WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінальна відповідальність - Курсова робота

Кримінальна відповідальність - Курсова робота


Курсова робота
Кримінальна відповідальність
Зміст
Вступ 3
I. Поняття кримінальної відповідальності 6
I.1 Основний зміст кримінальної відповідальності 11
I.2 Форми реалізації кримінальної відповідальності 12
I.3 Підстави кримінальної відповідальності 15
Загальні висновки 25
Перелік посилань 27
Використана література 28
Вступ
Зростання злочинності, що спостерігається в останні роки, зокрема організованої насильницької та корисливої, яка викликана переломним періодом розвитку України і низькою інших негативних чинників, ста-вить перед державою серйозні завдання щодо боротьби з цим явищем. Необхідно добиватися припинення її зростання, а потім і істотного ско-рочення. З цією метою вживаються політичні, економічні, організацій-ні, законодавчі та інші заходи.
Однією з важливих задач нашої держави є викорінювання злочинності та всіх причин, що її породжують. Рішення цієї задачі здійснюється спільними зусиллями всіх державних органів, громадських організацій і всіх шарів громадськості. Звідси різноманіття форм і методів, використовуваних у боротьбі зі злочинністю. Зокрема, поряд із застосуванням позбавлення волі до небезпечних злочинців застосовуються покарання, не зв'язані з позбавленням волі, а також заходу суспільного впливу чи примусові міри виховного характеру у відношенні облич малозначні злочини, що зробили, чи злочини, що не представляють великої суспільної небезпеки.
Прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України ство-рює для цього міцну законодавчу базу. Коло злочинних посягань виз-начає безпосередньо кримінальне законодавство. Щоб це законодавс-тво було досить ефективним, необхідно правильно його застосовувати.
Кримінальне право України знаходить своє відображення в кримі-нальному законодавстві, яке являє собою єдину нормативну систему. Кримінальне законодавство України складається з кримінальних зако-нів, які зведені в Кримінальний кодекс.
В нормах кримінального закону сформульовані підстави і принци-пи кримінальної відповідальності. Згідно з Основним Законом України кримінальній відповідальності і покаранню підлягає лише особа, винна у вчиненні злочину, тобто така, що умисно або з необережності вчини-ла передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння.
В даний час, коли в суспільних науках, у тому числі й у юридичної, одержала визнання ідея пріоритету загальнолюдських цінностей, дослідження кримінально-правових відносин здобуває особливе значення. Зараз можна з упевненістю сказати, що взаємини між злочинцем і державою в нашій країні будуються на основі закону.
Реалізація задачі охорони інтересів особистості, чи суспільства держави від злочинних зазіхань припускає застосування судом до осіб, винних у їхньому здійсненні, передбачених законом покарань. Однак, можуть скластися такі умови, при яких не потрібно, щоб винна особа перетерпіло покладання мір кримінальної відповідальності (у тому числі і покарання).
Зрозуміло, реалізація кримінально-правових відносин кримінальної відповідальності допускається тільки при наявності основ, передбачених діючим карним законодавством. У цьому зв'язку, представляється важливим розгляд і аналіз таких основ. Після цього необхідно розглянути ряд норм, що містяться в діючому карному законодавстві.
Розгляд поставлених питань є важливим для визначення значення цього інституту як для обличчя винного в здійсненні злочину, так і для законодавця.
У курсовій роботі представляється надзвичайно актуальним розгляд питання про кримінальну відповідальність, форми її реалізації та її підстави. При постановці питання кримінальної відповідальності першорядно треба дати визначення поняття кримінальної відповідальності.
Дана робота присвячена дослідженню поняття кримінальної відпо-відальності.
Мета роботи - вивчити поняття та зміст кримінальної відповідальності.
Метод дослідження - структурний та порівняльний аналіз.
Під час написання роботи був проведений описовий аналіз правового змісту поняття кримінальної відповідальності, форм її здійснення та підстав кримінальної відповідальності.
Глава I. Поняття кримінальної відповідальності
Визначаючи кримінальну відповідальність, слід виходити з того, що вона є одним із видів юридичної відповідальності. І хоча остання в правознавстві визначаються неоднаково, але у вузькому спеціально-правовому значенні юридична відповідальність трактується як відпові-дальність ретроспективна, тобто як відповідна реакція держави за вчи-нене в минулому правопорушення. З цієї точки зору юридичну відпові-дальність можна визначити як вид і міру примусового перетерпіння особою, що вчинила правопорушення, певних позбавлень державно-правового характеру, які передбачені законом.
Розрізняють такі мети юридичної відповідальності: загальну пре-венцію правопорушення; покарання правопорушника; вплив на свідо-мість правопорушника; моральну перебудову особи; формування в людини, яка порушила норми права, настанови на правомірну поведін-ку надалі; виховний вплив на інших людей з метою попередження пра-вопорушень з їхнього боку.
Мета юридичної відповідальності своєю чергою визначає її фун-кції - головні напрямки юридичного впливу як на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту правопорядку і виховання суб'єк-тів права, що скоїли чи можуть скоїти правопорушення.
Найменування законодавчого акта "Кримінальний кодекс" повною мірою пов'язано з розумінням його як зводу законів про кримінальну відповідальність. Ось чому немає нічого незвичайного в тому, що КК часто звертається до поняття "кримінальна відповідальність" (наприк-лад, ст.ст. 3, 10, 48, 50, 51, 56, 223 КК та ін.). Однак КК ніде не розкри-ває зміст цього поняття, хоча і відрізняє кримінальну відповідальність від кримінального покарання (наприклад, ст.ст. 3 і 50 КК).
В науці кримінального права немає однозначності в розумінні кримінальної відповідальності: одні автори ототожнюють її з кримі-нальним покаранням; другі - характеризують кримінальну відпові-дальність як певного роду обов'язок; треті - розглядають її як кон-кретні кримінально-правові відносини; четверті - розуміють кримі-нальну відповідальність як реалізацію санкції кримінально-правової норми; п'яті - вважають кримінальну відповідальність засудженням винного обвинувальним вироком суду за вчинений злочин з признан-ням покарання або без нього тощо.
Поняття кримінальної відповідальності повинно відповідати родо-вим рисам юридичної відповідальності і разом з тим характеризувати-ся своїми видовими, відмінними ознаками ними є такі:
1. Кримінальна відповідальність являє собою реальну соціальну взаємодію спеціальних органів держави і особи, яка визнана винною у вчиненні злочину, внаслідок чого ця особа перетерпе-ває певні позбавлення.
2. Обов'язковою ознакою кримінальної відповідальності є дер-жавне примушування, яке знаходить своє вираження передусім в засудженні злочинця і його діяння обвинувальним вироком суду,а також в покладенні на винного додаткових позбавлень і обмежень.
3. Вид і міра позбавлень особистого (наприклад, позбавлення во-лі), майнового (наприклад, конфіскація майна або штраф) або іншого характеру (наприклад, позбавлення права займати певні посади) визначені тільки в кримінальному законі, передусім в санкції статті КК, яка передбачає відповідальність за вчинені злочини.
4. На відміну, наприклад, від цивільно-правової відповідальності, де іноді можливо добровільне

 
 

Цікаве

Загрузка...