WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів - Реферат

Місцеві суди – основна ланка системи загальних судів - Реферат

відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями; здійснює інші передбачені законом повноваження.
Голова місцевого суду з питань, що належать до його повноважень, видає наказий розпорядження.
Як суддя голова суду здійснює правосуддя у судових справах.
Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.
У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення.
Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом.
Голова місцевого суду: 1) головує в судових засіданнях; призначає суддів як головуючих у судових засіданнях; розподіляє інші обов'язки між суддями; 2) організує роботу із народними засідателями; 3) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг; 4) керує вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень; 5) керує роботою канцелярії суду; 6) організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників суду; 7) організує роботу по роз'ясненню законодавства населенню, поданню правової допомоги товариським судам; 9) здійснює інші повноваження, надані йому законом.
При районному (міському) народному суді утворюється рада народних засідателів. Організація, завдання і порядок діяльності ради народних засідателів визначаються Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.
3. Організація роботи місцевого суду
Належна організація роботи місцевого суду має велике значення для забезпечення виконання покладених на нього функцій. Завдання організувати роботу суду покладено на голову суду.
Голова суду розподіляє обов'язки між суддями. Якщо до складу суду обрано кілька суддів, то розподіл обов'язків між ними можливий за такими принципами:
- зональний або територіальний (суддя розглядає всі справи в межах своєї зони);
- предметний або функціональний (суддя розглядає тільки кримінальні чи цивільні справи або навіть певну категорію справ);
- предметно-зональний (суддя розглядає лише кримінальні чи цивільні справи в межах своєї зони);
- поточний (кримінальні справи розглядають по черзі, цивільні - суддя, який прийняв заяву під час прийому громадян).
Для забезпечення ефективної роботи місцевих судів щодо здійснення правосуддя діє апарат суду, структуру й штатну чисельність яких затверджує Міністерство юстиції в установленому порядку за поданням голови суду.
Голова суду добирає, приймає на роботу й звільняє з посади працівників, яких не обирають: консультантів, секретарів суду та судового засідання, завідувача канцелярії, діловода, архіваріуса тощо. Він здійснює загальне керівництво роботою канцелярії суду, своєчасно вживає заходів щодо усунення недоліків і упущень у її роботі.
Завідувач канцелярії організовує роботу канцелярії, керує роботою секретарів, діловода, архіваріуса. На завідувача канцелярії покладають: розподіл роботи між працівниками канцелярії суду й контроль за виконанням ними своїх обов'язків; розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; контроль за веденням документів первинного обліку, нарядів, обліку й реєстрації звернень громадян і юридичних осіб; організацію обліку й зберігання судових справ, речових доказів; контроль за своєчасним відправленням справ зі скаргами, поданнями, протестами до вищої ланки суду; забезпечення збереження та правильного заповнення трудових книжок працівників суду, особових справ і карток обліку тощо.
На секретарів суду покладають ведення діловодства з судових справ, зокрема: реєстрацію, облік і зберігання справ (кримінальних, цивільних, про адміністративні правопорушення та інших); ведення картотек, журналів, нарядів; оформлення документів щодо повернення вироків до виконання, рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень про виконання; підготовку й передачу до архіву закінчених провадженням справ, картотек, журналів, нарядів та ін.
Крім того, секретар судового засідання виконує необхідну роботу під час прийому суддею громадян; викликає учасників процесу й свідків; перевіряє явку осіб, викликаних у судове засідання, й зазначає час перебування їх у суді; веде протоколи судових засідань, оформляє справи після їх розгляду; веде журнал судових засідань; виписує виконавчі листи у справах, щодо яких судом допущено негайне виконання рішень, тощо.
Консультант суду веде облік законодавства й узагальнення судової практики; інформує працівників суду про чинне законодавство та судову практику судів вищої інстанції; обліковує окремі ухвали й контролює їхнє виконання.
На архіваріуса суду покладають: ведення архіву; видачу копій судових документів у справах, що є в архіві; облік і зберігання архівних справ та ін.
Висновки
Місцеві суди в Україні мають однаковий статус і є першою ланкою суддів загальної юрисдикції:
1. вони складають переважну більшість судових органів;
2. є низовими ланками найбільш наближеними до населення;
3. основний масив судових справ розглядається зазначеними судами.
Будь-яка цивільна і господарська справа, незалежно від її складності може бути розглянута в місцевому суді. Переважна більшість кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення підсудні місцевим судам і військовим судам гарнізонів.
У розгляді будь-якої конкретної справи місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи по суті в судовому засіданні вперше, безпосередньо, у відкритому або закритому засіданні, за участю сторін і на основі їх рівності і змагальності процесу та інших принципів правосуддя, досліджує докази та засоби доказування і виносить рішення по цивільній справі, вирок суду - у кримінальній, котрі після набрання законної сили є загальнообов'язковими для виконання на всій території України.
Справи в місцевих судах можуть розглядатися суддею одноособово або колегією суддів і народними засіданнями - у залежності від складності і категорії справи.
Використана література
1. Закон про судоустрій в Україні N 2531-III [2531-14] від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 40, ст.191.
2. Суд, правозахисні та правоохоронні органи України. - К., 2002.
3. Яземський І.М. Судова система України. - Харків, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...