WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова і соціальна держава - Контрольна робота

Правова і соціальна держава - Контрольна робота

громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі (ст.ст. 13, 41 Конституції України).
13. Проведення державою політики соціальної поступки - вирішення всіх питань на шляхах згоди і порозуміння різноманітних соціальних груп, глибокої поваги до особи незалежно від її соціального стану, захисту від усякого посягання на її життя, здоров'я і особисту гідність.
Таким чином, будучи обмеженою правом, соціальна держава виявляє активність у регулюванні соціально-економічнихпроцесів, соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної захищеності відповідно до закону.
Держава є соціальною, правовою остільки, оскільки вона гарантує людині свободу вияву:
- як індивіду, який відрізняється від інших фізичними і психічними якостями, тобто має індивідуальність;
- як члену соціального організму, яким є громадянське суспільство, тобто індивіду, який входить до складу громадських і професійних груп і організацій;
- як громадянину, який є підданим держави.
4. Соціальна держава і особистість
Будучи обмеженою правом, соціальна держава виявляє активність у регулюванні соціально-економічних процесів, соціального аспекту основних прав громадян, їх соціальної захищеності відповідно до закону.
Відносини особи і соціальної держави будуються на встановленні такого балансу, при якому:
- особа мала б можливість безперешкодно розвивати здібності, задовольняти права, свободи і законні інтереси;
- держава одержувала б визнання і підтримку своєї діяльності з боку особи, яка виконує свої обов'язки і несе відповідальність за їх невиконання.
Одну з основних ознак соціальної держави - пов'язаність держави правом - слід розуміти так, що права громадян не є дарованими державою, а мають власне обґрунтування. Вони об'єктивно існують від народження людини і є невідчужуваними від неї. Тому відносини особи та держави мають будуватися на основі їх зв'язаності взаємними правами, обов'язками і відповідальністю. Як громадянин є відповідальним перед державою, так і держава відповідальна перед громадянином.
У наші дні соціальна держава означає насамперед обов'язок законодавця бути соціальне активним в ім'я згладжування суперечних інтересів членів суспільства і забезпечення гідних умов життя для усіх за наявності рівності форм власності на засоби виробництва.
Держава стає органом подолання соціальних протиріч, урахування і координації інтересів різних груп населення, проведення до життя таких рішень, які б позитивно сприймалися різними верствами суспільства, її мета - за допомогою соціальної політики, забезпечення рівності та умов політичної співучасті об'єднати населення, стабілізувати соціальну (утому числі правову) і економічну системи, забезпечити їх прогресивну еволюцію.
Соціальна держава:
" Гарантує кожному інформацію про його права і свободи.
" Бере на себе обов'язок забезпечити права своїх громадян і забезпечує їх реальне здійснення.
" Представляє громадянину свободу виявити себе в усіх галузях соціально-політичного життя, за винятком сфер, прямо застережених у законі.
" Не має права обмежувати права і свободи громадянина, крім випадків, прямо передбачених законом.
" Гарантує захист судом прав і свобод людини і громадянина.
" Діє виключно в рамках закону, має встановлені конституцією чіткі межі своїх повноважень.
" Відповідальна за неправомірні дії посадових осіб: перевищення влади, зловживання службовим становищем.
" Гарантує право громадянина звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ або до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, та ін.
Особа, яка є громадянином держави, у свою чергу, не лише реалізує права, але й має обов'язки перед державою та своїми співгромадянами, відповідає за їх невиконання.
Висновки
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Правова держава - це держава підпорядкована праву, в якій дії її органів влади і службових осіб здійснюються на засадах конституційності й законності, а також підконтрольні незалежним судам.
Поняття "правової держави" означає :
1) піднесення прав і свобод людини і громадянина до рівня прямого конституційного захисту;
2) розмежування законодавчої і виконавчої влади і утвердження принципу конституційності в державі і праві;
3) юридичне обмежене урядування;
4) судовий конституційний контроль за діями державних структур.
У правовій державі закони неухильно виконуються усіма учасниками суспільного життя, насамперед державними органами.
Поняття "соціальна держава" є плодом XX століття. Соціальна держава (держава соціальної демократії) - це сучасна політико-правова теорія, де слово "соціальна" несе велике значеннєве навантаження: воно пов'язано із соціальним життям людей, підкреслює, що держава бере на себе турботу про матеріальний добробут громадян, здійснює функцію регулювання економіки з обов'язковим урахуванням екологічних вимог, забезпечує захист економічних і соціальних прав людини.
У наші дні соціальна держава означає насамперед обов'язок законодавця бути соціальне активним в ім'я згладжування суперечних інтересів членів суспільства і забезпечення гідних умов життя для усіх за наявності рівності форм власності на засоби виробництва.
Список використаних літературних джерел
Нормативно-правові джерела
1. Всеобщая декларация прав человека. - М., 1989.
2. Конституція України. - К., 1996.
3. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року // ВВР. - 1996. - №47. - Ст.256.
Посібники, періодичні видання та інші джерела
4. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблем й формування. - Київ: Право України. - 2002. - №4.
5. Волинка Катерина. Проблема збереження прав і свобод особи в Україні // Юридичний вісник. - №3. - 2001.
6. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
7. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. - К., 1999.
8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. - К., 1998.
9. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
10. Общая теория прав человека / За ред. Е.А.Лукашеві. - М, 1996.
11. Общая теория прав человека / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор Лукашева Е.А. - М., 1996. - 509 с.
12. Правознавство. Навч. посібник. / В.І.Бобир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.; За ред. В.В.Копєйчикова. - К., 1998.
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
14. Теорія держави і права (під ред. В.В.Копейчикова). Київ: Юрінком. - 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...