WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Види управління у галузі екології за чинним законодавством - Реферат

Види управління у галузі екології за чинним законодавством - Реферат

споруд.
2. ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОРЕСУРСОВОГО УПРАВЛІННЯ
До таких органів відносяться: Держкомзем, Держкомгеології, Держводгосп, Держкомлісгосп, Держрибгосп, Держкомгідромет, Державний комітет України по нагляду з охорони праці. Кожен зних "завідує" окремими природними ресурсами , здійснює управління і нагляд в чітко визначеній області правовідносин в галузі екології.
Розглянемо окремі з цих органів.
Державний комітет України по геології і використанню надр
Правове регулювання діяльності цього комітету здійснюється Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про Державний комітет України по геології і використанню надр (затв. Постановою Кабміну від 1 квітня 1996р).
Державний комітет по геології і використанню надр ( Держкомгеології ) є центральним оганом державної виконавчої влади , підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
Держкомгеології реалізує державну політику у галузі геології і розвідки надр, сприяє структурній перебудові економіки країни, організує і координує проведення робіт з геологічного вивчення і використання надр.
. Основними завданнями Держкомгеології є:
організація планомірного геологічного вивчення надр, визначення потреб народного господарства в мінеральній сировині та послугах, пов'язаних з вивченням та використанням надр;
здійснення єдиної науково-технічної політики у галузі геології і розвідки надр на основі державних комплексних цільових програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних норм і правил.
облік розвіданих родовищ корисних копалин та приймання ре-зультатів геологічних досліджень, створення державного фонду родовищ корисних копалин і разом з Держнаглядохоронпраці - державного фонду надр;
складання державного балансу запасів корисних копалин, комп-лектування та розпорядження геологічною інформацією;
державний контроль за повнотою та якістю геологічного вивчення надр;
організація і забезпечення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр та розвиток зовнішніх науково-технічних зв'язків.
Держкомгеології відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє на основі державних програм цільові програми пер-спективного розвитку геологорозвідувальних і галузевих науково-дослідних робіт та геологорозвідувальної техніки, визначає заходи щодо їх виконання;
здійснює функції державного замовника на проведення геоло-горозвідувальних робіт;
бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин;
розробляє і затверджує нормативні документи з планування, фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості ге-ологорозвідувальних робіт, які є обов'язковими для всіх підприємств, що виконують геологорозвідувальні роботи за рахунок державного бюджету;
організує та проводить у випадках, передбачених законодавством, конкурси (тендери) з надання надр у користування;
бере участь у передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння;
здійснює спостереження за підземними водами з оцінкою їх ресурсів, за ендогенними та екзогенними процесами, проводить державне еколого-геологічне картографування території України для оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом господарської діяльності;
бере участь у розробленні та реалізації міжвідомчих програм геологічних та еколого-геологічних досліджень, підготовці необхідних даних для прогнозування землетрусів, вивченні небезпечних геологічних процесів;
готує пропозиції щодо створення нових виробництв і ліквідації застарілих, діяльність яких пов'язана з проведенням геологорозвідувальних робіт та розробкою родовищ корисних копалин, координує та погоджує їх із заінтересованими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади;
складає макроекономічні та міжгалузеві баланси;
Державний комітет України по нагляду за охороною праці
Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державні нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.
Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:
комплексне управління охороною праці на державному рівні;
здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, а також за проведенням робіт по геологічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів і засобів виробництва:
координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною прані! розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці.
Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;
2) здійснює управління Державним фондом охорони праці;
3) координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;
4) організує і здійснює державний нагляд за:
додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці;
відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном;
безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобів виробництва;
своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативних актів;
виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням і експлуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці;
відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуються і реконструюються;
виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та обліком вибухових матеріалів івиробів на їх основі;
повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умов

 
 

Цікаве

Загрузка...