WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право приватної власності на землю в Україні (магістерська робота) - Реферат

Право приватної власності на землю в Україні (магістерська робота) - Реферат

384 с.
14. Державний комітет статистики Статистичний щорічник України за 2003р. - Київ: Техніка, 2004
15. Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. Цивільне право України. - К: Юрінком.2004. - 756 с.
16. Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності: Нариси з історії, філософії, теорії і практики регулювання відносин власності в Україні. - Харків: Факт, 2002. - 550 с.
17. Заика Ю.А. Гражданское право Украины в вопросах и ответах. Учебное пособие. МАУП. 2-е изд.- К. 2000г. - 243 с.
18. Заіка Ю.О. Особливості спадкування окремих видів майна // Підприємництво, господарство і право.-2003.-№ 9.
19. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності // Спадкове право.-К., 2002. - 317 с.
20. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинина. - К.:Видавничий Дім "Ін. Юре", 2003. - 424 с.
21. Земельное право. Учебник для вузов. Руководительавторского коллектива и отв. редактор - С.А. Боголюбов. - М.: Издат. группа НОРМА- ИНФРА. М,, 1999. - 400 с.
22. Зобов'язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник / За ред. проф. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 912 с.
23. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України : сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК, №4, 2001, С. 32-36
24. Ковтун М.Г. Земельне право: курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Юмана, 2001. - 208 с.
25. Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А. Довгерта. - К.: Український центр правничих студій, 2004. - 336 с.
26. Коростелев С.В. Земельное и лесное право: Учеб. пособие. СПб: Изд-во Михайлова В.А., изд-во "Полиус", 1998. -544 с.
27. Кочерга С.В. Зміна власності - крок до ринкових перетворень.//Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук /Збірник наукових праць молодих вчених // - Полтава: Полтава, 1999. - c. 213-216.
28. Кулинич П. Правові аспекти прискорення реформування аграрного сектора економіки // Право України - 2000. - № 4. С. -11-17
29. Лебідь В. Земельноправові та майнові аспекти реалізації права на ведення особистого підсобного господарства // Право України .- 2001. - № 11- С. 86-89
30. Маракулин П. П. Региональньые особенности размещения сельс-кохозяйственного производства. - К.: Наукова думка, 2002. - 212 с.
31. Мочерний С.В., Єрохін С.А., Каніщенко Л.О., та ін. За редакцією С.В.Мочерного. Основи економічної теорії. - К.: Академія, 2001. - c. 261 - 272.
32. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс // Проблемы теории и практики. - Кишенев, 1997. - 278 с.
33. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.: Госюриздат, 1990. - 240 с.
34. Носік В.В. Право власності в Україні: Навч. посіб. / О.В.Дзера, і Н.С.Кузнєцова, О.А.Підопригора та ін.; За заг. ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової.- К.: Юрінком Інтер, 2000.- С. 432-441;
35. Оніщенко О., Юрчишин В. Про підприємницькі форми господарювання в аграрній сфері. //Економіка України - 1997. - № 4. С. 16-21
36. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Рук. авторс. кол. В.В. Залесский. - М.: Издательство НОРМА, 1999. - 648 с.
37. Підопригора О.А. Основи римського приватного права: Підручник. - К., 1999.- 182 с.
38. Пістун М. Д., Гуцал В. О. Географія агропромислових комплексів. -К.: Либідь. - 2002. - 198 с.
39. Семчик В, Кулинич П. Комплексне дослідження процесів становлення відносин власності в Українських землях // Право України .- 2003. - № 1- С. 154-159;
40. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному праву-М.: Статут, 1996. - 192 с.
41. Советское гражданское право: в 2-х томах. Т.2 / Под. ред. О.А. Красавчикова. - М.: Высшая школа, 1985. - 544 с.
42. Советское гражданское право: Учебник. В 2-х частях. Ч.2 / Под. ред. В.А. Рясенцева. - М.: Юрид. лит., 1987. - 576 с.
43. Стефанчук Р.О. Цивільне право України. - К.: Наукова думка. - 2004. - 448 с.
44. Титова Н. До концепції основного земельного закону України. // Право України. - 2002. -№ 4.- С. 68.
45. Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України .- 2002. - № 4 - С. 70-76;
46. Федоров М. Земельна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи // Економічний часопис. - 2002. - № 6. - С. 22;
47. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія і практика: Навч. посіб. - К., 2004. - 298 с.
48. Харитонов Е.О., Гонгало Р.Ф., Погребный С. А. Гражданское и симейное право. Учебный практический справочник. Х: "Одиссея", 2000.- 543 с.
49. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України.- К.- " Істина".- 2003. - 773 с.
50. Харитонов Є.О., Червоний Ю.С. Коментар до Цивільного Кодексу України. - Х: "Одіссея", - 2004.- 855 с.
51. Цивільне право України. Підручник. У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 520 с.
52. Цивільне право України. Підручник. / Ч.Н. Азімов, М. М. Сібільов, В. І. Борисова та ін.; За ред. проф. Ч.Н.Азімова. - Харків: Право, 2005. - 568 с.
53. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 520 с.
54. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - Кн. 2. - 640 с.
55. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової. - Книга друга. - К.: Юринком Інтер, 2000. - 640 с.
56. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. - Одеса: Юридична література, 2003. - 1080 с.
57. Шабанін В. С.Стан та напрямки оновлення і розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства в Україні //Економіка АПК, 2002, №8, С. - 21-23
58. Шевченко Я.М. Цивільне право України. К: Юрінком, 2003. - 406 с.
59. Шипович Е. Й. География производительных сил Украины. - К.: Вища школа, 2000. - 127 с.
60. Шпичак О. М. Економічні проблеми АПК в умовах формування ринкових відносин.//Вісник аграрної науки №9, 2001, С. 12-16
Практичні матеріали:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду "Про практику розгляду судами України справ про спадкування" від від 24.06.83 № 4 // Постанови Пленуму Верховного Суду (1983-2000). - Т. 1. - К., 2000.
2. Вищий господарський суд України. Інформаційний лист від 18.06.2004 N 01-8/1170 "Про практику Верховного Суду України зі справ у спорах, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства" // Офіційний вісник ВСУ. 2004. № 12. Ст. 176
3. Верховний Суд України. Інформаційний лист від 01.09.2003 року "Про практику розгляду судами земельних спорів" // Офіційний вісник ВСУ. 2003. № 24. Ст. 382

 
 

Цікаве

Загрузка...