WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

здійснюється в залежності від їх виду. Як юридичні особи вони можуть мати самостійний і зведений баланс, розрахунковий та інші рахунки л закладах банкуі печатку зі своєю назвою. Об`єднання не відповідає по зобов'язанням підприємств, що входять в його склад, як і підприємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання за випадками коли засновницькими документами передбачене інше. Вищим органом управління є загальні збори учасників, а виконавчим - управління, дирекція тощо. Вищий орган об`єднання підприємств уповноважений приймати статут та інші установчі документи і вносити до них зміни та доповнення, приймати нових учасників або виключати учасників ,що порушили вимоги установчих документів, розглядати всі питання фінансово-господарської діяльності, створювати чл обирати склад керівних органів, інші питання, що передбачені установчими документами. Виконавчі органи керують поточною діяльністю об'єднання підприємств.
Об'єднання підприємств можуть бути галузевими та міжгалузевими, регіональними та міжрегіональними. Відповідно до ст.3 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємства можуть об`єднуватись в асоціації, корпорації, конксорціуми, концерни та в об"єднання за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Асоціаціями визнаються договірні об'єднання підприємств, що створені з метою постійної координації господарської діяльності, без права втручання в виробничу та комерційну діяльність любого із його учасників . Вона створюється з метою поглиблення спеціал зації і розвитку кооперації в підприємницькій діяльності, для організації спільних виробництв на основі об"єднання її учасниками своїх фінансових і матеріальних ресурсів для задоволення власних потреб або виробництва товару для реалізації третім особам . Таким чином асоціація виконує лише координуючу роль.
Корпораціями визнаються договірні об'єднання підприємств, створені на основі поєднання виробничих,наукових та комерційних інтересів, з делеіегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльністю кожного із його учасників.
Консорціумами визнаються тимчісові статутні об'єднання промислового та банківського капіталу для досягнення загальної мети. Ця мета може полягати в розв'язанні конкретних завдань, реалізації цільових програм і проектів (науково-технічних, будівельних тощо). Після її досягнення вони припиняють свою діяльність. Консорціум користується і розпоряджається виділеним для нього засновниками майном в тому числі централізованими коштами, а також коштами, що надходять з інших джерел. В Україні консорціуми визнаються юридичнзхіми особами, а в інших країнах (Великобританія, США) - ні; діють на підставі особливого різнорзиду договору про сумісну діяльність консорціумного договору.
Концерни - статутні об`єднания підприємств промисловості, наукових органі-зацій, транспорту, банків, торгівлі і т.д. на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Першими концернами в Україні стали Черкаський концерн "Ротор" та Львівський "Електрон". В кінцевому результаті концерни, як правило, підпадають під фінансову залежність створених їх учасниками банків.
Фінансово-промислова група - відкрито акціонерне товариство, що діє на основі об`єдш.лня виробничого, банківського, торгівельного, страхового капіталу з метою виробничої, науково-технічної та інвестиційної кооперації суб"єктів підприємництва юридичних осіб як в Україні так і поза її межами.
ФПГ можуть бути національні та транснаціональні. Учасниками національних ФПГ є тільки українські підприємства, організації та установи які діють відповідно до законодавства України, а учасниками транснаціональних ФПГ є господарські організації декількох, по крайній мірі, не ме. :ше двох країн. Транснаціональні ФПГ в своїй діяльності в більшій мірі опираються на норми міжнародного приватного права.
2.4. Власність громадських організацій
Загальні положення про власність громадських організацій містяться у ст. 8 Закону України "Про власність", Законі України "Про об'єднання громадян" та інших нормативних актах, що регулюють окремі види діяльності громадських організацій.
Громадські організації (у тому числі благодійні й інші фонди) відповідно до ст. 21 Закону України "Про об'єднання громадян" можуть мати у власності кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
Майно громадських організацій на відміну від кооперативів призначене для здійснення невиробничої діяльності,спрямованої на задоволення соціальних потреб членів громадських організацій. Господарська діяльність громадських орга-нізацій допускається лише тоді, коли вона безпосередньо випливає із статутних завдань і має підпорядкований щодо цих завдань характер. Тому власність громадських організацій у цілому відображає похідні, вторинні економічні відносини у привласненні частини сукупного суспільного продукту, яка безпосередньо не пов'язана ij задоволенням найперших життєвих потреб людини. За цих обставин правове регулювання відносин власності громадських організацій істотно відрізняється від регулювання кооперативної власності.
Основними джерелами утворення власності громадських організацій є вступні й членські внески, добровільні внески державних, кооперативних та інших громадських організацій.
Політичні партії мають право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів.
Громадські організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств. Поряд з цим право власності громадських організацій виникає не тільки за наявності названих юридичних фактів, а й внаслідок загальних підстав виникнення права власності, зокрема при укладенні цивільних угод, при спадкуванні тощо.
Суб'єктом права власності громадських організацій виступає сама громадська організація. У науці цивільного права деякий час домінувала думка про багато суб'єктність права власності громадських організацій, відповідно до якої це право водночас належить кільком суб'єктам. Так, профспілки є багатоланковою системою, яка складається з багатьох організацій різних рівнів, що мають право юридичної особи. Виходячи з концепції багатосуб'єктності, можна сказати, що право власності належить усім юридичним особам цієї громадської організації: галузевим профспілкам, усім профспілковим організаціям.Щодо спілок добровільних товариств висловлювалася думка про те, що суб'єктом права власності виступає як сама спілка, так і об'єднані нею громадські організації. Багатосуб'єктність права

 
 

Цікаве

Загрузка...