WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

виконанні трудових обов'язків;
7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;
8) службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні праців-нка на іншу роботу.
Пленум Верховного Суду України в згаданій вище постанові відж 29 груд-ня 1992 року вказав, що при вирішенні питання про иатеріальну відповідальність на підставі письмового договору, укладенгопрацівником з підприємством, уста-новою, організацією про взяття на себе повной матеріальної відовідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей (недостача, зіпсуття), переданих йому для зберігання або інших цілей (п. 1 ст. 134 КЗпП), необхідно перевірити, чи належить відповідач до категорії працівників, з якими згідно з ст. 1351 КЗпП може бути укладений такий договір, та чи був він укладений.
За відсутності цих умов на працівника за заподіяну ним шкоду може бути-покладена лише обмежена матеріальна відповідальність, якщо згідноз чинним за-конодавством працівник з інших підстав не несе матеріальної відповідальності у відповідному розмірі шкоди1.
Слід мати на увазі, що до позовних заяв про матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди,заподіяними діями працвника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (п. 3 ст 134 КЗпП), мають додаватися докази, які підтверджують, що вчинення працівником таких діянь встановлено у порядку кримінального судочинства.
Матеріальна відповідальність у овному розмірі шкоди покладається і в та-ких випадках, коли шкода завдана діями працівника, що мають ознаки діянь, пе-реслідуваних у кримінальному порядку, але він був звільнений від кримінальної відповідальності в зв'язку з спливом строку давності для притягнення до кримі-нальної відповідальності або з інших підстав, передбачених законом.
1Див.: Пленум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам"
При покладенні повної матеріальної відповідальності за п. 4 ст. 134 КЗпП за шкоду, заподіяну підприємству, установі,організації працівником, який знахо-дився у нетверезому стані, необхідно врахувати, що нетверезий стан працівника може бути підтверджено як медичним висновком, так і іншими видами доказів (актами, поясненнями сторін і третіх осіб, показаннями свідків тощо).
Маючи на увазі, щозаподіяння шкоди працівиком, який був у нетверезому стані, є одним з найгрубіших порушень трудових обов'язків, зменшенням розмі-ру відшкодування за цю шкоду, як правило, не допускається1.
Відповідно до п. 5 ст. 134 КЗпП працівник несе матеріальну відповідаль-ність у повному розмірі шкоди, заподіяною недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробув (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціально одягу та інших предмнтів, виданих підприємством, установою, організацією пра-цівникові в користування.
1Див.: Людина і праця. Довідних з правових питань/ Козінцев І.П., Савенко Л.А. - Київ: Юрінком Інтер, 1997 р. - ст. 93.
На підставі згаданого закону матеріальну відповідальність в повному роз-мірі несуть також працівники сільськогосподарських підприємств, які займаються випуском сільськогосподарської продукції, за шкоду, заподіянунедостачею, уми-сним знищенням, умисним зіпсуттям цієї продукції.
Відповідно до п. 6 ст. 134 КЗпП матеріальна відповідальність в повному розмірі покладється на працівника у випадках, передбачених окремими законо-давчими актами.
За чинним законодавством така відповідальність на працівника може бути покладена, зокрема, за шкоду, заподіяну викраданням, загибелю або недостачею великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз і коней. Належних кооперативним гос-подарствам; перевитратою пального, допущеною працівником автомобільного транспорту; одержанням службовою особою премій внаслідок зроблених з її ви-ни викривлень даних про виконання робіт; за шкоду, заподіяну розкраданням, недостачею, понаднормативними витратами валютних цінностей; заподіяну каси-ром незабезпечення цілості матеріальних цінностей та іншими винними діями.
За п. 8 ст 134 КЗпП покладається обов'язок за відшкодуванню шкоди, за-подіяної підприємству, установі, організації у зв'язку з оплатою незаконно звіль-неному чи незаконно переведеному працівникові часу відпущеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи, на винних службових осіб, за наказом або розпорядженням яких звільнення чи переведення здійснено з порушенням за-кону або якими затримано виконання рішення суду про поновлення в роботі.
5. Вимоги щодо укладення договору про повну матеріальну відповідальність.
Відповідно до ст. 1351 КЗпП такі договори укладаються лише в письмовій формі.
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути ук-ладено підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли ві-сімнадцятирічного віку), які займають посади або виконують роботи безпосеред-ньо зв'язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей. Перелік таких по-сад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відпо-відальність затверджується в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.
6. Правила колективно (бригадної) матеріальної відповідальності.
Ці правила викладені у ст. 1352 КЗпП. У разі спільного використання пра-цівниками окремих видів робіт, зв'язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуску), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється влас-ником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим коміте-том підприємтсва, установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність укладається між підприємством і всіма членами колективу (бригади).
Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування а також типовий договір проколетивну (бригадну) матеріальну відповідальність

 
 

Цікаве

Загрузка...