WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Необхідна оборона за кримінальним кодексом - Курсова робота

Необхідна оборона за кримінальним кодексом - Курсова робота

ознаки злочину). Бiльше того, вони за своєю соцiальною суттю суспiльно кориснi, оскiльки усувають небезпеку, яка загрожус правоохоронюваним iнтересам громадян, iнтересам суспiльства або держави. Цiєї ознаки позбавленi iншi обставини, з наявнiстю яких особа звiльнясться вiд кримiнальної вiдповiдальностi i покарання. В такому випадку у вчиненому завжди повиннi бути встановленi ознаки вiдповiдного злочину, а потiм, при наявностi, передбачених в законi умов, що характеризують вчинене дiяння чи особу, компетентнi державнi органи вправi, а в випадках, передбачених законно-давством, повиннi звiльнити особу вiд кримiнальної вiдповiдальностi. Таке звiльнення може бути факультативним чи обов'язковим (наприклад, коли минули строки давностi).
Вiднесення до обставин, що виключають злочиннiсть дiяння, буде правомiрним лише тодi, коли всi цi обставини мають якийсь загальний, притаманний лише їм критерiй. Цей критерiй виявлясться в тому, що вчинене особою за цих умов дiяння, зовнiшньо подiбне до злочину, не тiльки не може бути визнано суспiльно небезпечним i протиправним, але, навпаки, є суспiльно корисним i правомiрним, оскiльки сприяє охоронi правопорядку чи правильному здiйсненню функцiй державних органiв, суспiльно корисної дiяльностi. Тому суспільна кориснiсть i правомiрнiсть вчиненого -- це ознака, яка дозволяє вiднести те чи iнше дiяння в групу обставин, що виключають злочиннiсть дiяння.
Обставини, що виключають злочиннiсть дiяння, характеризуються спiльними ознаками. Перша з цих ознак полягає в тому, що дiяння являють собою свідомі і вольовi вчинки людини у формi дії або бездiяльностi Так, однi дiяння можуть вчинятися лише шляхом активної поведiнки. Це необхiдна оборона, уявна оборона, крайня необхiднiсть, затримання особи, яка вчинила злочин. Iншi дiяння можуть бути вчиненi як шляхом дiй, так i бездiяльностi. Подiбнi дiяння можуть бути виправданi лише в тому разi, якщо вони викликаються винятковими подiями, процесами або дiями людей, тобто певними пiдставами, якi i обгрунтовують необхiднiсть здiйснення вчинку, пов'язаного iз заподiянням шкоди. Так, iз вказiвки закону на те, що необхiдна оборона можлива проти суспiльно небезпечного дiяння, випливає, що вона недопустима проти дiй осiб, якi не є суспiльно небезпечними. Крайня необхiднiсть виражасться в заподiяннi шкоди рiзним правоохоронюваним iнтересам, тому її пiдставою виступас небезпека, що загрожує, яку неможливо усунути за допомогою iнших засобiв.
Друга ознака обставин, що виключають злочиннiсть дiяння - це зовнiшня схожiсть фактичних, видимих ознак здiйсненого вчинку i вiдповiдного злочину. Так, позбавлення життя при необхiднiй оборонi зовнiшньо подiбне до вбивства, застосування зброї працiвником мiлiцiї при затриманнi злочинця як перевищення влади. Суть крайньої необхiдностi, на думку С.А. Домахiна, заклю-чається в такiй дiяльностi громадянина, яка спрямована на охорону прав та iнтересiв особи, суспiльства, держави, хоч i шляхом порушення iнших охоронюваних законом iнтересiв, проте менш важливих. При затриманнi особи, яка вчинила злочин, шкода заподiюється з метою затримати злочинця, щоб не дати йому можливостi ухилитися вiд слiдства i суду. Шкода, заподiяна злочинцю при затриманнi, виступас як засiб вiдвернення небезпеки, яка загрожус об'єкту, який пiдлягас захисту, i питання про шкiдливiсть чи користнiсть дiй, якi використовуються з метою затримання элочинця, може бути вирiшене тiльки виходячи iз спiввiдношення цiнностей iнтересiв, що захищаються та iнтересiв, що порушуються.
Про те, що дiяння пiдпадає пiд ознаки дiяння, передбаченого кримiнальним законом, можна говорити, якщо: дiя чи бездiяльнiсть особи спрямована проти об'єкта кримiнальної охорони; вчинене дiяння вiдповiдає фактичним, зовнiшнiм ознакам об'єктивної сторони того чи iншого складу злочину; це дiяння вчинила особа, яка здатна бути суб'єктом цього злочину. І тiльки в тому випадку, коли вчинене дiяння зовнiшньо збiгасться з тим чи iншим злочином, можна говорити про обставини, що виключають злочиннiсть дiяння.
Третя ознака обставин, що виключають злочиннiсть дiяння, полягає в тому, що вони носять незлочинний_характер, їм властива правомiрнiсть
заподiяння шкоди. Така правомiрнiсь грунтується на вiдповiдностi здiйсненого вчинку, насамперед, приписам КК України а також нормам iншого законодавства - адмiнiстративного, трудового, цивiльного.
Дiяння, пов'язанi з ризиком також є суспiльно корисними, оскiльки вони спрямованi на досягнення значної суспiльно корисної мети навiть при усвiдомленнi особою допустимостi настання небезпечних наслiдкiв у процесi їх професiйної дiяльностi. Виконання наказу чи розпорядження також може бути суспiльно корисним, але лише в таких випадках, коли такий наказ або розпорядження с законними, тобто такими, що входять до повноважень осiб, що їх видають, виданi в належному порядку, виданi вiдповiдною особою.
На думку iнших авторiв, характерними ознаками обставин, що виключають злочиннiсть дiяння, є:
1) те, що дiї за наявностi таких обставин вчиняються з метою вiдвернути небезпеку заподiяння тяжкої шкоди правоохоронюваним об'сктам;
2) те, що таке вiдвернення вчиняється в одному випадку шляхом заподiяння шкоди тому, хто умисно вчиняс злочин, в iншому шляхом спричинення шкоди одним цiнностям, що охороняються законом, для вiдвернення небезпечної шкоди, що загрожус iншим, бiльш важливим суспiльним цiнностям;
3) те, що дiї, вчиненi за вищевказаних обставин, мають зовнiшню схожiсть з дiями та їх наслiдками, зазначеними в нормах кримiнального закону, як такi, що входять до певного складу злочину;
4) те, що такi дiї за наявностi обставин, що виключають злочиннiсть дiяння, визнаються правомiрними.
Немас в теорiї кримiнального права i єдностi щодо поняття обставин, що виключають злочиннiсть дiяння. Однi автори вважають, що це передбаченi кримiнальним, а також iншим законодавством i ззовнi схожi зi злочинами суспiльно кориснi (соцiально прийнятнi) i правомiрнi вчинки, якi здiйсненi за наявностi певних пiдстав i виключають суспiльну небезпечнiсть i протиправнiсть дiяння, а тим самим i кримiнальну вiдповiдальнiсть особи за заподiяну шкоду. Iншi автори пiд обставинами, що виключають злочиннiсть дiяння, розумiють дiяння, якi за своїми зовнiшнiми ознаками мають схожiсть з дiяннями, передбаченими кримiнальним законом як злочин, i якi за певних умов вважаються правомiрними.
Обставини, що виключають злочиннiсть дiяння, можуть бути класифiкованi за рiзними пiдставами, насамперед, в залежностi вiд юридичної форми тих правомiрних вчинкiв, що тiльки iз зовнiшнього боку пiдпадають пiд ознаки злочинiв. Вiдповiднодо цього обставини, що виключають злочинннiсть дiяння, подiляються на три групи:
1) здiйснення свого права (необхiдна оборона, крайня необхiднiсть, затримання злочинця, виправданий ризик та iншi види здiйснення суб'єктивного права);
2) виконання юридичного обов'язку (виконання закону, виконання наказу, виконання професiйних функцiй та iншi види виконання юридичного обов'язку);
З) використання владних повноважень (застосування сили, спецiальних засобiв та зброї, iнших заходiв примушування).
Така класифiкацiя дозволяс зрозумiти юридичну природу тiєї чи iншої обставини, що виключас злочиннiсть дiяння, а так само вирiшувати питання про суб'єктiв вiдповiдних правомiрних вчинкiв. Крiм того, вона дає можливiсть

 
 

Цікаве

Загрузка...