WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів - Курсова робота

Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів - Курсова робота


Курсова робота з права
Законодавчі акти в системі нормативно-правових актів
ЗМІСТ
Вступ....................................................................................................................3
Розділ 1. Загальна характеристика нормативно-правових актів....................5
1.1. Поняття нормативно-правових актів.................................................5
1.2. Види нормативно-правових актів......................................................8
1.3. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі
й за колом осіб......................................................................................9
Розділ 2. Поняття та види законів....................................................................15
2.1. Поняття закону....................................................................................15
2.2. Види законів........................................................................................16
2.3. Конституція - основний закон громадянського
суспільства і держави.........................................................................22
Розділ 3. Законодавчий процес.........................................................................26
3.1. Поняття законодавчого процесу........................................................26
3.2. Стадії законодавчого процесу............................................................27
Висновки..............................................................................................................30
Список використаної літератури.......................................................................32
ВСТУП
Наш український народ - громадяни України усіх національностей - обрав шлях побудови демократичної держави, тобто держави, в якій буде здійсненно принцип панування права, що грунтується на визнанні прав і свобод людини. Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових воєн, безлічі кривавих локальних конфліктів, пережито жорстокі диктатури, дійшло висновку, що не може бути миру и злагоди на Землі, не може бути организованого цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і потреб. Суспільство, яке покликане захищати основні права людини - це впорядкована система відносин, яка базується на дотриманні всіма суб'єктами цих відносин нормативних актів, тобто Конституції, законів та підзаконних нормативно-правових актів.
Частина ж перша ст. 8 Основного Закону нашої держави проголошує: "В Україні визнається і діє принцип верховенства права." Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами й у повсякденному житті кожного грома-дянина. Все зазначене, а також активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, але й основних принципів, ідей, закономірностей та напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.
Прийняття законів і інших нормативно-правових актів дуже важливо, і має вирішальне значення для запровадження реформ в нашому житті. Сформульовані в законах і інших нормативно-правових актах норми стають живими, якщо вони є обгрунтованими і прийняті належним чином.
Таким чином, ми бачимо наскільки важливою і актуальною для написання є обрана тема курсової роботи.
При написанні курсової роботи була поставлена мета вивчити ряд питань - поняття і видів нормативно-правового акта, поняття, ознак і видів закону, законодавчого процессу.
Для досягнення поставленої мети використовувалися праці: Скакуна О.Ф. "Теория государства и права", Гусарєва С.Д. "Теорія держави та права. Альбом схем", Нерсесянца В.С. "Право в системе социальной регуляции", Лазарева В.В. "Общая теория права и государства", Марченко М.Н. "Общая теория государства и права" та ряд інших.
Дана тема курсового дослідження складається зі вступу, розділу 1 "Загальна характеристика нормативно-правових актів", розділу 2 "Поняття та види законів", розділу 3 "Законодавчий процес" та висновків.
Розділ 1. Загальна характеристика нормативно-правових актів
1.1. Поняття нормативно-правових актів
Правовий акт - акт-волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення. Він оформляється у встановлених законом випадках у вигляді письмового документа (акта-документа) [11, с.104].
Види правових актів за формою вираження: 1) письмовий (акт - документ); 2) усний (заяви, розпорядження, накази, вказівки); 3) конклюдентний (акт - дія).
Види правових актів за юридичною субординацією: нормативні, що регулюють певну сферу суспільних відносин і є загальнообов'язковими; індивідуальні (ненормативні), що породжують права і обов'язки лише у тих конкретних суб'єктів, яким вони адресовані, у конкретному випадку; інтерпретаціині (акти тлумачення норм права), що мають допоміжний характер і, як правило, "обслуговують" нормативні акти.
Слід мати на увазі, що, крім зазначених класичних актів - нормативних, індивідуальних, інтерпретаційних - є акти змішаного нормативно-конкретного змісту, тобто такі, що складаються з нормативних і індивідуальних норм. Вони притаманні ряду правових систем романо-германського типу.
Є нетипові (спеціалізовані) акти - акти, що затверджують положення, правила статутів, або акти, що складаються з декларацій, закликів, звернень.
Нормативно-правовий акт - офіційний акт-волевиявлення (рішення) уповноважених суб'єктів права, що встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Або інакше: акт правотворчості, який містить юридичні норми. Отже, нормативно-правовий акт становить рішення правотворчого органу, спрямоване на встановлення, зміну або скасування дії норм права [2, с.98-99].
Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.
Ознаки нормативно-правового акта: 1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави (правотворчими органами) або народом (через референдум); 2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов'язків; 3) приймається з дотриманням певної процедури; 4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити: а) вид акта (закон, указ, постанова); б) найменування органу, який ухвалив акт(парламент, президент, уряд, місцевий орган влади); в) заголовок (деякі акти, наприклад, розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються без заголовка); г) дата ухвалення акта; ґ) номер акта; д) дані про посадову особу, яка підписала акт; 5) публікується в офіційних спеціальних виданнях з обов'язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка (в Україні закони публікуються у "Відомостях Верховної Ради України", газетах "Голос

 
 

Цікаве

Загрузка...