WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

Припинення адміністративних правопорушень - Реферат

Одні автори вважають, що ці заходи можуть застосовуватися тільки при наявності правопорушення, тобто у зв'язку з вчиненим правопорушенням. Інші - як при наявності, так і при відсутності правопорушення, тобто для припинення майбутніх правопору-шень.
Наприклад, Севрюгин В.Е. вважає, що заходи припинення застосову-ються тільки у зв'язку з вчиненим правопорушенням і, як усі примусові за-ходи, є передбаченою законом реакцією на неправомірні дії. В одному ви-падку припиняється конкретна дія - неправомірна лінія поведінки. В інших випадках підставою застосування заходів припинення є конкретний адміністративний проступок (наприклад, дрібне хуліганство). В третіх - систематичні порушення. Але в усіх випадках ці заходи є засобом охорони суспілних відносин від наявних або можливих посягань.
Заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися як самостійно (закриття закладу громадського харчування у зв'язку з антисанітарним станом), так і в сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливість стягнення і, як правило, йому пе-редують (затримання порушника громадського порядку з наступним накла-денням на нього адміністративного штрафу).
Усі заходи адміністративного припинення застосовуються виключно на таких основних принципах:
- гуманізм;
- законність;
- оптимальність;
- диференціація заходів припинення.
Гуманізм у припиненні правопорушень означає боротьбу з посягання-ми на правопорядок, надійний захист інтересів людей, їх прав та свобод.
Законність передбачає чітке дотримання законів в процесі застосування заходів припинення.
Оптимальність передбачає вибір найбільш доцільних заходів впливу.
Диференціація передбачає необхідність вибору та застосування найбільш доцільних для данного правопорушення заходів припинення.
Невід'ємною частиною застосування заходів адміністративного припи-нення є виявлення і усунення причин та умов вченення правопорушень. При цьому аналізуються оперативна обстановка та результати припинення, стан правового порядку тощо.
2. Правова характеристика окремих заходів адміністративного припинення
Заходи адміністративного припинення досить різноманітні. Це обумов-лено тим, що в різних умовах, по відношенню до різних суб'єктів різні дер-жавні органи повинні застосовувати найбільш ефективні заходи для припи-нення антигромадських дій. Велике розмаїття заходів припинення свідчить про те, що основна увага приділяється профілактиці правопорушень, своєча-сному припиненню подальших протиправних дій. Заходи адміністративного припинення застосовуються не тільки для захисту інтересів суспільства, але й для захисту інтересів, здоров'я та життя самого правопорушника (напри-клад, заходи, що застосовуються до водія, який керує транспортним засобом у стані сп'яніння тощо).
Серед заходів адміністративного припинення розрізняють:
-затримання (застосовується як засіб припинення право-порушення, для доставлення порушника в міліцію, встановлення особистості та складен-ня протоколу про правопорушення);
-вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негай-ного припинення (застосовується компетентними органами управління, має обов'язковий характер, а невиконання тягне відповідальність);
-вилучення майна, документів, інших предметів, які можуть стати об'єктами адміністративних правопорушень або перебувають у неправомір-ному володінні, використанні чи є речовими доказами (такими предметами можуть бути знаряддя незаконного мисливства, предмети контрабанди то-що);
-тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів (застосовується як засіб запобігання шкідливим наслідкам певних виробничих функцій, у ві-дношенні осіб, стан здоров'я, яких загрожує оточуючим, а також, напри-клад, у відношенні водіїв транспортних засобів, що перебувають у стані сп'яніння чи не мають прав на управління цим транспортним засобом). Осо-бливим випадком цього виду адміністративного припинення є припинення експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких створює загрозу без-пеці дорожнього руху;
-перевірочний огляд (застосовується з метою забезпечення безпеки життя та здоров'я громадян у відношенні фізичних осіб та речей уповнова-женими на те органами та у визначених законодавством випадках);
-застосування заходів фізичного впливу, спецзасобів (здійснюється з метою захисту громадян, для припинення масових заворушень, для конвою-вання тощо);
-специфічні повноваження представників адміністративної влади щодо перевірки документів, що засвідчують особу, а також право на вхід у житло-ве приміщення, на земельні ділянки для припинення адміністративного пра-вопорушення, затримання правопорушника також можуть бути віднесені до заходів адміністративного припинення.
Крім вказаних видів деякі автори до заходів адміністративного припи-нення відносять такі заходи як:
-ліквідація результатів неправомірних дій (застосовується з метою по-новлення стану, що існував до таких дій; наприклад, знос самовільно збудо-ваних будівель);
-примусове лікування (застосовується у відношенні осіб, що хворіють на венеричні захворювання, СНІД, психічно хворих, що вчинили суспільно-небезпечні діяння) тощо.
2.1.Адміністративне затримання
Найпоширенішим та найхарактернішим заходом адміністративного припинення є адміністративне затримання.
В загальному вигляді адміністративне затримання можна визначити як "короткочасне обмеження особистої свободи з метою припинити порушення закону, запобігти шкідливим наслідкам, не дозволити порушникові уникнути відповідальності."
З наведеного визначення витікає, що загальною підставою адміністра-тивного затримання є адміністративний проступок. Однак окрім загальної передумови - вчинення проступку - для затримання потрібна одна з на-ступних додаткових умов:
-наявність серйозних підстав вважати, що активні протиправні дії бу-дуть продовжуватися;
-що правопорушник може заподіяти шкоду суспілним інтересам, іншим громадянам, собі;
-відсутність можливості скласти протокол про проступок та інші доку-менти безпосередньо на місці (необхідність проведення медичного обстежен-ня, експертизи тощо);
-відмова сплатити штраф на місці або розписатися у квитанційній кни-жці та вказати свою адресу, якщо відсутні свідки, які можуть повідомити не-обхідні відомості про порушника; відмова пред'явити документи, що засвід-чують особу, або при відсутності таких.
Таким чином, адміністративне затримання є заходом адміністративно-процесуального характеру, який застосовується у зв'язку з вчиненням пра-вопорушення і полягає у короткочасному обмеженні свободи правопоруш-ника.
До основних нормативних актів, які регулюють питання затримання, відноситься Закон "Про міліцію", яким атестованим працівникам міліції на-дається право затримувати осіб, які вчинили порушення, що тягнуть адмініс-тративну відповідальність. Такожзатримання можуть

 
 

Цікаве

Загрузка...