WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів - Курсова робота

підкорятися утвореним органам управління і сумлінно дотримуватися вказівок осіб, яких самі члени обрали до органів управління.
4. рішення, прийняті більшістю, є обов'язковими.
Відповідно до статті 13 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До органів правління належить правління кооперативу. У разі потреби кооператив наймає виконавчого директора, утворює спостережну раду.
Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період між ними - правління кооперативу або спостережна рада, можуть утворювати спеціальні комісії з членів кооперативу із залученням як консультантів найманих працівників.
Загальні збори відповідно до статті 14 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію":
- вносять зміни і доповнення, приймають нормативні документи кооперативом обирають шляхом таємного голосування голову кооперативу та членів правління кооперативу, членів ревізійної комісії (ревізора), можуть обирати членів спостережної ради;
- заслуховують звіти органів управління кооперативу та їх діяльність;
- визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та використання.
До компетенції загальних зборів належить затвердження правил внутрішнього розпорядку, річного звіту, балансу кооперативу, порядку формування і розподілу доходу кооперативу, рішення правління кооперативу про прийняття нових членів.
Загальні збори вирішують питання про входження кооперативу до об'єднання кооперативів, питання про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Загальні збори членів виробничого сільськогосподарського кооперативу мають право приймати будь-які рішення, пов'язані із статутною діяльністю кооперативу.
Загальні збори проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням правління кооперативу або з ініціативи не менше третини членів кооперативу.
Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10 днів.
Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більша половина членів кооперативу.
Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу якого входить не менше як 10 членів, на термін, що не перевищує трьох років.
Правління виробничого сільськогосподарського кооперативу розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу, скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень, вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно із статутом, вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства, укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу виконавчої дирекції та оцінює її діяльність, а також делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття поточних рішень, забезпечує збереження майна кооперативу, організовує у разі потреби проведення незалежних аудиторських перевірок та вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями.
Члени правління кооперативу можуть обирати із свого складу голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.
Періодичність проведення засідання правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менше як 2/3 складу правління кооперативу.
Голова кооперативу очолює правління і обирається загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що не перевищує трьох років. Функції голови кооперативу та порядок його обрання передбачено статутом кооперативу.
Член спостережної ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії, яка обирається для контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу.
Якщо до складу виробничого сільськогосподарського кооперативу входить менше, як десять чоловік, функції ревізійної комісії виконує ревізор.
Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам кооперативу, обриється загальними зборами з числа членів кооперативу відповідно до порядку голосування, встановленого статутом кооперативу. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи спостережної ради.
У "Статуті сільськогосподарського кооперативу" визначено, що ревізійна комісія здійснює контроль за додержанням статуту кооперативу, схоронністю державного кооперативного майна, законністю договорів і господарських операцій, надходженням і витраченням матеріально-технічних засобів і коштів, правильністю обліку, звітності і розрахунків, за своєчасним і правильним розглядом головою і службовими особами кооперативу скарг і заяв членів кооперативу, а також за додержанням інших інтересів кооперативу та його членів.
Ревізійна комісія проводить щорічно не менш як одну ревізію господарсько-фінансової діяльності кооперативу (відкликання) визначаються статутом кооперативу.
Так відповідно до Статуту сільськогосподарського кооперативу: "голова Кооперативу здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень Загальних Зборів представляє кооператив у відносинах з державними та іншими установами й організаціями, несе відповідальність за виробничо-господарську діяльність кооперативу" [11. с. 235].
Стаття 17 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" передбачає, що правління кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу.
Виконавчий директор не може бути членом кооперативу, здійснює свою діяльність на умовах контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням.
Виконавчий директор несе відповідальність за свою діяльність перед кооперативом.
Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу може обиратися спостережна рада, яка утворюється за умови, якщо кількість членів кооперативу становить не менше як 50 осіб.
Спостережна рада обирається з членів кооперативу на загальних зборах у кількості 3-5 чоловік якщо інше ж періодично перевіряє його господарську діяльність і дає висновок по річному звіту кооперативу. Акти ревізії підлягають затвердженню загальними зборами членів кооперативу.
Ревізійна комісія має право перевіряти правильність використання і схоронність матеріально-технічних засобів і коштів, будинків, споруд, транспорту та іншого майна; вимагати для перевірки від службових осіб і членів кооперативу необхідні документи; вносити за результатами перевірок і ревізій пропозиції на розгляд загальних зборів кооперативів.
2.3 Порядок припинення діяльності виробничих сільськогосподарських кооперативів.
Припинення

 
 

Цікаве

Загрузка...