WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

цінностей, розмір покриття повинен бути відповіднозменшений.
Суд може зменшити розмір покриття шкоди, заподіної працівником, за-лежно від його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, вчиненими з корисливою метою.
Пленум Верховного Суду України з цих питань дав роз'яснення, де зазна-чено, що зменшення розміру шкоди, який підлягає покриттю працівником, до-пустиме лише у виключних випадках за наявності зазначених у ст. 137 КЗпП умов, котрі мають бути підтверджені ретельно перевіреними в судовому засіданні доказами. З обов'язковим викладенням у рішенні мотивів зниження суми, яка стягується1.
До конкретних обставин, за яких було заподіяно шкоду, слід відносити такі, що перешкоджали працівникові використовувати належним чином покладені на нього обов'язки, зокрема, відсутністьнормальних умов зберігання матеріальних цінностей, неналежна організація праці. Разом з тим необхідно враховувати, чи зроьив працівник все можливе для запобігання шкоді.
Судам необхідно перевіряти, чи додержаний власником або уповноваже-ним ним органом встановлений ст. 233 КЗпП річний строк для виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення в суд з позовом проїї відшкодування. Цого строку додержуються і при зверненні із заявою до проку-рора.
Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваже-ному ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди,
1Див.: Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам"
встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підрпиємства, організації, установи слід вважати день підписання акта або висновку.
Суд повинен встановити: наявність прямої дійсної шкоди та її розмір; яки-ми неправомірними її заподіяно і чи входили до функцій працівника обов'язки, неналежне виконання яких призвело до шкоди; в чому полягала його ивна; в якій конкретно обстановці заподіяно шкоду; чи були створені умови, які забезпечува-ли б схоронність матеріальних цінностей і нормальну роботу з ними; який май-новий стан працівника. Якщо шкоду заподіяно кількома працівниками, в рішенні суду має бутизазначено, які конкретно порушення трудових обов'язків допустив кожен працівник, ступінь його вини та прпорційна частка загальної шкоди, за яку до нього може бути застосовано відповідний вид і межі матеріальної відповідальності.
Встановивши при розгляді справи, щошкода заподіяна не лише з вини працівника, до якого пред'явлено позов, але й з вини посадових осіб підприємства, орагнізації, установи, сід відповіднодо ст. 105 ЦПК повинен прияг-ти їх до участі в справі як співвідповідачів.
Висновки
В даній курсовій роботі, тема якої "Матеріальна відповідальність прцівників за шкоду заподіяну підприємству", ми дали визначення поняттю матеріальної відповідальності працівників, і висвітлили слідуючі питання: прави-ла, які встановлені щодо матеріальної відповідальності; обмеження матеріальної відповідальності працівників; повна матеріальна відповідальність; вимоги щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність; правила колектив-но (бригадної) матеріальної відповідальності; визначення розміру шкоди; поря-док покриття шкоди, заподіяної працівником; обставини, які враховуються при визначенні розміру відшкодування.
З викладенго в даній курсовій роботі матеріалу можна зробити слідуючі висновки:
- матеріальна відполвідальність працівників - це один з видів юридичної відповідальності, щовиражається в обов'язку працівників покрити повністю або частково покрити матеріальну шкоду, що була заподіяна з їх вини;
- працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середньомісячного заробітку;
- відповідно до ст. 1351 КЗпП договори про повну матеріальну відповіда-льність укладаються лише в письмовій формі;
- коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного пра-цівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність;
- розмір заподіяної підприємству, установі, оргнізації визначається за фак-тичними витратами;
- суд при визначенні розміру шкоди, щопідлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і ту конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно.
Список викоритсаних перешоджерел
1. Конституція України.
2. Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом за-кононодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. -Київ: Юрінком. 1997 р.
3. М.І.Мурашко. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділу кадрів підприємств, установ і організацій. Практичні питання теалізації поло-жень законодавчих та нормативних актів, що пов'язані з трудовим законодав-ством. 3-тє видання, - Київ: "Компас", 1997 р.
4. Пленнум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам"
5. Людина і праця. Довідних з правових питань/ Козінцев І.П., Савенко Л.А. - Київ: Юрінком Інтер, 1997 р.
6. Нове законодавство України про працю/ Упоряд. В.Б. Авер'янов, І.В. Зуб, - Київ: Либідь, 1991р.
7. Цивільний Кодекс України
8. Кодекс Законів про працю України; Закон "Прооплату праці", порядок обчис-лення середньої заробітньої плати; Закон "Про відпустки", роз'яснення мінпраці щодо застосування закону "Про відпуски". Науковий коментар.- Уж-город: ІВА, 1997 р.
9. Карпенко Д.О. Нове закрнодавство України про працю. - Київ: Знання, 1991 р.
10. Збірник матеріалів з питань трудовго законодавства України (станом на 1 червня 1992 р) Управління праці та соц. Питань Вінницької обласної держадміністрації/ Вінниця: 1992 р. Б/Ц.
11. Барабаш О. Деякі влативості трудових правовідносин. Право України, №8, 1997 р.
12. В.І. Прокопенко. Трудове право: курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вентурі, 1996р.

 
 

Цікаве

Загрузка...