WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Конституційні права та обов'язки громадян України - Реферат

Конституційні права та обов'язки громадян України - Реферат

обирає, право на справед-
ливi та сприятливi умови працi, оплату працi, вiдпочинок та обмежен-
ня робочого часу. Всi цi положення вiдображенi у чиннiй Конституцiї
України. Крiм того, її 44 стаття передбачає право на страйк, як
засiб захисту своiх економiчних i соцiальних прав.
СОЦIАЛЬНI ПРАВА.
Стаття 46 Конституцiї України проголошує право на соцiальний за-
хист, тобто систему державних гарантiй для реалiзацiї прав громадян
на працю i допомогу на час безробiття, пiдтримання життєвого рiвня
населення через перегляд мiнiмальних розмiрiв основних соцiальних
гарантiй за умов зростання цiн, надання державної допомоги, пiльг та
iнших видiв соцiальної пiдтримки малозабезпечених громадян, ма-
терiальне забезпечення при досягненнi пенсiйного вiку, тимчасової
або постiйної втрати працездатностi, втрати годувальника.
Стаття 47 передбачає для громадян, якi потребують соцiального
захисту, пiльгове (безоплатне або за доступну для них плату) надання
житла.
Стаття 48 закрiплює право на достатнiй життевий рiвень, який
включає достатнє харчування, оляг i житло. Мiжнароднi документи
вiдносять до цього права i свободу вiд голоду. В Українi для
здiйснення адресної допомоги малозабезпеченим був прийнятий Закон
України "Про межу малозабезпеченностi" вiд 4 жовтня 1994 р., за яким
право на одержання грошової допомоги мають непрацездатнi громадяни,
якi отримують пенсiю i середньодушовий сукупний дохiд яких не пере-
вищує величини вартостi межi малозабезпеченностi. Призначення допо-
моги здiйснюють органи, що призначають пенсiю за мiсцем проживання
особи за її особистою заявою.
Кожна людина має природне невiд'ємне i непорушне право на охоро-
ну здоров'я. Стаття 49 Конституцiї України передбачає також право на
медичну допомогу та медичне страхування. Згiдно з Основами законо-
давства про охорону здоров'я, здоров'я - це стан повного фiзичного,
душевного i соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб
i фiзичних дефектiв.
Охорона здоров'я - система заходiв, спрямованих на забезпечення,
збереження i розвиток фiзiологiчних i психологiчних функцiй, опти-
мальгої працездатностi та соцiальної активностi людини при макси-
мальнiй бiологiчно можливiй iндивiдуальнiй тривалостi життя.
Згiдно iз Статтею 14 Основ реалiзацiя полiтики охорони здоров'я
в Українi покладається на органи державної виконавчої влади. Особис-
ту вiдповiдальнiсть за це несе Президент України, який виступає га-
рантом права громадян на охорону здоров'я.
ЕКОЛОГIЧНI ПРАВА.
На жаль, ця група прав в Конституцiї вiдображена лише в статтi
50, де закрiплюється право громадян на безпечне довкiлля, вiдшкоду-
вання завданої порушенням цього права шкоди, та права на iнформацiю
про стан довкiлля, якiсть харчових продуктiв та предметiв побуту.
Екологiчна безпека за Законом України "Про охорону навколишнього
природного середовища" вiд 25 червня 1991 р. є такий стан навко-
лишнього природного середовища, при якому забезпечується попереджен-
ня погiршення екологiчної обстановки та виникнення небезпеки для
здоров'я людей. Екологiчна безпека передбачає здiйснення комплексу
взаємопов'язаних полiтичних, економiчних, технiчних, органiзацiйних
та державно-правових заходiв.
3 метою охорони громадян вiд шкiдливих продуктiв у Статтi 18
Закону України "Про захист прав споживачiв" передбачено, що виготов-
лювач, продавець зобов'язаний довести до покупця вiдомостi про това-
ри, якi за певних обставин створюють небезпеку для життя, здоров'я
споживача та його майна, а також про можливi наслiдки їх впливу.
Покупець має право вимагати вiд продавця iнформацiю щодо товару та
його якостей.
КУЛЬТУРНI ПРАВА.
Стаття 53 Конституцiї України закрiплює право кожного наосвiту,
у тому числi на отримання безоплатної освiти у державних i кому-
нальних навчальних закладах.
За Законом України "Про освiту" в ред. вiд 23 березня 1996 р.
освiта в Українi базується на засадах гуманiзму, демократiї,
нацiональної свiдомостi, взаємоповаги мiж нацiями i народами. Зазна-
чений Закон регламентує питання управлiння, системи та структури
освiти, права та обов'язки педагогiчних працiвникiв, батькiв та
учнiв, державнi гарантiї працiвникам закладiв освiти та iншi.
4 листопада 1966 року на Генеральнiй конференцiї ЮНЕСКО була
прийнята Декларацiя принципiв мiжнародної культурної спiвпрацi, яка
проголосила, що для пiдтримання гiдностi людини необхiдне глибоке
розповсюдження культури та освiти серед усiх людей на засадах спра-
ведливостi, свободи та миру. Iншi мiжнароднi акти пiдкреслюють також
право кожної людини вiльно брати участь у культурному життi, науко-
вому прогресi, а також захищати авторськi права. Цi та iншi положен-
ня вiдображенi у статтi 54 Коiiституцiї України.
КОНСТИТУЦIЙНI ГАРАНТIЇ ПРАВ ГРОМАДЯН.
Як вiдомо, забезпечення прав i свобод громадян - головне завдан-
ня демократичної держави. Дiяльнiсть держави щодо реалiзацiї цiєї
функцiї складається з забезпечення гарантiй прав громадян, створення
умов для реалiзацiї прав громадян, повсякденної органiзацiї
вiдповiдних процесiв у суспiльствi.
Статтi 55-64 Конституцiї України мiстять гарантiї забезпеченнiя
та захисту прав громадян.
Слiд зазначити, що передбачається захист прав i свобод в органах
суду, право звертатись до Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
ни та в мiжнароднi органи. Окремо зафiксований порядок обмеження
прав i свобод в умовах воєнного чи надзвичайного стану, а також пра-
ва, якi взагалi не можуть бути обмеженi.
ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН.
Стаття 23 Конституцiї України, закрiплюючи право людини на
вiльний розвиток своєї особистостi, наголошує, що такий розвиток за-
безпечується виконанням обов'язкiв усiма членами суспiльства. Кожен
громадянин повинен неухильно додержуватися Конституцiї та законiв
України, поважати права i свободи iнших (ст.68 Конституцiї України),
не заподiювати шкоду природi, культурнiй спадщинi, вiдшкодовувати
збитки (ст.66), шанувати державнi символи України (ст.65), сплачува-
ти податки, щорiчно подавати декларацiї про майновий стан та доходи
(ст.67 Конституцiї України).
За Законом України "Про оборону" вiд 6 грудня 1991 р., оборона
України - справа усього народу. Обов'язок громадян щодо захисту
Вiтчизни закрiплений у статтi 65 Конституцiї, а також у Законах
України "Про загальний вiйськовий обов'язок та вiйськову службу" вiд
25 березня 1992 р. та "Про альтернативну (невiйськову) службу" вiд
12 грудня 1991 р.
Крiм того, у статтi 51 Конституцiї України проголошений
обов'язок батькiв утримувати дiтей до їх повнолiття та обов'язок
повнолiтнiх дiтей пiклуватися про своїх непрацездатних батькiв.
Бiльш докладно взаємнi обов'язки батькiв та дiтей врегульованi у
Кодексi про шлюб та сiм'ю.
Хотiлося б зазначити, що другий роздiл Конституцiї України "Пра-
ва, свободи та обов'язки людини i громадянина" в цiлому вiдповiдає
свiтовим та європейським стандартам з прав людини. Але не слiд забу-
вати, що потрiбне не тiльки проголошення прав i свобод, але й
наявнiсть механiзму їх реалiзацiї, який iснує сьогоднi далеко не для
всiх закрiплених в Конституцiї прав.
Список лiтератури
1. Конституцiя України вiд 28 червня 1996 // Вiдомостi ВР України
№ 30, 1996.
2. М.Г.Коваль, В.О.Євченко "Конституцiя України: вивчаємо Основний
Закон" // Миколаїв, 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...