WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення а - Реферат

свого провадження і розглянути будь-яку справу, окрім тих, що підвідомчі Комітету.
Комітету підвідомчі справи, матеріали яких пов"язані із забезпеченням національної безпеки, оборони, суспільних інтересів або містять державну таємницю.
Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу.
Голова Комітету має право на клопотання сторін та третіх осіб, які беруть участь у справі, за поданням державного уповноваженого, керівника структурного підрозділу Комітету, голови відділення або з власної ініціативи витребувати будь-які матеріали, що є в провадженні органу чи посадової особи, уповноважених розглядати справу, і передати їх на розгляд іншого органу чи посадової особи.
Справи розглядаються на підставі:
o безпосередньо виявлених службовцями Комітету, відділення ознак порушень;
o заяв суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, громадських об'єднань, громадян.
Особами, які беруть участь у справі, визнаються: сторони, треті особи, їх представники.
Сторонами у справі є відповідач і заявник (якщо розгляд справи розпочато (надалі - порушено справу) за заявою).
Відповідачем є особа (суб'єкт господарювання, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, орган адміністративно-господарського управління та контролю, громадське об'єднання, інша особа), в діях якої вбачаються ознаки порушення.
Заявником є будь-яка особа, яка звертається до Комітету, відділення за захистом своїх прав і законних інтересів, які вважає порушеними.
Треті особи можуть вступати в справу до прийняття рішення, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки, та бути залученими до участі у справі Комітетом, відділенням за клопотанням сторін чи з власної ініціативи.
Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи після одержання копії подання з попередніми висновками у справі (витягу з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у справі, або перешкодити подальшому розгляду справи), подавати докази, заявляти клопотання, давати усні й письмові пояснення, одержувати копії рішень у справі (витяги з них за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), подавати свої міркування та заперечення, оскаржувати рішення в порядку, визначеному законодавством.
Заяви про порушення у справах, підвідомчих голові відділення, подаються до відділення за місцем вчинення порушення або за місцем знаходження відповідача, або за місцем настання наслідків порушення. Заяви про порушення в інших справах подаються до Комітету.
Заява про порушення розглядається протягом 30 календарних днів, у разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду заяви може бути подовжений державним уповноваженим, головою відділення на 60 календарних днів, про що письмово повідомляється заявнику.
За наявності ознак порушення, за поданням службовців Комітету, відділення державним уповноваженим, головою відділення приймається розпорядження про порушення справи, про що письмово повідомляються сторони.
При доведенні вчинення порушення залежно від обставин у справі може бути прийнято одне чи декілька рішень або виділено в окремі провадження матеріали, що потребують додаткового дослідження.
З питань примусового поділу монопольних утворень та накладання штрафів приймаються постанови, а при вирішенні по суті інших справ - розпорядження, які є обов'язковими для виконання.
Встановивши під час розгляду справи факт порушення, орган чи посадова особа, які порушили або розглядають справу:
o має право вносити у відповідні державні органи обов'язкові для розгляду подання щодо скасування ліцензій, припинення операцій зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання;
o може вносити до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій чи посадових осіб подання
та рекомендації щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню, а також рекомендації щодо проведення заходів, спрямованих на запобігання порушенням, розвиток підприємництва і конкуренції;
o вносять подання у правоохоронні органи або надсилають їм відповідні матеріали для розгляду по суті.
Особи, права або обов'язки яких зачіпає рішення у справі, можуть звернутися до Комітету із заявою про перегляд рішення у справі або про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами.
Заява про перегляд рішення у справі або про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами підлягає розгляду у тридцятиденний строк.
Рішення у справах можуть бути оскаржені до суду, арбітражного суду у тридцятиденний строк в порядку, передбаченому ст. 24 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" та ст. 32 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції".
Подання заяви не зупиняє виконання рішень на час розгляду справи в суді чи арбітражному суді, якщо судом чи арбітражним судом не винесено рішення про припинення дії вказаних актів.
Список використаної літератури
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30.
2. Господарський процесуальний кодекс України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6.
3. Закон України "Про господарські суди". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 36.
4. Закон України "Про арбiтражний суд". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 40.
5. Закон України "Про судоустрiй України". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 27-28.
6. Закон України "Про статус суддiв" - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 8.
7. Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 26.
8. Вісник Вищого арбітражного суду України. - 1998. - № 3.
9. Господарське право України: Наук. посіб. / Саніахметова Н.О., Вишнякова О.К., Мельник С.Б. та ін.; За заг. ред. Н.О.Саніахметової; Одес. держ. юрид. акад.. - Х.: Одіссей, 2005.
10. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К.Галянтич, С.М.Грудницька, О.М.Міхатуліна та ін.; Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). - К., 2005.
11. Притика Д. М., Титов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посіб. - Х.: Консум, 2005. - Ч. ІІ.
12. Організація судової влади в Україні: Аналіз нормат. змісту Закону України "Про судоустрій України" / А. О. Селіванов (кер. авт. кол.), Є. В. Фесенко, Н. С. Рудюк та ін. / За наук. ред. А. О. Селіванова. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник. - 2-е вид., перероб. і допов.. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...