WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжгалузеве управління - Курсова робота

Міжгалузеве управління - Курсова робота

фінансів України, Державна податкова адміністрація України й ін.). Ці органи утворені спеціально для здійснення фінансової діяльності.
Безпосереднє упрвління фінансами стосується лише фінансів, власником яких є держава.
Президент України має такаж певні повноваження у фінансовій сфері: призначає Міністра фінансів; подає на затвердження Верховної Ради кандидатуру Голови Національного банку України (далі - Нацбанку України).
Значними повноваженнями в галузі управління фінансами наділений Кабінет Міністрів України. Він забезпечує: проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики; розробку проекту Закону про Державний бюджет України; виконання затвердженого Державного бюджету України; надання звіту про виконання Державного бюджету України.
Оперативне управління фінансами здійснюється через спеціальні державні органи виконавчої влади. Система фінансових органів України очолюється Міністерством фінансів (далі - Мінфін України) - центральним органом виконавчої влади по управлінні фінансами. Мінфін України прогнозує розвиток економіки, розробляє проект Державної програми економічного і соціального розвитку, проект Державного бюджету України. Для управління фінансами Мінфін України відповідно до Положення про нього наділений повноваженнями, що складають три групи:
- повноваження, що випливають і пов'язані з функціями по складанню і виконанню Державного бюджету України, контролю за його виконанням;
2) повноваження по застосуванню відповідних заходів у випадках порушень установленого порядку виконання Державного бюджету України, припинення фінансування;
- повноваження, що стосуються регулювання співвідношення коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів у процесі їхнього формування.
Організаційна побудова Мінфіну України пристосована до потреб ринкової економіки.
Основними завданнями Мінфіну є :
- розроблення проведення єдиної державної фінансової, бюджетної політики;
- здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної економічної та фінансової ситуації в Україні. А також перспектив її розвитку;
- розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення та обслуговування державного боргу;
Мінфін відповідно до покладених на нього завдань:
- бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період та перспективу;
- розробляє проект державного бюджету України;
- подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення взаємовідносин між Державним бюджетом України і місцевими бюджетами;
Мінфін має право:
- одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали необхідні для розроблення проекту Державного бюджету України., прогнозних розрахунків зведеного бюджету України;
- Мінфін України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Нормативні акти Мінфіну підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законом порядку Мінфін очолює Міністр, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законом порядку. Міністр має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між заступниками міністра, визначає ступінь їх відповідальності та ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів Міністерства.
Мінфіну підпорядковуються Державне казначейство України, Головне контрольно-ревізійне управління України, Державна пробірна палата.
Мінфін України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків. Печатку із зображенням Державного Герба України .
Банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресерсів.
Банки є юридичними особами . Вони є економічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю
Банківська система є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків, у тому числі Зовнішньоекономічного банку України, Ощадного банку України. Національний банк є власністю України, юридичною особою. Його статут затверджується Президією Верховної Ради України. Нацбанк є підзвітним Верховній Раді України. Нацбанк має право законодавчої ініціативи. Керівним органом Нацбанку є Правління. Правління Нацбанку складається з Голови Правління та його заступників і членів Правління.
Голова Правління Нацбанку призначається Верховною радою України на 4 роки за поданням голови ВРУ. Голова Правління Нацбанку керує роботою Правління , головує на його засіданнях. Заступники Голови Правління та його члени призначаються Президією ВРУ за поданням Голови Правління Нацбанку. Рішення Правління банку приймаються простою більшістю голосів і оформлюються постановою. Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, які є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб.
Нормативні акти Нацбанку видаються у формі постанов Правління Нацбанку. Вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили.
Нормативні акти Нацбанку набирають чинності у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, щопідлягають державній реєстрації та набирають чинності в терміни визначені законодавством України.
Нацбанк щорічно, у квітні місяці , подає Верховній Раді України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс банківської системи Республіки. Верховна Рада щорічно за поданням Нацбанку затверджує
розподіл прибутку.
Органами Мінфіну України на місцях є фінансові органи місцевих державних адміністрацій, що розробляють проекти відповідних бюджетів, організують виконання бюджетів, забезпечують надходження коштів у позабюджетні фонди, встановлюють на основі рішення ради розмір місцевих зборів та оголошують місцеві добровільні позики.
Особливим центральним органом виконавчої влади, статус якого прирівняно до державного комітету України, є Державне казначейство України, утворене відповідно до Указу Президента України від 27 квітня 1995 р. Основними завданнями Державного казначейства України є: організація виконання Державного бюджету України; контроль за його виконанням та регулюванням відносин між Державним бюджетом України і позабюджетних фондів; короткострокові прогнози обсягів державних фінансових ресурсів і надання інформації Верховній Раді і Президенту України.
Система податкових органів включає декілька досить розгалужених структур. Було б помилкою ставити знак рівності між податковими органами і податковими адміністраціями. Останні є лише одним з елементів системи податкових органів. Можна виділити систему податкових органів у вузькому і широкому розумінні.
Податкові органи у вузькому розумінні - це система податкових адміністрацій, що здійснюють контроль тільки за надходженням у бюджет податкових платежів (ми абстрагуємося від ситуації, коли через них здійснюється перерахування і низки специфічних

 
 

Цікаве

Загрузка...