WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

протиправних дій та забезпечення безпеки життя та здоров'я громадян в адміністративному законодавстві передбачено такий захід адміністративного припинення як огляд (перевірочний огляд). Цей за-хід може застосовуватися як у відношенні фізичних осіб, так і у відношенні речей.
У випадках прямо передбачених законодавством, огляд може проводи-тись з метою припинення правопорушень, встановлення особистості поруш-ника, складення протоколу про адміністративне правопорушення, забезпе-чення своєчасного та правильного розгляду справ та виконання постанов по справам про адміністративні правопорушення.
Цей захід дозволяється застосовувати службовим особам органів внут-рішніх справ, митниці, СБУ, цивільної авіації, прикордонних військ, держав-них спеціалізованих інспекцій (мисливської, рибної та ін.), працівникам поза-відомчої охорони МВС, відомчої сторожової та воєнізованої охорони (ст.264 КпАП України).
Однак цей захід може застосовуватися тільки при наявності вірогідної інформації про порушення певних правил або реальну загрозу недоторкано-сті особи.
Сутність особистого огляду полягає у обстеженні, обшуку тієї чи іншої особи з метою виявлення та вилучення речей та документів, які можуть стати об'єктами адміністративних правопорушень або вже є засобом або безпосе-реднім об'єктом правопорушення.
У випадку необхідності особистий огляд може бути проведений, неза-лежно від волі особи, щодо якої цей захід застосовується.
Особистий огляд може проводитися тільки особами однієї статі з осо-бою, щодо якої застосовується цей захід.
Таким чином, особистий огляд та огляд речей проводяться для запобі-гання протизаконному провезенню вибухових, отруйних, легкозапалюваль-них, радіоактивних речовин, зброї, набоїв та інших небезпечних речовин та предметів пасажирами цивільних повітряних суден, а також у інших випад-ках, прямо передбачених законодавством.
Порядок проведення особистого огляду та огляду речей в установах митниці встановлюється Митним кодексом України.
2.6.Застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів
З метою захисту громадян, самозахисту, для припинення масових за-ворушень, групових порушень громадського порядку, затримання, конвою-вання, утримання правопорушників, у відношенні осіб, що перешкоджають обшуку, вилученню речей, для припинення фізичного опору представникам влади тощо працівники міліції, служби безпеки застосовують заходи фізич-ного впливу та спецзасоби.
До переліку спецзасобів можна віднести наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої, водомети, спецпристрої для відкриття приміщень чи примусової зупинки транспортних засобів, захоп-лення правопорушників тощо. Повний перелік засобів, дозволених до вико-ристання працівниками вказаних органів, закріплено в законодавстві.
У виключних випадках з метою забезпечення виконання службового обов'язку по захисту інтересів держави, охороні громадського порядку, державної, колективної та індивідуальної власності, громадян та їх інтересів від злочинних посягань працівники міліції та воєнізованої охорони можуть використовувати зброю, у якості надзвичайного заходу. Наприклад, зброя може застосовуватися для відвернення нападу на певні об'єкти, а також для відвернення озброєного нападу на охоронювані об'єкти.
Забороняється застосування спецзасобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, інвалідів, малолітніх.
Крім вищезгаданих, існують інші форми адміністративного припинен-ня, різноманітність яких зумовлена різноманітністю самих форм адміністра-тивних правопорушень.
3. Висновок
Отже, адміністративне припинення являє собою сукупність заходів державного примусового припинення правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними суспільних відносин, попередження шкідливих наслідків діянь, забезпечення умов для притягнення винних до ві-дповідальності.
Тобто застосування заходів адміністративного припинення направлене на те, щоб забезпечити:
-припинення у примусовому порядку протиправних діянь;
-поновлення порушених цими діяннями юридичних відносин;
-попередження, відвернення їх шкідливих наслідків;
-створення умов для наступного притягнення правопорушників до від-повідальності.
Адміністративне припинення, як вид державних примусових заходів, є складовою частиною адміністративного примусу.
Для забезпечення доцільності цього виду діяльності державних органів передбачається диференціація заходів адміністративного припинення, що ви-кликано різноманітністю суспільних відносин, які регулюються правом, та характером посягань на ці відносини.
Виходячи з вищесказаного, можна серед заходів адміністративного припинення можна виділити:
-затримання (найбільш поширений захід);
-вимога до порушника припинити протиправну поведінку та дотриму-ватися загальнообов'язкових правил;
-вилучення речей та документів;
-тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або певного виду діяльності;
-перевірочний огляд;
-застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів;
-ліквідація результатів протиправних дій тощо.
Застосування заходів адміністративного припинення, органи, які мають право застосовувати ці заходи, порядок їх застосування чітко регламентовані у законодавстві. Заходи адміністративного припинення застосовуються у ви-падках, коли необхідно припинити у примусовому порядку протиправні ді-яння та відвернути їх шкідливі наслідки. Ряд заходів припинення створюють умови для наступного притягнення правопорушників до відповідальності.
Діяльність державних органів по застосуванню заходів припинення має будуватися на принципах законності, гуманізму, демократизму, оптимально-сті, диференціації цих заходів.
В цілому, заходи адміністративного припинення мають профілактичну направленість та являють собою засіб попередження та припинення злочин-ності.
Список використаних джерел та літератури
1. Бахрах Д.Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тенденции развития. - М., 1972.
2. Бахрах Д.Н., Серегин А.В. Ответственность за нарушение общест-венного порядка. - М.: Юрид.лит., 1977.
3. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 1 серпня 1997 р.). - Київ: Парламентське видавництво, 1997.
5. Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. - К.: "Украина", 1991.
6. Севрюгин В.Е. Проблемы административного права: Учебное посо-бие. - Тюмень: ТГУ, 1994.
7. Советское административное право: Учебник под ред. П.Т.Василенкова. - М.: Юрид.лит., 1990.
8. Советское административное право. Части общая и особенная: Уче-бник под ред. М.И.Еропкина. - К., 1878.
9. Советское административное право: Учебник под ред. Р.С.Павловского. - К.: "Вища школа", 1986.
10. Юридичний словник-довідник / за ред.Ю.С.Шемчушенка. - Київ: Femina,1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...