WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності (контрол - Реферат

Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності (контрол - Реферат

товариства, та інше.
Органами управління товариства є загальні збори товариства, рада акціонерів (спостережна рада), правління. Вищий орган - загальні збори, якими розглядаються питання: визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства та затвердженняйого планів і звітів про їх вико-нання, внесення змін до статуту товариства, обрання чи відзив членів ради (спостережної ради), обрання та відзив членів виконавчого органу та ревізійної комісії, затвердження річних результатів діяльності товариства та ряд інших питань, передбачених Законом про господарські товариства.
Виконавчим органом акціонерного товариства є правління або інший орган, передбачений статутом. Цей орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Він вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів та ради акціонерного товариства (спостережної ради). Голова правління акціонерного товариства має право без доручення здійснювати дії від імені товариства, підписувати договори, представляти інтереси товариства в державних органах, виступати від його імені в суді, господарському суді тощо. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів.
Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, статут-ний фонд якого складається з вкладів його учасників. Вони несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном.
Вищим органом управління товариства з обмеженою відповідальністю, як і акціонерного, є збори учасників або призначених ними представників. Виконавчий орган цього товариства - це дирекція (колегіальний орган) або директор (одноособовий орган). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не належать до числа учасників товариства. Дирекція (директор) підзвітна зборам учасників і має організовувати виконання його рішень.
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого розподілений на частки визначених установчими документами розмірів. Таке товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а при недостатності цих сум учасники цього товариства несуть додаткову відповідальність належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску.
До товариств з додатковою відповідальністю застосовуються за-гальні правила про установчі документи і державну реєстрацію товариств, обов'язки їх учасників.
Повним товариством є таке товариство, всі учасники якого здійсню-ють спільну господарську діяльність і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.
Ведення справ повного товариства здійснюється із загальної згоди всіх учасників. Воно може здійснюватись або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, що підписується іншими учасниками товариства. Учасники, яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов'язані давати іншим учасникам на їх вимогу повну інформацію про дії, виконані від імені та в інтересах товариства.
Командитне господарське товариство відрізняється від повного то-вариства тим, що в ньому поряд з одним або кількома учасниками, які здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть відповідальність усім своїм майном, беруть участь вкладники, відпові-дальність яких обмежується їх внеском у товариство.
Установчим документом як повного, так і командитного товариства є установчий договір. Статуту ці товариства не мають. В установчому договорі визначається: вид товариства, предмет і цілі його діяльності, вклад засновників і учасників, найменування, місцезнаходження, порядок розподілу прибутку та збитків, відповідальність учасників за зо-бов'язаннями товариства та інші.
Управління справами командитного товариства здійснюється лише учасниками з повною відповідальністю. В товаристві з одним учасником з повною відповідальністю управління здійснюється ним самостійно.
До реєстрації товариства воно не має права відкривати рахунки в банках, а також укладати договори чи інші угоди. Але якщо після його створення товариство схвалить договори, укладені засновниками, вони будуть дійсними для товариства. У разі несхвалення таких угод вони породжують правові наслідки тільки для засновників.
Особливості правового статусу господарських товариств залежать від їхнього виду та організаційної форми, які закріплюються в установчих документах. При заснуванні господарського товариства вибір органі-заційної форми залежить від засновника чи засновників. При цьому вра-ховується зміст та основні напрямки діяльності, сфера її здійснення, ре-сурси, які можуть бути використані, кількість і склад осіб, які безпосеред-ньо об'єднуються для здійснення господарської діяльності, тощо. Так, у статуті акціонерного товариства, крім зазначених, повинні міститися відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються заснов-никами, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
Здійснюючи господарську діяльність, господарські товариства висту-пають як власники майна, переданого їм засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті цієї діяльності, та доходів, одержаних від неї; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом (ст. 85 ГК України). Вкладами засновників та учас-ників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, облад-нання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника або заснов-ника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в його установчих документах. Отже, сума цих вкладів становить статутний фонд товариства. В ньому створюються також резервний (страховий), а також інші фонди, передбачені законодавством або уста-новчими документами товариства.
Список використаної літератури
1. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 384 с.
2. Господарське законодавство України: 36. нормативних актів / Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. - К.: Атіка, 2001.
3. Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Прон-ська, О. М. Вінник та інші; за заг. ред. В. С. Щербини. - К.: Юрінком Інтер, 2001.
4. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 1999

 
 

Цікаве

Загрузка...