WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові методи - Курсова робота

Адміністративно-правові методи - Курсова робота

запобігання, стягнення) на свідомість і поведінку людей.
Законодавством встановлені умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
Конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі внутрішніх справ знайшли відображення в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", в якому передбачені два види повноважень: власні (самоврядні) та делеговані.
До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження: підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішення питань про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, створення для них необхідних житлово-побутових умов; сприяння діяльності органів внутрішніх справ.
Делеговані повноваження мають більш широкий діапазон і полягають в наступному: вжиття у разі стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій необхідних заходів щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ і організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров'я, збереження матеріальних цінностей; вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку; розгляд справ про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворення служб у справах неповнолітніх та спостережної служби, спрямування їх діяльності; вирішення разом з відповідними органами МВС України питань щодо створення належних умов для служби та відпочинку особовому складу органів внутрішніх справ та ін.
Державний нагляд за безпекою дорожнього руху
Безпека дорожнього руху є врегульований правовими нормами процес руху, експлуатації транспортних засобів, що виключає можливість заподіяння фізичної або майнової шкоди. Ці норми містяться в Законі України від ЗО червня 1993 р. "Про дорожній рух"1 (з наступними змінами і доповненнями), правилах, положеннях і інструкціях, настановах і правилах дорожнього руху.
Органами влади і управління різних рівнів розробляються, затверджуються і реалізуються програми забезпечення безпеки дорожнього руху. Безпосереднє забезпечення державного нагляду за безпекою дорожнього руху покладено на Державну автомобільну інспекцію МВС України (далі - Державтоінспекція). Основним нормативним актом, що регулює її діяльність, є Положення про Державну автомобільну інспекцію -
Висновок
У висновку хотілося б відзначити актуальність розгляду проблеми адміністративно-правових методів які використовуються державною виконавчою владою. Вона загострена в даний час у зв'язку з конституційною реформою, із серйозними змінами в механізмі державного управління й в організаційно-правовому статусі багатьох суб'єктів, .
Активність і ефективність економічних і інших факторів реформ багато в чому визначається характером впливу з боку держави на розвиток насамперед економічних процесів.
Воно знаходить своє вираження не тільки в законодавстві, але й в управлінській діяльності, методах її практичного здійснення. Відповідно в ще більше актуалізуються проблеми адміністративно-правових методів
Розглянувши тему " Методи здійснення державної виконавчої влади хотілося б зробити такі висновки:
Методи діяльності виконавчої влади - способи здійснення управлінських функцій і кошту впливу органів і виконавчої влади на керовані об'єкти.
Складовими частинами методів діяльності виконавчої влади є:
o способи впливу однієї людини на іншого, одного колективуна іншій, людини на колектив;
o способи забезпечення переваги волі суб'єкта влади;
o способи організації, упорядкування процесів, що відбуваються, прийоми здійснення управлінських функцій, що виникають при організації спільної діяльності;
отже властивості методів державного управління:
o передусім це різноманітні засоби практичного досягнення певного управлінського результату, способи здійснення управлінських функцій;
o вони виражають цілеспрямований управлінський вплив з боку керуючого суб'єкта на поведінку керованого об'єкта з метою вирішення певних управлінських завдань;
o застосування окремих методів повинно здійснюватися в межах компетенції органу виконавчої влади чи іншого повноважного суб'єкта;
o методи управління як способи вираження юридично-владних повноважень органів виконавчої влади носять правовий характер; здебільшого вони виражаються в правових формах управління;
o управлінські методи відображають характер взаємовідносин між суб'єктом та об'єктом управління;
o ті чи інші методи управління втілюються у відповідних формах управлінської діяльності.
Отже, управлінські методи безпосередньо і нерозривно пов'язані з такими елементами управління, як правова основа, компетенція, функції, мета, зміст та форми управлінської діяльності.
Управлінські методи реалізуються шляхом:
o адміністративної нормотворчості (встановлення певних нормативів, тобто загальнообов'язкових правил поведінки);
o адміністративного розпорядництва (видання індивідуальних управлінських актів щодо конкретних випадків);
o загального керівництва підпорядкованими об'єктами певної галузі чи сфери;
o безпосередньої організації та односторонньо-владного вирішення поточних питань, що виникають з ініціативи підпорядкованих об'єктів;
o нагляду та контролю за поведінкою учасників управлінських стосунків, у т. ч. шляхом надання їм необхідної допомоги;
o застосування роз'яснювальних заходів, а також заходів морального та матеріального заохочення;
o застосування опосередкованих організаційно-правових заходів, у т. ч. комплексу заходів економічного впливу;
o застосування в передбачених законом випадках заходів адміністративного примусу та ін.
Універсальними способами впливу на свідомість і волю людей є методи переконання, заохочення і примусу.
Що стосується теми "Управлінські методи в органах МВС" то головним є те ,що управління у галузі внутрішніх справ і його особливість полягають в тому, що в процесі такого управління здійснюється безпосередня охорона прав і свобод громадян, а також забезпечується громадський порядок та громадська безпека.
Список літератури.
1. Конституція України
2. Адміністративне право України. Підручник.
3. Радянське адміністративне право: Підручник за редакцією Василенкова П.Т. - М. Юрид. літ., 1990 р.
4. Политологический словарь. - К.: ИнноЦентр. - 1991.
5. Юридический энциклопедический словарь. - М.: СЭ. - 19846. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій - К. 1998.
6. Колпаков В.К. Адміністративне право України. - К. Юрінком Інтер. 1999.
7. Атаманчук Г.В. Управление: социальная ценность и эффективность. М.: РАГС, 1995.
8. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право: Учебник. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1996.
9. Пикулькин А.Б. Система государственного управления. М., 1997.
10. Севрюгин В.Е. Проблемы административного права: Учебное пособие. - Тюмень: ТВШ МВД 1994
11. Еропкина М.И. Советское административное право. Часть общая и особенная. - Киев, 1988.
12. Соціологія праці МАУП 2002 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...