WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Право колективної власності на Україні - Дипломна робота

Рішенням загальних зборів наглядова рада може бути наділена повноваженнями, що становлять компетенцію загальних зборів. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами виконавчого органу та ревізійної комісії .
Виконавчим органом акціонерного товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю, є його правління або інший передбачений статутом орган. Роботою правління керує назначений чи обраний відповідно до статуту голова. Інколи він іменується президентом. Правління вирішує поточні тактичні питання діяльності акціонерного товариства та підзвітне у своїй діяльності загальним зборам та раді акціонерного товариства. Воно діє від імені товариства у визначених статутом межах, а його роботою керує голова правління. Останній вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства. Таким правом також можуть бути наділені і інші члени правління. Голова акціонерного товариства організує ведення про-токолів засідань правління. Книга ведення протоколів повинна бути в любий час надана для ознайомлення акціонерам, а на їх вимогу і надаватись завірені у встановленому порядку виписки з неї.. Головою правління та його членами можуть бути не тільки акціонери але і особи, що працюють на підставі трудових угод.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється обраною загальними зборами ревізійною комісією. Її члени обираються з числа акціонерів і не можуть бути одночасно членами правління, наглядової ради чи посадовими особами акціонерного товариства. В той же час вони вправі з правом дорадчого голосу приймати участь в засіданнях правління . Порядок діяльності та чисельність ревізійної комісії затверджується загальними зборами та визначається статутом. Відповідно перевірки фінансово-господарської діяльності правління товариства здійснюються за дорученням загальних зборів, наглядової ради, за власною ініціативою чи на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності не менш чим 10 відсотками голосів. При здійсненні контрольних повноважень їй повинні надаватись всі матеріали про діяльність акціонерного товариства, бухгалтерські та інші документи, а при необхідності вона вправі вимагати письмових пояснень посадових осіб.
Ревізійна комісія складає висновок, за річними звітами та балансами. Без нього загальні збори не можуть затверджувати річний баланс. В разі виявлення загрози суттєвим інтересам акціонерного товарне ива чи зловживань посадових осіб ревізійна комісія зобов`язана вимагати скликання позачергових зборів акціонерів.
Про результати своєї діяльності ревізійна комісія доповідає загальним зборам або наглядовій раді.
Таким чином, для створення акціонерного товариства необхідно створити мінімальний статутний фонд еквівалентний 1250 мінімальним заробітним платам, при цьому на момент реєстрації потрібно реалізувати 60 відсотків акцій, а інші - на протязі року. Засновники AT повинні не менше 2 років тримати 25 відсотків акцій.
З прибутку від акцій не сплачується податок, так як прибуток є чистим, післясплати підприємством податків.
Відповідальність акціонерів за зобов'язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.
Товариство з обмеженою відповідальністю.
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або декількома особами господарське товариство, статутний фонд якого поділений на визначені установчими документами розміри та відповідає по своїм зобов'язанням в його межах.
Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.
Даний вигляд корпорацій - це винахід німецьких юристів, зроблений в кінці XIX століття і викликаний самостійними вимогами практики , що показала недостатню еластичність акціонерних компаній, з одного боку, і обмежені можливості повних товариств, перешкоджаючих їх широкому поширенню, з іншою. У 1892 році Рейхстаг ухвалив Закон "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Визнала можливим запозичити цей інститут і Австрію, зберігши всі істотні межі німецького закону .
Пізніше ці товариства набули поширення і в Росії.Цікаво, що в США, Англії, Голландії, Бельгії товариств з обмеженою відповідальністю не існувало. Там вже давно вкоренилися акціонерні товариства, яких ставало дедалі все більше.
Німеччина і Росія стали виключенням. Німеччина і Росія внаслідок своїх географічних особливостей спізнилися в територіальному переділі світу. Вони практично не мали колоній, які дозволили б нагромадити багатство.
Характерними ознаками даного виду господарчих товариств є законодавче установлені вимоги у відношенні мінімального розміру статутного фонду, обмеження відповідальності його учасників лише своєю часткою, в тому числі і недовнесеною, відсутність у учасників субсидіарної майнової відповідальності по боргах товариства, за випадком якщо вони цілком внесли свої долі . Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів (інвестицій) його учасників і мінімальний його розмір визначається безпосередньо законом, що гарантує Інтереси його кредиторів.
Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім інших відомостей, зазначених у статті 4 Закону України "Про господарські товариства", повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів .
Згідно ст . 52 Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 576- ХІІ зі змінами та доповненнями (останні зміни та доповнення - ЗУ № 622-XIV (622-14) від 05.05.99, ВВР, 1999, № 26, ст. 213 № 1708-ІІІ (1708-14) від 11.05.2000) у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю (Частина перша статті 52 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3709-12 від 16.12.93, N 622-XIV від 05.05.99).
Товариство може визначити і більший статутний фонд.Чинне законодавство обмежень щодо максимального розміру статутного фонду як і кількості учасників не передбачає.
Звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення внеску не допускається, в тому числі і шляхом урахування вимог до товариства. На момент реєстрації кожний із його учасників повинен внести не менше 30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу, невнесена сума підлягає внесенню не пізніше року з моменту реєстрації. При невиконанні цього обов'язку з винного учасника стягується 10 відсотків річних до невнесеної сумио В тому разі коли при невнесенні означеного вкладу загальний мінімальний розмір статутного фонду зберігається, товариство вправі

 
 

Цікаве

Загрузка...