WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Система права. поняття та ознаки права - Реферат

Система права. поняття та ознаки права - Реферат

до права, щоб його вимоги стали особистим переконанням будь-якої людини, а повсякденне додержання юридичних норм - звичкою;
- ознайомлення громадян із питанням державно-правового будівництва, підвищення їхньої соціальної та політико-правової активності;
- допомога їм в оволодінні всією сукупністю юридичних знань із різних галузей і сфер функціонування права;
- сприяння ефективній роботі механізму правового регулювання.
Основні вимоги право виховної роботи:
- набуття людиною основ правових знань;
- необхідність формування у світогляді людини переконань, настанов, мотивів активної правомірної поведінки;
- формування у людей соціально-комунікативних якостей особистості.
Таким чином, правове виховання має впливати на розум і почуття людини, підказувати їй шляхи правильної поведінки в тій чи іншій життєвій ситуації. За допомогою правового виховання поведінка та вчинки людини стають у рамки вимог законності. Саме тому поряд із формуванням правової свідомості, підвищенням рівня правової культури молоді правове виховання виконує і таку важливу соціальну функцію, як попередження правопорушень.
4. Інститути права і правових норм
Підставою поділу норм права на галузі та інститути є предмет і метод правового регулювання.
Предметом правового регулювання є суспільні відносини, що впорядковуються за допомогою права.
Метод правового регулювання - це спосіб впливу права на певну сферу суспільних відносин.
Найхарактернішими є імперативний метод, що чітко визначає межі поведінки суб'єктів (наприклад, заборона правопорушень), та диспозитивний, що дає можливість суб'єкту вибрати з установлених державою той варіант поведінки, що найповніше відповідає його інтересам (наприклад, можливість укласти трудовий договір на одному чи кількох підприємствах).
Найзначнішим елементом системи права є галузь права.
Галузь права - це сукупність правових норм, що становлять самостійну частину системи права та регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин своїм особливим методом.
Сучасне право України складається з таких основних галузей:
- конституційне (державне) право, яке закріплює основи державного і суспільного ладу, основи правового становища громадян, порядокформування та компетенцію органів держави;
- адміністративне право, яке регулює відносини, що складаються у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності;
- фінансове право, яке регулює відносини, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету;
- земельне право, яке регулює відносини між державою та суб'єктами різних форм власності на землю;
- цивільне право, яке регулює майнові та пов'язані з ним особисті немайнові відносини;
- трудове право, яке регулює відносини між працівником і власником (уповноваженим органом) у трудових відносинах;
- сімейне право, яке регулює шлюбно-сімейні відносини і питання опіки та піклування;
- кримінальне право, яке визначає види суспільно небезпечних діянь (злочинів) і покарання, що застосовуються до осіб, які їх скоїли;
- цивільно-процесуальне право, яке регулює відносини, що виникають під час розгляду цивільних справ судам, винесення та оскарження рішень;
- кримінально-процесуальне право, яке регулює відносини, що виникають у процесі порушення, попереднього розслідування (досудового слідства) і судового розгляду кримінальних справ, а також винесення та оскарження вироку суду;
- виправно-трудове право, яке регулює відносини, що виникають у процесі реалізації кримінальних покарань.
Структурним елементом галузі є правовий інститут (інститут права), що об'єднує споріднені правові норми, які регламентуються.
Інститут права - це система юридичних норм, що регламентують певну сторону однорідних відносин, які складають особливу частину галузі права.
Інститути права поділяють на галузеві, що вміщають норми в середині однієї галузі, та міжгалузеві, що об'єднують норми, які належать до різних галузей права.
Основним елементом системи права, що визначає зміст галузей та інститутів права, є норма права. Юридична норма - це первинна "клітинка" системи права. Вона має всі ознаки, притаманні будь-якій соціальній нормі: є загальним правилом, що діє безперервно в часі, регламентує поведінку соціальних суб'єктів і надає суспільству рис системності; водночас юридична норма має ряд особливостей, які тотожні особливостям права в цілому.
Отже, правова норма - це відображене в законах чи інших джерелах права загальнообов'язкове правило поведінки, що є взірцем можливої чи необхідної поведінки та охороняється від порушень засобами державного примусу.
Щоб чітко з'ясувати особливості кожної норми права у процесі аналізу законодавства, необхідно розрізнити та виявити її логічну структуру.
Структура норми - це внутрішня будова норми, що виявляється у взаємодії її основних структурних частин. Правову норму становлять 3 елементи:
- гіпотеза (передбачення) - елемент правової норми, що вказує на умови, з настанням яких виникають права та обов'язки. Іншими словами, гіпотеза вміщує вказівки на конкретні життєві обставини, за настанням яких дана норма вступає в дію;
- диспозиція (розпорядження) - елемент, що являє собою "серцевину" правової норми, вказує на саме правило поведінки (права та обов'язки учасників правовідносин). Їх реалізація можлива лише за умови настання умов, визначених гіпотезою;
- санкція (стягнення) - елемент норми права, який визначає міру державного впливу, що застосовується до порушника прав та обов'язків, передбачених диспозицією норми.
У правовій нормі повинні вміщатись умови її дії, права та обов'язки учасників правовідносин, засоби державного примусу за неналежне виконання вміщеного в нормі правила поведінки. Інакше норма не зможе виконувати функцію регулятора суспільних відносин.
Література
1. Правознавство: Навч. посібник / В.І. Бобер, С.Е. Демський, А.М. Колодій та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 704с.
2. Основи правознавства: Проб. Підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. / За ред. І.Б. Усенка. - К.: Ірпінь, 1997. - 416с.

 
 

Цікаве

Загрузка...