WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

Історія зародження, розвитку і становлення інституту адвокатури в Україні та країнах СНД - Курсова робота

суб'єкт РФ, на території якого це утворення засновано.
Адвокатське бюро засновується двома або більшою кількістю адвокатів на підставі укладеного у простій письмовій формі партнерського договору, в якому адвокати-партнери зобов'язуються об'єднати свої зусилля для надання юридичної допомоги від імені всіх партнерів. Адвокатське бюро є юридичною особою.
У партнерському договорі вказуються: строк дії договору; порядок прийняття партнерами рішень; порядок обрання керуючого партнера та його компетенція; інші істотні умови.
Дія партнерського договору припиняється у разі: закінчення строку дії договору; припинення або призупинення статусу адвоката, який є одним з партнерів, якщо умовами договору не передбачено його збереження відносно інших партнерів; розторгнення договору за вимогою одного з партнерів, якщо умовами договору не передбачено його збереження відносно інших партнерів.
Ведення справ у бюро здійснюється керуючим партнером. Угоди з довірителем про надання юридичної допомоги укладаються керуючим партнером або іншим партнером від імені усіх партнерів на підставі виданої ними довіреності, в якій вказуються усі обмеження щодо компетенції партнера, яким укладено договір з довірителем, та справ з довірителями, а також третіми особами. Якщо адвокат виходить з партнерського договору, він має передати керуючому партнеру провадження по всіх справах, з яких він надавав юридичну допомогу. Такий адвокат відповідає перед довірителями та третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли під час його участі у партнерському договорі.
Адвокатське бюро може бути перетворено лише на колегію адвокатів.
Після припинення партнерського договору адвокати мають укласти новий. Якщо новий партнерський договір не буде укладено протягом місяця з дня припинення старого договору, адвокатське бюро перетворюється у колегію або ліквідується.
З моменту припинення партнерського договору і до перетворення бюро у колегію адвокатів або ліквідації бюро адвокати не можуть укладати угоди про надання юридичної допомоги. З цього моменту учасники договору несуть солідарну відповідальність за спільними зобов'язаннями відносно довірителів та третіх осіб.
Юридична консультація - це некомерційна організація, створена у формі установи. Порядок її створення, реорганізації, перетворення, ліквідації та діяльності встановлено нормами Цивільного кодексу РФ, федерального закону "Про некомерційні організації" та цього Закону. Юридична консультація засновується адвокатською палатою за поданням органу державної влади відповідного суб'єкта РФ, якщо на території одного судового району на одного федерального суддю припадає менше двох ад-вокатів від загальної кількості адвокатів усіх адвокатських утворень, розташованих на території цього району.
Збори (конференція) адвокатів щорічно встановлює розмір винагороди, яка сплачується палатою адвокату, направленому працювати в юридичній консультації, а також кошторис видатків на утримання консуль-тації.
Цілями створення адвокатської палати є (п. 4 ст. 29 Закону): забезпечення надання кваліфікованої юридичної допомоги та її доступності для населення певного суб'єкта РФ; організація безоплатного надання юридичної допомоги; представництво та захист інтересів адвокатів у органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських та інших організаціях; здійснення контролю за професійною підготовкою осіб, які допускаються до адвокатської діяльності, та за дотриманням адвокатами Ко-дексу професійної етики адвоката.
Законом встановлено наступні норми представництва в комісії (п. 2 ст. 33 Закону): сім осіб від адвокатської палати, при цьому адвокат - член комісії повинен мати стаж адвокатської діяльності не менше 5 років; дві особи від територіального органу юстиції; дві особи від законодавчого органу державної влади суб'єкта РФ, але ці особи не можуть бути депутатами, державними або муніципальними службовцями; одна особа (суддя) від верховного суду республіки, краєвого, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та округу; одна особа (суддя) від арбітражного суду суб'єкта РФ. Очолює комісію президент палати. Комісія є правомочною приймати рішення, якщо її склад сформовано на дві третини від кількості, встановленої Законом.
Засідання комісії скликаються її головою не рідше чотирьох разів на рік та є правомочними за умови присутності на них не менше двох третин членів комісії.
Рішення комісії з питань проведення кваліфікаційних іспитів приймаються простою більшістю голосів учасників відповідного засідання шляхом голосування іменними бюлетенями, які разом з текстами письмових відповідей на запитання приєднуються до протоколу засідання та зберігаються разом з документацією палати як бланки суворої звітності протягом трьох років.
За результатами розгляду скарг комісія дає висновки про наявність або відсутність у діях (бездіяльності) адвоката ознак порушення норм Кодексу професійної етики адвоката, а також про невиконання чи неналежне виконання адвокатом своїх обов'язків. Висновки з вказаних питань комісія приймає простою більшістю голосів своїх членів.
4.2. Адвокатура Республіки Білорусь
Адвокатська діяльність в Республіці Білорусь регулюється нормами Конституції, Закону "Про адвокатуру" від 15 червня 1993 р. із змінами та доповненнями, внесеними Законом № 176-3 від 10 липня 1998 р. (далі - За-кон), та прийнятими відповідно до вказаного Закону іншими нормативними актами.
Аналіз-ст. 1 та ст. 2 Закону дозволяє зробити висновок, що адвокатура - це незалежний правовий інститут, покликаний надавати кваліфіковану професійну правову допомогу фізичним та юридичним особам для захисту їх прав, свобод та законних інтересів.
Держава гарантує надання юридичної допомоги усім, хто її потребує, без будь-яких обмежень (п. 1 ст. 4 Закону).
Адвокатура також сприяє роз'ясненню законодавства та правовому вихованню громадян.
За Законом (ст. 7) адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше трьох років, склала кваліфікаційний іспит та отримала ліцензію на право займатись адвокатською діяльністю. Якщо особа не має трирічного стажу роботи в якості юриста, вона може бути допущена до кваліфікаційного іспиту, якщо пройшла стажування в адвокатурі від шести місяців до одного року. До стажування допускаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальністю "правознавство", стажування закінчується складанням кваліфікаційного іс-питу. Незадовільне його складання є підставою для продовження строку стажування доодного року. Повторне незадовільне складання кваліфікаційного іспиту тягне відрахування стажера з адвокатури через професійну невідповідність. Особа, яка набула статусу адвоката, крім надання правової допомоги, може займатись науковою та педагогічною дія-льністю. Адвокатом не може бути особа (ст. 10 Закону):
- визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
- яка скоїла навмисний злочин;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...