WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів - Курсова робота

Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів - Курсова робота

(підписання) закону главою держави (пре-зидентом) в установлені конституцією строки (в Україні - 15 днів).
V. Інформаційна стадія.
8. Промульгація закону - це не лише підписання його главою держави, а й видання спеціального акта, який містить, зокрема, розпорядження про офіційне опублікування закону. Промульгація закону здійснюється зазвичай актом глави держави - указом, наказом та іншими подібними документами, текст якого в офіційних виданнях передує тексту закону, що промульго-вується'.
В Україні - це підписання закону Президентом, підготовка постанови Верховної Ради про порядок введення в дію даного закону і офіційне його опублікування. Текст постанови Верховної Ради в офіційних виданнях передує тексту закону, що про-лульговується.
Стаття 73 Конституції Італійської Республіки містить з цього питання типове для більшості країн положення: "Закони промульговуються Президентом Республіки протягом місяця від дня їх затвердження. Якщо Палати, кожна абсолютною більшістю своїх членів проголошує закон терміновим, то він промульговується у строк, зазначений у цьому законі. Закони публікуються після промульгації і набирають чинності на п'ятнадцятий день після публікації, за винятком випадків, коли сам закон встановлює інший строк".
9. Включення закону до Єдиного державного реєстру нормативних актів, де вказується наданий йому реєстраційний код.
10. Опублікування закону - друк його тексту з усіма реквізитами в офіційних друкарських виданнях (в Україні - "Відомості Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", газети "Голос України", "Юридичний вісник України").
Можливий додатковий етап на другій стадії після ухвалення законопроекту парламентом і передачі його главі держави на підпис.
У багатьох країнах (США, Індія, Україна та ін.) існує право "відкладеного вето" президента.
В Україні, зокрема, Президент може скористатися своїм правом відкладеного вето і повернути закон із своїми зауваженнями і пропозиціями Верховній Раді для повторного розгляду. Саме вето об'єктивно може ставати стадією законотворчого процесу, яка має позапарламентський характер. Проте вето переборюється у парламенті.
Якщо під час повторного розгляду закон ухвалюється не менше ніж 2/3 голосів установленого Конституцією складу Верховної Ради, Президент зобов'язаний підписати його й представити до офіційного опублікування протягом 10 днів.
На всіх стадіях законодавчої діяльності необхідним є вивчення і використання громадської думки, врахування рівня правосвідомості громадян.
Для докладного вивчення законодавчої процедури в Україні необхідно звернутися до Регламенту Верховної Ради України - нормативного акта, що містить систему правил, які визначають процедуру діяльності українського парламенту [12, с.318].
ВИСНОВКИ
Правовий акт - акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа). Види нормативно-правових актів за юридичною чинністю: закони; підзаконні нормативні акти.
Закон - нормативно-правовий акт представницького вищого органу державної влади (або громадянського суспільства (безпосередньо народу), який регулює найважливіші питання суспільного життя, установлює права і обов'язки громадян, має вищу юридичну чинність і приймається з дотриманням особливої законодавчої процедури.
Теорія закону сформулювала такі основні і найважливіші ознаки закону. 1. Закон приймається тільки вищими представницькими органами державної влади - парламентом країни або всенародним голосуванням (референдумом). 2. Закон регулює основні, найбільш значимі, найважливіші суспільні відносини, обумовлені винятковою компетенцією вищого органа державної влади. При правовому регулюванні, здійснюваному законом, останній повинний бути точним, чітким і ясним. 3. Закон володіє вищою юридичною чинністю в правовій системі країни. Будь-який інший правовий акт, виданий не на підставі і не на виконання закону, а тим більше не відповідний, аботакий, який суперечить закону, скасовується у встановленому порядку. 4. Закон є нормативним актом, тобто встановлюючим загальні правила поводження (норми), обов'язкові для всіх громадян, державних органів, громадських організацій і установ, посадових осіб (або для фізичних і юридичних осіб, зазначених у самому законі). 5. Регулюючи відповідні суспільні відносини, закон найбільше стійкий, стабільний і піддається зміні, доповненню або скасуванню лише у виняткових випадках у силу об'єктивної суспільної необхідності. 6. Закон приймається в особливому порядку, передбаченому Конституцією і регламентом парламенту.
Конституції - основні закони, які регламентують основи суспільного, політичного, економічного життя суспільства, права і свободи громадян.
Конституційні закони: закони, на які посилається конституція або необхідність ухвалення яких прямо передбачена чинною конституцією; закони, якими вносяться зміни, доповнення до чинної конституції.
Звичайні закони - регламентують певні і обмежені сфери успільного життя відповідно до конституції. Це значна за кількістю і рухлива група законів, які приймаються простою більшістю голосів. Звичайні закони вельми різноманітні за змістом.
Забезпечуючі (оперативні) закони - нормативно-правові акти, якими вводяться в дію окремі закони, ратифікуються міжнародні договори та ін.
Законодавчий процес - це процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій - самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Алексеев С.С. Теория права. - М., 1995.
3. Гусарєв С. Д., Олійник А. Ю., Слюсарето О. Л. Загальна теорія держави і права (терміни, визначення, елементи змісту). Навчальний посіб-яик.- К.: НАВСУ, 2000.
4. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
5. Коментар до Конституції України. - Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 1996.
6. Конституційне право України: Підручник. - Видання друге, доповнене / За ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.
7. Кравченко В.В. Конституційне право України. - К.: Атака, 2006.
8. Кравченко В.В., Сербан Ф.І. Конституційне право України (тематичний словник термінів та визначень). Навчальний посібник. - К., 1996.
9. Нерсесянц В.С. Право в системе социальной регуляции. - М., 1986.
10. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. проф. М. Н. Марченко. - Том 1. Теория государства. - М.: Издательство "Зерцало", 1998.
11. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева - М.: Юрист, 1996.
12. Скакун О.Ф. Теория государства и права. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. Дел, 2000.
13. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. - Харків: Консум, 2001.
14. Теория государства и права: Курс лекций в 2-х томах / Под ред. проф. М. Н. Марченко - М.: Юридический колледж МГУ, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...