WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству - Реферат

шкодою, зокрема, слід розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації провести затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобото вимкликані внаслідок порушення працівником трудових обов'язків, грошові виплати. Згідно зі ст. 130 КЗпП неодержані або списані в доход держави прибутки з підстав, пов'язаних з нена-лежним виконанням працівником трудових обов'язків (так само, як і інші недодержані прибутки), не можуть включатися до шкоди, яка підлягає відшкодуванню.
Приматеріальній відповідальності в межах середнього місячного заробітку він згідно з чинним законодавством визначається, виходячи з заробітку за два останні календарні місяці роботи працівника, що передували дню виявлення шкоди, а якщо шкода виявлена після звільнення - дню звільнення. В разі, коли працівник наданому підприємстві, в установі, організації працював менше 2-х місяців, він обчислюється із заробітку за фактично пропрацьований час1".
1Див.: Пленнум Верховного Суду України в постанові від 29 грудня 1992 р. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівникам"
3. Обмеження матеріальної відповідальності працівників.
Матеріальну відповідальність у межах середнього місячного заробітку не-суть працівники, які допустили зіпсуття або знищення цінностей в ході трудового процесу1. На інших працівників з числа службових осіб (наприклад майстра, тех-нолога), якщо шкода від зіпсуття або знищення через недбалість зазначених цінностей заподіяна внаслідок неправельних службових дій (бездіяльності), матеріальні відповідальність покладається також в межах середнього місчного заробітку2. Відповідальність в тому ж розмірі за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, вимірюваних приладів, спеціального одягу та інших предметів покладається на пррацівника, якщо названі цінності були видані йому в користування в зв'язку з виконанням трудових обов'язків.
1Див.: Кодекс Законів про Працю України з постатейними матеріалами (за станом закононодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 листопада 1997р.). Відповідальні редактори В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. -Київ: Юрінком. 1997 р. - п. 1 стаття 133
2Див.: Там же: стаття 132
Притягнення до кримінальної відповідальності за випуск недоброякісної продукції службових осіб, зазначених у ст. 2 ст. 133 КЗпП за щкоду , заподіяну зайвими грошовими виплатами, неправельним обліком і зберігання матеріальних чи грошочих цінностей, невжиттям необхідних заходів до запоьігання простоям, випуску недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню і зіпсуттю матеріальних чи грошових цінностей, матеріальну відповідальність в межах прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячгогозаробітку, несуть винні в цьому директори, начальники і інші керівники підприємств, установ, організацій і їх заступники; керівники та їх заступники будь-яких структурних підрозділів, передбачених статутом підприємства, установи, організації чи іншим відпорвідним положенням.
До зайвих грошових виплат відносяться, зокрема, суми стягнення штрафів, заробтної плати, виплачені звільненому працівникові в зв'язку з затримкою з ви-ни службової особи видачі трудової книжки, розрахунку, неправльним форму-люванням причин звільнення, а також заробітної плати, виплаченої працівникові за надані зайві дні чергової відпустки без виключення днів прогулу. При вивленні безпосередніх заподіячів шкоди, викликаної виплатою зайвих сум, знищення чи зіпсуттям матеріальних цінностей, винуваті зобов'язані відшкодувати шкоду в межах, встановлених законодавством. Зазначені вище службові особи в цих випа-дках несуть матеріальну відповідальність в межах свого середньомісячного заро-бітку за ту частину шкоди, що не відшкодована безпосередніми заподіювачами її. При цьому згальна сума, що підлягає стягненню, не повинна перевищувати роз-міру заподіяної шкоди. На них самих покладається матеріальна відповідальність у зазначених межах, якщо з їх вини не було своєчасно вжито заходів до стягнення шкоди з безпосредніх заподіювачів її й таку можливість підприємство втратило1.
Працівники, які не є керівниками підприємства (установи, організації) і структурних підрозділів на підприємстві, або їх заступники за шкоду, заподіяну зайвими грошовими виплатами, викликаними нележним виконанням ними трудо-вих обов'язків, несуть матеріальну відповідальність за ч. 1 ст. 132 КЗпП, крім випадків, для яких ст. 134 КЗпП передбачена повна матеріальна відповідальність.
1Див.: Людина і праця. Довідних з правових питань/ Козінцев І.П., Савенко Л.А. - Київ: Юрінком Інтер, 1997 р. - ст. 91.
У тому ж порядку визначається матеріальна відповідальність працівників, з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність (статті 1351, 1352 КЗпП), якщо шкода заподіяна не незбезпеченням цілості прийнятого під звіт май-на, а іншими порушеннями трудових обов'язків (неналежним оформленням до-кументів про виявлену при прийнятті матеріальних цінностей недостачу, що по-тягло її оплату тощо).
4. Повна матеріальна відповідальність.
Дане питання регулюється ст. 134. КЗпП. В ній зазначено, що прцівники не-суть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству. Утанові, організації, у випадках, коли:
1) між працівником і підприємством, установою, організацією укладено пи-сьмовий договір про взяття на себе працівником пвної матеріальної від-повідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, пере-даних йому для зберігання і інших цілей;
2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими документами;
3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;
4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції). В тому числі при їх ви-готовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організа-цією працівникові в користування;
6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі,організації при

 
 

Цікаве

Загрузка...