WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи - Реферат

Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи - Реферат

юстиції. Так, В.Є. Чиркін, порівнюючи функції органів конституційної юрисдикції у країнах із романо-германською правовою системою і функції конституційного контролю в інших країнах, зазначив, що там, де не існує конституційних судів, конституційних рад чи інших аналогічних органів, їх роль виконують суди загальної юрисдикції, для яких така діяльність стала спеціалізованою (США, Канада, Індія та ін.)18.
Але в кожному разі функція конституційного правосуддя є провідною, головною для органів конституційної юрисдикції більшості країн світу. Зокрема, Д. Руссо вважає, що Конституційна Рада Франції при вирішенні спорів, пов'язаних із виборами, виконує функцію правосуддя, і остання за своїм характером відрізняється від функції контролю за конституційністю законів19, а М.В. Чудаков наголошує, що в ряді країн світу органи конституційної юрисдикції є судами у справах зі звинувачення вищих посадових осіб держави20.
Безперечно, теорія і практика здійснення органами конституційної юрисдикції своїх функцій у кожній окремо взятій державі, у тому числі в Україні, є унікальною, але дослідження цієї проблеми без подальшого порівняння відповідного вітчизняного й зарубіжного досвіду видається неможливим. Як справедливо зазначає І. Бондаренко, судова система країни є органічною складовою суспільства, продуктом його діяльності, відтворенням його менталітету і рівня розвитку. При цьому запозичення позитивного досвіду організації та функціонування судової системи однією державою в іншої може сприяти усуненню помилок, прорахунків і негативних явищ, що має особливу актуальність ізначимість для України, судова система якої перебуває у процесі реформування21.
Таким чином, пріоритетною функцією Конституційного Суду України як складової національної системи судочинства є функція конституційного правосуддя. Водночас йому притаманні й інші функції (конституційного контролю, арбітражу, офіційного тлумачення, правової охорони Конституції України тощо). Останні за своїм обсягом переважають функцію конституційного правосуддя, але це не заперечує її пріоритетне значення.
Функції Конституційного Суду України відрізняються від функцій судів загальної юрисдикції за змістом, сутністю, принципами та процесуальними формами їх реалізації, предметом судочинства. Водночас ті й інші функції слід розглядати не в їх протиставленні, а в органічному і гармонійному поєднанні та взаємодоповненні. У такому вигляді вони утворюють єдину цілісну систему - систему функцій судочинства у державі. Саме така позиція, на нашу думку, має бути реалізована в новому Кодексі про судочинство і судоустрій України.
Література
1 С т а ш и с В.В. Завдання нового етапу судової реформи // Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи : Матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квіт. 2002 р.). - К.; Х., 2002. - С. 4.
2 Див.: Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. - К., 2001.
3 Див.: И л ь и н с к и й И.П., Щ е т и н и н Б.В. Конституционный контроль и охрана конституционной законности в социалистических странах // Советское государство и право. - 1969. -
№ 9. - С. 40-41.
4 Див.: С т е ц о в с к и й Ю.И. Судебная власть. - М., 1999. - С. 192-193.
5 Див.: Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. - К., 1999. - С. 561; Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. - Х., 1999. - С. 265.
6 Див.: Ш а п о в ал В.М. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. - 1999. - № 3. - С. 52-57; Ч у б а р ь Л.П. Защита прав и свобод человека и гражданина в конституционном судопроизводстве Украины // Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии (Ереван). - 1999. - № 2. - С. 22.
7 Див.: Ч у б а р ь Л.П. Зазнач. праця. - С. 21-30.
8 Див.: С а в е н к о М.Д. Правовий статус Конституційного Суду України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2001. - С. 3, 6-7.
9 Див.: Ш а п о в а л В.М. Проблеми розвитку конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України. - 1998. - № 2. - С. 45.
10 Див.: С а в е н к о М.Д. Зазнач. праця. - С. 7.
11 Див.: С т е ц о в с к и й Ю.И. Зазнач. праця. - С. 192-205.
12 Див.: О в с е п я н Ж.И. Правовая защита конституций. Судебный конституционный контроль в зарубежных странах. - Ростов н/Д, 1992. - С. 75-76.
13 Див.: М о р о з о в а Л.А. Современное состояние российского законодательства и его систематизация. Круглый стол журнала "Государство и право" // Государство и право. - 1999. - № 2. - С. 27.
14 Див.: Э б з е е в Б.С. Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного контроля // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - 1995. - № 2/3. - С. 84-86.
15 Напр.: Б о б о т о в С.В. Конституционная юстиция. - М., 1994; Ш у л ь ж е н к о Ю.Л. Конституционный контроль в России. - М., 1995; Х а б р и е в а Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. - М., 1998.; та ін.
16 Див.: С у т а л и н о в А. Решения Конституционного Суда Кыргызской Республики по признанию неконституционными законов или частей законов в случае их расхождения с Конституцией // Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии (Ереван).- 1999. - № 2. - С. 31-36.
17 Див.: С к о м о р о х а В.Є. Конституційний Суд України в механізмі державної влади : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Х., 2001. - С. 9.
18 Див.: Ч и р к и н В.Е. Конституционное право : Россия и зарубежный опыт. - М., 1998. - С. 79-80.
19 Див.: Р у с с о Д. Осуществление контроля при национальных выборах в политические органы власти // Конституционное правосудие. Вестник конференции органов конституционного контроля стран молодой демократии (Ереван). - 1999. - № 3. - С. 9.
20 Див.: Ч у д а к о в М.В. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - Минск, 2001. - С. 173-174.
21 Див.: Б о н д а р е н к о І. Судова система України та її реформування у сучасних умовах // Право України. - 2002. - № 8. - С. 41.

 
 

Цікаве

Загрузка...