грошових знаків, наприклад у колекції чи слідчому протоколі. Як об'єкт права гроші виконують переважно платіжну функцію. Боржник має право погасити ними майновий борг, якщо інше не встановлено законом чи договором (ст.ст.213, 231 ЦК України). Проте гроші можуть виступати як самостійний об'єкт правовідносин, наприклад, у договорі позики (ст.374 ЦК України), у договорі банківської позички (ст.ст.382, 383 ЦК України), при загибелі збережень у кредитних установах (ст. 564 ЦК України).
Б. Цінні папери - це грошові документи, які засвідчують право володіння певними сумами грошей або відносини позики. Ці грошові документи визначають, по-перше, взаємо відносини особи, яка випустила відповідний документ і його володільця, по-друге, передбачають, як правило, виплату доходів у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі іншим особам грошових та інших прав. Цінними паперами насамперед є: акції, облігації, зобов'язання державної скарбниці, ощадні сертифікати, векселі. При цьому розписка не є цінним папером, хоча й містить певні майнові права. Кредитор може отримати борг без пред'явлення розписки, видавши боржникові зустрічну розписку про одержання грошей чи майна. А вимоги за цінним папером реалізуються лише шляхом пред'явлення останнього.
Цінні папери можуть бути іменними, на пред'явника, ордерними. В іменному папері (наприклад, акції трудового колективу, іменні облігації підприємств) вказується прізвище особи, якій його видано. 3дійснити право за іменним цінним папером може тільки особа, яка зазначена у ньому. У цінних паперах на пред'явника не зазначається прізвище особи, якій вони видаються. 3дійснити право за цінними паперами на пред'явника може особа, що його подасть. Ніяких доказів власник цінного паперу подавати не зобов'язаний. Найпоширенішими цінними паперами на пред'явника є облігації внутрішніх державних і місцевих позик, зобов'язання державної скарбниці. Ордерний цінний папір містить ім'я певного першого набувача, який вправі шляхом вчинення передаточного надпису (індосамента) передати право, зафіксоване в цінному папері, (разом з ним) іншій особі. Ордерними цінними паперами є векселі і коносаменти, які широко вживаються при вчиненні зовнішньоторгових правочинів.
Майно. У цивільному праві термін "майно" вживається в кількох значеннях. Під майном розуміють певну річ або їхню сукупність, у тому числі гроші і цінні папери. Саме про таке майно йдеться, наприклад, у нормах, які визначають об'єкти права власності, порядок захисту права власності, предмет договорів дарування, майнового найму, позики тощо. Терміном "майно" охоплюється також сукупність майнових прав, які належать певній особі. У такому значенні майно вживається у нормах, направлених на захист будь-яких майнових прав особи, наприклад, у нормах про охорону майна громадянина,визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим, а також про відповідальність юридичної особи. Таке поняття майна відрізняється від поняття як сукупність майнових прав і обов'язків особи. У такому розумінні термін "майно" використовується у нормах, що визначають частку не тільки майнових прав, а й обов'язків юридичних осіб і громадян, наприклад, у нормах щодо наслідків реорганізації юридичних осіб, спадкоємства, коли до правонаступників переходять не лише права, а й обов'язки.
Дії, послуги, продукти творчої діяльності, особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав.
Об'єктами цивільних прав можуть бути дії іншої особи. Проте, не будь-які дії, а лише такі, внаслідок яких створюється певна річ, матеріальне благо. Наприклад, за договором підряду підрядник зобов'язується виконати певну роботу: пошити одяг, виготовити стіл, відремонтувати будинок. Термін "дія" у цивільному праві має також інше значення. Так, за договором купівлі-продажу продавець і покупець вчиняють дії по передачі купленого майна і сплаті за нього грошових сум. Але такі й подібні дії не можна розглядати як об'єкт права, бо вони: а) є підставами виникнення, зміни чи припинення правовідносин; б) можуть бути за дорученням правомочних осіб вчинені іншими особами.
Дії як об'єкти цивільних прав, безпосередньо спрямовані на створення певних матеріальних благ і не можуть бути відокремлені від самої зобов'язаної особи. Серед дій як об'єктів цивільних прав особливе місце посідають послуги - певна діяльність, яка створює не річ, а благо для задоволення суспільних потреб, наприклад, транспортир послуги по договору перевезення, послуги охоронця по договору схову, послуги артиста, адвоката, педагога тощо. За допомогою послуги досягається певний немайновий результат, який сам по собі є благом, має споживну вартість і тому стає об'єктом цивільного права.
Продукти творчої діяльності як об'єкти права. Продуктами творчої діяльності є твори науки, літератури, мистецтва незалежно від форми, призначення, цінності, а також способу відтворення. Вони стають об'єктами цивільних прав лише при втіленні в певні речі (рукопис, картина, креслення, запис на плівку тощо), тобто коли набувають форми, яка може бути сприйнята без присутності автора. Продуктами творчої діяльності є також відкриття, винахід, раціоналізаторська пропозиція і промисловий зразок. Ці продукти стають об'єктами цивільних прав з моменту визнання їх такими, відповідного оформлення. Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних прав. Це такі блага, які не мають грошової чи будь-якої іншої майнової оцінки. Вони зв'язані з особою людини, не можуть передаватись і бути відчуженими. До них належать: здоров'я, особиста недоторканість, честь і гідність громадянина, його ім'я, а також право авторства на твори літератури, мистецтва, науки, відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, промислові зразки.
Організації теж мають немайнові блага: честь, гідність, найменування юридичної особи, товарний знак, права авторства. На відміну від громадян немайнові блага юридичних осіб можуть припинятися (наприклад, зміна назви при реорганізації), а також відчужуватися (наприклад, шляхом видачі ліцензії на товарний знак).

 
 

Цікаве

Загрузка...