WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Відшкодування завданої шкоди - Курсова робота

Відшкодування завданої шкоди - Курсова робота

інформації, вважаючи, що позови на мільйонні суми можуть звести нанівець право на свободу слова, розорити "невигідні" видання. Політики, навпаки, вважають, що тільки за допомогою великих за розміром грошових відшкодувань можна застерегти представників преси від поширення неправдивої ін-формації.
У результаті закон, який би встановлював певну граничну межу розміру можливого відшкодування моральної шкоди, завданої засобами масової інформації, прийнято не було. Однак все ж таки були запроваджені механізми (у вигляді державного мита, пропорційного розмірам заявлених вимог - від 1 до 10% ціни позову), які змусили позивачів реально оцінювати заподіяну їм моральну шкоду і не висувати до засобів масової інформації необгрунтованих мільйонних позовів.
Повертаючись до визначення судами розмірів відшкодування моральної шкоди, слід зазначити, що чинне законодавство не містить способів їх обчислення.
На думку значної кількості юристів-практиків та науковців, для визначення сум відшкодування потрібні спеціальні знання, адже кожен випадок має свої відмінні риси. Людина - істота біопсихосоціальна, порушення функціонування однієї зі складових її організму тягне за собою погіршення (або порушення) функціонування всього організму. Тому розмір відшкодуванні моральної шкоди буде більші адекватним, якщо у процес оцінки будуть застосовані спеціальні психологічні, медичні та інші знання, для чого під час судового розгляду доцільно було б призначати відповідну судову експертизу.
Для обчислення розміру відшкодування на сьогодні пропонуються різні методики, які намагаються виробити універсальну формулу, застосування якої дало б можливість приймати більш-менш однакові за розміром відшкодування судові рішення у справах з подібними право-порушеннями.
Наприклад, російський вчений О. Ерделевський запропонував методику визначення розміру компенсації моральної шкоди, яка грунтується на:
- презюмуванні моральної шкоди - страждань, які повинна відчувати "середня", "нормально" реагуюча на протиправні щодо неї діяння людина;
- визначенні базисного рівня розміру компенсації за страждання, спричинені заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, що приймається в розмірі 720 мінімальних розмірів заробітної плати (дохід працюючої людини за 10 років);
- розробленій шкалі співвідношень розмірів компенсації моральної шкоди на основі співвідношень максимальних санкцій норм Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за посягання на аналогічні права людини;
- розробленій формулі, за допомогою якої можна визначати розмір компенсації та яка враховує критерії, що повинен прийняти до уваги суд при вирішенні відповідного питання. Ця формула має наступний вигляд:
D = d * fv* i * c * (l- fc),
де:
D (від англ. damage - збиток) - розмір компенсації дійсної моральної шкоди;
d (від англ, damage - збиток) - розмір компенсації презюмованої моральної шкоди;
fr (вія англ. fault - вина, violator - заподіювач шкоди) - ступінь вини заподіююча шкоди, при цьому 0 < fr < 1;
і (від англ, individual - індивідуальний) - коефіцієнт індиві-дуалн-'"-' особливостей потерпілого, при цьому 0 < і < 2;
с (від англ. circumstances - обставини) - коефіцієнт урахування обставин, що заслуговують на увагу, при цьому 0 < с < 2;
fs (від англ, fault - вина, survivor - потерпілий) - ступінь вини потерпілого, при цьому 0Однак ці розробки все ще залишаються теорією.
А в судовій практиці поки що, на жаль, існують непоодинокі приклади, коли розмір відшкодування моральної шкоди, стягненої різними судами не лише в подібних справах, а й різними судовими інстанціями за однією справою значно різниться як в абсолютному, так і у відносному значенні. При цьому, в судових рішеннях не наводиться такого обгрунтування розміру відшкодування моральної шкоди, яке було б абсолютним і безапеляційним.
Таким чином, питання як вдосконалення чинного законодавства, що регулює визначення розміру відшкодування моральної шкоди, так і забезпечення однакового його застосування судами України потребують вирішення в першочерговому порядку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України /Із змінами внесеними згідно із Законом №2222-ІV від 08.12.2004 р. К.: Велес, 2006. - 48 с.
2. Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянам незаконними діями органів дізнання, досудового слідства та суду": Закон України від 1.12.1994 р. ст. 1 №226/94-ВР.
3. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди Поставна Пленуму ВСУ від 31.03.1995 р. № 4 - п.4.
4. Про судову практику в справах по позовам про захист права приватної власності - Постанова Пленуму ВСУ від 22 грудня 1995 р. п. 12.
5. Цивільний кодекс України - К.: Видавничий дім "Скіф", 2005 - 272 с. (Серія Кодекси і закони України) с. 271.
6. Цивільне право України6 Підручник: У 2 т/ Борисова В.І. (кер. Авт. Коп.) Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін. - К. Юрінком інтер 2004 р. - т. 2. 332с.
7. Цивільне право України: Навч. посібник (За заг. ред. І.Я. Бірюкова, Ю.О.Заіка. - К. Істина 2004 - 224 с.
8. Цивільне право України. Підручник у 2 кн./О.В. Дзера (керівн.авт. коп..) Д.В. Довгерт, О.В. Кузнєцова - К. - Юрінков інтер - 2002 р. с. 458.
9. Цивільне право України і Підручник за зар. Ред. Панченко М.І. - к.: Знання 2005 р. - 583 с. (Вища освіта ХХІ ст.)
10. Цивільне право/ за ред. О.А. Підопригори Д.В. Бобрової навч. посіб. для студ. юр. вузів. -К.: Вен тур. 1996 р. 480с.
11. Цивільне право України: Підручнк / Є.О.Харитонов, Н.О. Саніахметова - К.: Істина, 2003 - 476 с.
12. Цивільне право України Академічний курс: Підручник: у 2 т./За ред.М.Я. Шевченко. Особлива частина - Х. Видав. Дім "Ін. Юре" 2003 р. - 408 с.
13. К.Б. Ярошенко "Спеціальні випадки відповідальності за заподіяння шкоди" - М. Юрид. літ. - 1997 р.
14. М.Лікуліна. Відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди завданої незаконними діями ретроспектива і сьогодення. - Право України 2004 р. №12 ст. 109.
15. І.Багірова. Застосування судами законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди: проблемні питання/ Про Україну 2006 р. №5 ст. 8.
16. "Історія розвитку моральної шкод та співвідношення її з іншими видами" - Юридичний вісник України №23 10-16 червня 2006 р. ст. 9.
17. Випадки відшкодування моральної шкоди - Юридичний вісник України № 24 17-23 червня 2006 р. ст. 18.
18. Солодко Е. Моральний в ред. Поняття и порядоквозмещения // Бізнес - 1996 р. - №8.
19. І.Боровска. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля. - Право України 2004 р. № 9 ст. 58.
Додаток 1 (2)
Зразок позовної заяви про відшкодування завданих збитків
До Кіровського місцевого
районного суду м. Дніпропетровська
Позивач: Кирпа Микола Степанович,
який мешкає за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Тиха, 14/3
Відповідач: закрите акціонерне товариство "Січ",
юридична адреса: М.Дніпропетровськ,

 
 

Цікаве

Загрузка...