WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Міжнародні договори як джерело міжнародного права - Дипломна робота

Міжнародні договори як джерело міжнародного права - Дипломна робота

він чинним щодо конкретних учасників даних відносин?
Слід мати на увазі, що навіть міжнародний договір, в якому Україна не бере участі, може інколи застосовуватися українським судом для врегулювання відносин (як частина національного права іноземної держави-учасника договору), якщо до цього права відсилає вітчизняна колізійна норма або воно було обране самими учасниками.
Більшість норм міжнародних договорів застосовують до правовідносин внаслідок трансформації, тобто перетворення їх на норми внутрішньодержавного права. Способи здійснення трансформації передбачаються національним законодавством держав. Для України - це підписання, ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання до договору. Надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору може здійснюватися й іншим шляхом, про який домовилися сторони.
При застосуванні міжнародних договорів слід враховувати також застереження, зроблені різними державами-учасниками, оскільки вони можуть суттєво змінювати зміст договору. Так, ст. 11 Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (1980 р.) передбачає можливість укладення договорів в усній формі, однак Україна зробила застереження відповідно до статей 12 та 96 Конвенції про незастосування усної форми договору в тих випадках, коли принаймні одна із сторін має своє комерційне підприємство в Україні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативні матеріали
1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1986. - № 17. - Ст. 343.
2. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів від 23 серпня 1978 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 41.- Ст. 601.
3. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) - 2003. - №18, №19-20, №21-22. - ст.144.
5. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року за №435-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - №№ 40-44. - ст.356.
6. Закон України від 29 червня 2004 року "Про міжнародні договори України" // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - №50. - Ст. 540.
7. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1991. - № 29.
8. Закон України "Про дію міжнародних договорів на території України" від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 10 - Ст. 137.
9. Закону України "Про міжнародні договори України" від 22 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10.- Ст. 45.
10. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. - Ст. 429.
11. Закону України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 617.
Спеціальна література
1. Богуславський М.М. Международное частное право. - М.: Юристь, І998. - С. 316-327.
2. Гренкова О.В. Наследование в Англии и во Франции // Сборник статей аспирантов и молодых ученых Всесоюзного научно-исследовательского института проблем укрепления законности и порядка. - М., 1988. - С. 30-34.
3. Гринько И.С. Внешнеторговые сделки. - Суми: Орион, 1994. - С. 61-72.
4. Демиденко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). - Одеса: АГ БАХВА, 1995. - С.74-75.
5. Демиденко В.Д. Морское право Украйни. - Одесса: АО БАХВА, 1996. - С. 121.
6. Звеков В.П. Международное частное право. - М.: Издательство НОРМА, 2001. - С.393-395.
7. Зыкин И.С. Договор во внешнезкономической деятелшости. - М.: Междунар. отношения, 1990. - С. 271-273.
8. Кабатова Е.В. Деликты в международном частном праве // Государство и право. - 1992. - № 9. - С. 100-107.
9. Кибенко Е.Р. Международное частное право. - Х.: Эспада, 2003. - С. 44-46.
10. Кириченко О.А.Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - К.: Знання-Прес, 2002. - С. 142-145.
11. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. - К.: Україна, 2000. - С. 271-280.
12. Коссак В.М. Застосування Віденської конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу в національному законодавстві України // Український часопис міжнародного права. - 1994. - № 1. - С. 131-139.
13. Лунц А.А. Курс міжнародного приватного права: В 3-х т. - М.: Спарк, 2002. - С. 166-167.
14. Лущ Л.А. Курс международного частного права. В 3 т. - М.: Парк, 2002. - С. 687-714.
15. Мапеин Н.С. Возмещение вреда, причиненного личности. - М.: Юрид. лит., 1965. - С. 195.
16. Международное частное право / Под ред. Г. К. Дмитриевой. (Авт. гл. Н. Г. Скачков). - М.: Проспект, 2000. - С. 487-513.
17. Международное частное право: Учебник / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв.ред. Г. К. Дмитриева. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. - С. 62-66.
18. Міжнародне приватне право / За загальною редакцією професора В. М. Гайворонського, професора В. П. Душмана. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - С.33-35.
19. Мусин В.А. Международные торговне контракты. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - С. 25-28.
20. Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. - Львов: Вища школа, 1974. - С. 71-74.
21. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. - К.: Либідь, 1995. - С. 106-114.
22. Пахомов В. Необхідно вдосконалити правове регулювання порядку ввезення в Україну давальницької сировини іноземного замовника // Право України. - 1996. - № 10. - С. 17-18.
23. Рут Франклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. - К., 1998. - С. 172.
24. Фединяк Г. Вирішення проблеми "конфлікту кваліфікацій" в деліктних зобов'язаннях з іноземним елементом // Правова політика в українській соборній суверенній державі. Доповіді і тези повідомлень наукової конференції. (Львів, 26-27 жовтня 1992 р.) Вип. 1. - К., 1994. - С. 82-83.
25. Фединяк Г. Спільність походження законодавства держав Європи та України щодо деліктних зобов'язань // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - Вип. 1. - Львів, 1999. - С. 167-176.
26. Фединяк Г. Шкода як умова відповідальності за делікти в міжнародному приватному праві та вітчизняному законодавстві // Право України. - 1994. - № 11-12. - С. 37-40.
27. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. - К.: Атака, 2005. - С.23-30.
28. Фолсом Р. X., Гордон М. У., Спангол Дж. А. Международные сделки. - М.: Логос, 1999. - С. 241-245.
29. Фурса С.Я., Фурса Є. І. Спадкове право. Теорія та практика. - К.: Атіка, 2002. - С. 42-54, 337-452.
30. Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. - К.: УМК ВО, 1993. - С. 51-52.

 
 

Цікаве

Загрузка...