WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності (контрол - Реферат

Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності (контрол - Реферат


Контрольна робота
Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності
План.
1. Види підприємств колективної власності в Україні.
2. Робочий час та час відпочинку.
3. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності.
Список використаної літератури
1. Види підприємств колективної власності в Україні.
Однією з організаційних форм господарської діяльності є підпри-ємства, види яких визначені в законі залежно від форм власності - при-ватні, колективні, державні, комунальні, підприємства з іноземними інвестиціями.
Відтак слід, мабуть, зазначити, що законодавство дозволяє і заохо-чує приватну господарську і підприємницьку діяльність як індивідуальну, сімейну, так і з правом найму робочої сили. Закон не обмежує ні кількості найманих працівників, ні розміру приватного капіталу. Це означає, що приватні підприємства є рівноправними суб'єктами виробничої, комерційної та іншої діяльності.
Відповідно до визначення законодавством України такої форми власності, як колективна, воно вирізняє окремий вид підприємств - колективні2. Підприємством колективної власності, за Господарським кодексом, визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновників. Ними є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.
Майно колективного підприємства і становить колективну, власність цього підприємства. В ньому визначаються вклади учасників в це майно, на базі якого створено колективне підприємство, та їх вклади в приріст майна після його заснування.
Різновидом колективних підприємств є виробничі кооперативи - добровільні об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої чи іншої діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в його діяльності (ст. 95 ГК України). Такого ж змісту ви-значення виробничого кооперативу міститься в Законі України від 10 липня 2003 року "Про кооперацію".
Діяльність кооперативу базується на принципах добровільного всту-пу в кооператив і безперешкодного виходу з нього, особистої трудової участі членів кооперативу та їх участі в управлінні його справами. В складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, зокрема територіально відокремлені. Кооператив має право відкривати свої філіали та представництва.
Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. їх кількість не може бути меншою ніж три особи. Кооператив вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Майно кооперативу формується за рахунок грошових та матеріаль-них внесень його членів, виробленої ним продукції, доходів від реалізації та іншої діяльності, надходжень від продажу цінних паперів та інших джерел, передбачених статутом кооперативу.
Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою в порядку, визначеному земельним законодавством. Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий та неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу. Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.
Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах і пропорційно до очікуваної участі члена кооперативу в госпо-дарській діяльності останнього.
У разі виходу з кооперативу його член має право одержання свого паю в порядку і строки, визначені статутом кооперативу (ст. 99 ГК України).
Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі само-врядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу. Вищим органом кооперативу є загальні збори. До органів управління належать правління (голова) та ревізійна комісія (ревізор). Статутом може бути передбачено спостережну раду кооперативу.
Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю кооперативу. Ви-конавчий директор не може бути членом кооперативу. Він здійснює свою діяльність на умовах контракту.
У разі відсутності в кооперативі посади виконавчого директора ро-ботою кооперативу керує його голова.
Якщо кількість членів виробничого кооперативу становить більш як п'ятдесят осіб, у ньому може утворюватися спостережна рада для контро-лю за діяльністю виконавчого директора. Вона обирається загальними зборами з числа членів кооперативу у складі трьох-п'яти осіб. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кооперативу здійснює ревізійна комі-сія, а в кооперативі, до складу якого входить менше десяти членів, - ревізор.
Виробничий кооператив, згідно зі ст. 108 ГКУ, відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Його члени несуть за усіма зобов'язаннями субсидіарну (додаткову) відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їхнього пайового внеску.
Одним із видів підприємств колективної власності є підприємства споживчої кооперації. Споживча кооперація - це система самоврядних організацій громадян (споживчих товариств, їх спілок, об'єднань), а також підприємств та установ цих організацій. Первинною ланкою цієї системи є споживче товариство - організація громадян, які на основі добровільності членства, майнової участі та взаємодопомоги об'єднуються для спільної господарської діяльності з метою організованого колективного забезпечення своїх економічних і соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні.
Споживчі товариства наділяються правами юридичної особи і можуть на добровільних засадах об'єднуватися в спілки, інші форми об'єднань, передбачені законодавством, єдину спілку споживчих товариств України.
Власність споживчої кооперації складається з власності споживчих товариств, спілок (об'єднань) та їх спільної власності (ст. 111 ГК України). Об'єкти права власності споживчої кооперації можуть перебувати у спільній власності споживчих товариств, спілок (об'єднань).
Споживчі товариства, їх спілки (об'єднання) можуть утворювати, як уже зазначено, для здійснення своїх статутних цілей унітарні або кор-поративні підприємства.
Ще одним різновидом підприємств колективної власності є підпри-ємства об'єднань громадян (громадських організацій, політичних партій), релігійних організацій. Вони засновуються на власності цих організацій для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань.
Засновниками підприємств

 
 

Цікаве

Загрузка...