WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

зареєєструвати це зменшення, або припинити свою діяльність шляхом ліквідації. Такі ж наслідки повинні наступити і в разі зменшення статутного фонду проти обов'язкового після закінчення фінансового року по іншим причинам . Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається лише після оповіщення всіх його кредиторів. Останні в такому разі вправі вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов`язань та відшкодування збитків.Збільшення статутного фонду проводиться лише після внесення всіма учасниками передбачених вкладів у повному обсязі.
Зміни вартості майна, внесеного як вклад,, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю за згоди інших учасників вправі уступити свою долю повністю чи її частину одному або декільком Іншим учасниками того ж товариства, а якщо інше не передбачене установчими документами, то і третім особам. При уступці долі учасники товариства користуються переважним правом придбання долі учасника, що її реалізує пропорціонально їх долям в статутному фонді.. Якщо частина учасників не виявляє такого бажання, то право придбання у відповідних пропорціях залишається за іншими учасниками. В разі, коли ніхто із учасників товариства не виявив бажання придбати долю вибуваючого, то таке право - за умови повного внесення внеску, виникає у третіх осіб. 3 передачею долі до вступаючого до товариства учасника переходять всі права та обов'язки вибуваючого. За рішенням загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю таку долю може придбати і само товариство. Воно в такому разі на протязі року повинно передати її учасникам чи третім особам. Розподіл прибутку за вказаний строк проводиться між членами товариства без урахування придбаної товариством долі..
При виході із товариства учасникам виплачується пропорціонально його долі в статутному фонді вартість частини майна товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, але не пізніше 12 місяців з дня виходу. На вимогу вибуваючого його вклад повністю або частково може бути повернуто в натуральній формі . Якщо повернення майна, на якому базується діяльність товариства, може фактично призвести до припинення його діяльності, то сплачується лише його вартість. Вибуваючому учаснику також сплачується належна йому частина прибутку. Майнод що передане товариству лише у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
В разі смерті фізичної особи чи реорганізації юридичної особи - учасників товариства з обмеженою відповідальністю - їх правонаступники мають переважне право до вступу в товариство. При невиявленні такого наміру чи відмові від вступу, їм повертається у грошовій або натуральній формі належна правонаступнику частка, її вартість визначається на деньсмерті фізичної чи реорганізації юридичної особи. Відповідно статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю підлягає у встановленому порядку зменшенню. Стягнення на долю учасника по його власним зобов'язанням не допускається. Але боржники у встановленому порядку вправі вимагати виділення чи зменшення долі і після задоволення їх вимог звернути на неї стягнення.
Товариство з обмеженою відповідальністю має свої керівні органи- вищий орган - збори учасників, виконавчий орган - дирекцію (директору), контрольний - ревізійну комісію. Вищим органом є загальні збори учасників, або призначені ними постійні чи тимчасові представники.
Загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю уповноважені:
- визначати основні напрямки діяльності товариства, затверджувати його плани та звіти про їх виконання;
- вносити зміни до статуту; вибирати та відкликати членів виконавчого та контрольного органів;
- затверджувати річні результати своєї діяльності та діяльності дочірніх підприємств, звіти та висновки ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати дивідендів, визначати порядок покриття збитків;
- створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства, філії та представництва, затверджувати їх статути та положення;
- приймати рішення гро притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління; затверджувати процедуру та інші внутрішні документи, визначати організаційну структуру товариства;
- встановлювати розмір, форми та г орядок внесення учасниками додаткових вкладів; вирішувати питання про придбання товариством долі учасника;
- визначати умови оплати праці посадових осіб;
- затверджувати угоди, що перевищують статутний фонд товариства;
- виключати учасників з товариства.
Рішення загальних зборів за загальним правилом приймаються більшістю голосів, але для визначення основних напрямків діяльності, затвердження планів та звітів про їх виконання, зміни статуту і виключення з числа учасників товариства необхідне одностайне рішення. Збори вважаються легітимними в тому разі, якщо на них присутні учасники, що володіють не менше 60 відсотками голосів. 3 правом дорадчого голосу в роботі загальних зборів вправі брати участь члени виконавчих органів, що не є членами самого товариства.
За загальним правилом збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються періодично не рідше двох раз на рік в тому числі раз по результатам роботи за рік, але можуть скликатись виконавчим органом (головою) достроково у передбачених статутом випадках (при неплатіжеспроможності чи в іншому випадку) виходячи із інтересів товариства в цілому, або якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду. Учасники товариства, що володіють в сукупності більш ніж 20 відсотків голосів вправі вимагати скликання позачергових зборів в любий час та з любого приводу, що стосується діяльності товариства. В такому разі голова протягом 25 днів зобов'язаний скликати збори. Якщо вимога учасників про скликання зборів не буде виконано вони вправі зробити це самостійно.
Про час, місце проведення загальних зборів та порядок денний учасники повинні бути проінформовані не менше чим за 30 днів до скликання загальних зборів. Учасники товариства не вправі виносити на збори питання що не увійшли в поря-док денний денну за умови його внесення не пізніше 25 днів до початку зборів. За 7 днів до зборів їх учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, що виносяться на розгляд загальних зборів. В разі виникнення необхідності розглянути питання, що не вносилось в порядок денний, рішення по гіьому приймається лише за згоди всіх присутніх на зборах.
В товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган : колегіальний (дирекція) або єдиноначальний (директор). Відповідно дирекцію очолює генеральний директор. До неї можутьвходити особи, що не є учасниками товариства. Дирекція вирішує всі питання діяльності товариства, за виключенням тих, що становлять

 
 

Цікаве

Загрузка...