WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Закон України "Про міліцію” - Реферат

Закон України "Про міліцію” - Реферат


Реферат на тему:
"Закон України "Про міліцію"
ЗМІСТ
І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ.
IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природ-не середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція - це єдина система органів, яка входить до структури Мініс-терства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, законо-давчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти МВС Укра-їни, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, ратифіко-вані в установленому порядку.
Центральне місце в системі правових актів, що регулюють діяльність міліції, посідає Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990р.
Закон складається з 6 розділів:
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Обов'язки і права міліції.
Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.
Розділ 4. Служба в міліції.
Розділ 5. Правовий і соціальний захист. Відповідальність працівників міліції.
Розділ 6. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ.
Згідно з чинним законодавством основними завданнями міліції є: за-безпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона й забез-печення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; обезпечення дорожнього руху; захист власності від зло-чинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стяг-нень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, спри-яння в межах її компетенції державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.
Отже, міліція виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договір-них засадах) функції. Відповідно до завдань і функцій міліція складається з таких підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки; транс-портна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони; спеціальна міліція.
Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які мають особливе народногосподарське значення чи постраждали від стихій-ного лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватися спеціальні підрозділи мілі-ції.
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ.
Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.
У своїй діяльності міліція підпорядковується МВС України.
Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією України.
Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між МВС України і відпові-дними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції бу-дуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між МВС України та цими органами і організаціями.
Особовий склад міліції формується з працівників, що проходять дер-жавну службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодав-ства присвоєно спеціальні звання міліції.
На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими й моральними якостями, освітнім рів-нем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на мілі-цію завдання. З прийняттям на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується Кабі-нетом Міністрів України.
Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше засу-джувалися за вчинення злочину.
Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються По-ложенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, що його затверджує Кабінет Міністрів України.
IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.
Діяльність міліції базується на принципах законності, гуманізму, пова-ги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.
Міліція повинна поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне ста-влення, захищати права людини незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної належності, громадянст-ва, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших пере-конань.
У межах чинного законодавства міліція має право обмежувати права і свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу. Вона забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного подання їм медичної та іншої допомоги.
Міліція функціонує гласно, інформуючи органи влади та управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інфор-мації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення.
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, ру-хів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. Під час ви-конання службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких політичних чи громадських об'єднань.
Міліція повинна виконувати свої завдання неупереджено, в точній від-повідності до закону. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності мі-ліції.
Державні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові ко-лективи, громадяни зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського по-рядку та боротьбі зі злочинністю.
На території України забороняється створення військових або інших збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України.
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої вла-ди.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання гро-мадянами і посадовими особами.
Працівник міліції під час виконання покладених на нього обов'язків ке-рується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм безпосе-редньому і прямому начальникам.
Ніхто інший, окрім уповноважених службових осіб, у передбачених за-коном випадках не має права втручатися в законну діяльність працівника мі-ліції.
Ніхто не має права покласти напрацівника міліції виконання обов'яз-ків, не передбачених чинним законодавством.
Утручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за зако-ном.
Працівник міліції перебуває під захистом закону, норми якого гаран-тують захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника міліції та чле-нів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом України "Про міліцію".
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють об-ставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян чи працівників міліції.
Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні за-соби й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похи-лого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випа-дків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.
За неможливості уникнути застосування сили вона не повинна переви-щувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків, і має зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю правопо-рушників та інших громадян. У разі завдання шкоди міліція забезпечує по-дання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.
Перевищення повноважень працівником міліції, в тому числі в застосу-ванні сили, спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, установлену законом.
V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ.
Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України, міністр внутрішніх справ України і в межах їхньої компетенції - ради на-родних депутатів.
Ради народних депутатів, здійснюючи контроль за роботою міліції, не втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та адмі-ністративну діяльність.
Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють Ге-неральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Коментар до Конституції України: Наук.-популярне видання. - К.: Ін-т за-конодавства Верховної Ради України, 1996. - 376с.
2. Конституція незалежної України: Кн. 1: Документи, коментарі, статті. - К.: Укр. Правнича фундація, 1995. - 380с.
3. Конституція України - основа подальшого розвитку законодавства: Зб. Наук. Праць. - Вип. 2. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1997. - 320с.
4. Правознавство: Навчальний посібник / В.І. Бобир, С.Е. Демський, А.М. Колодій (керівник авт. Колективу) та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 480с.

 
 

Цікаве

Загрузка...