WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

побутового призначення, а також тих, що будуються чи реконструюються;
виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням, випробуванням та обліком вибухових матеріалів і виробів на їх основі;
повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки,, умов будівництва та експлуатації підземних споруд, похованням шкідливих речовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачі родовищ кориснихкопалин для промислового освоєння;
додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню, встановленню кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;
забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їх переробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних корисних компонентів;
проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт;
роботою служб внутрішньовідомчого контролю за станом охорони праці, служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;
готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідації аварій;
правильним і ефективним використанням коштів фонду охорони праці підприємств, а також надходженням Їх до регіонального та галузевого фондів охорони праці;
додержанням порядку зберігання, транспортування і ви-
користання отруйних, вогненебезпечних та шкідливих речовин;
своєчасним забезпеченням працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою та наданням інших пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці у відповідності до чинного законодавства;
правильністю сплати підприємствами штрафів за нещасні випадки і професійні захворювання, які сталися на виробництві з їхньої вини.
3.2. Проводить вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт по геологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкід-ливого впливу гірничих робіт на будинки та споруди, а також установленого порядку обліку, стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат.
3.3. Реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, що працюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомні споруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативних актів.
3.4. Видає:
свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалів підприємствами й організаціями, а також на експлуатацію місць зберігання вибухових матеріалів;
дозволи на початок роботи підприємств, в межах її повноважень, проведення підривних робіт, робіт з вибуховими матеріалами, виготовлення найпростіших вибухових речовин; і
висновки про можливість надання гірничих відводів та; ліцензій на користування надрами;
висновки на запити органів, які розглядають трудові спори в разі відмови власника складати акт про нещасний випадок чи незгоди потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта;
підтвердження про факт наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працюючого в разі виникнення конфлікту.
3.5. Бере участь у:
роботі приймальних комісій щодо прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного і побутового призначення;
роботі комісій щодо атестації робочих місць відповідно до встановленого порядку;
опрацюванні програм та комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці або підвищення існуючого рівня охорони праці та контролює їх виконання;
зборах трудових колективів, засіданнях комісій з питань охорони праці підприємств.
3.6. Погоджує заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників і населення у разі надходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищення допустимих об'ємів Їх зберігання.
3.7. Здійснює облік та аналіз аварій, нещасних випадків та порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надає власникам пропозиції щодо про філактики аварійності і виробничого травматизму.
3.8. Аналізує разом з місцевими закладами охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічної служби стан профзахво-рюваноеті на підприємствах і вносить пропозиції щодо їх попередження.
3.9. Веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення, радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог Закону "Про охорону праці", про стан аварійності й травматизму на підконтрольних підприємствах.
3.10. Інформує трудові колективи про результати обстеження, стан охорони праці та охорони надр.
3.11. Розглядає пропозиції і запити підприємств і громадян з питань, що входять до компетенції інспекції.
4. Держінспекція має право:
4.1. Безперешкодно в будь-який час проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства та інших нормативних актів про охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію.
4.2.3алучати за. погодженням з відповідними об'єднаннями, підриємствами місцевими органами державної виконавчої влади їхніх спеціалістів для проведення перевірок підконтрольних підприємств і об'єктів.
4.3. Надсилати; (подавати) керівникам підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці та користування надрами.
4.4. Зупиняти експлуатацію з .накладанням пломби підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, робочих місць та устаткування до усунення порушень вимог щодо охорони праці та використання надр, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих чи еуперечать за-конодавству про надра, або в разі відсутності дезволуорганів Держнаглядохоронпраці на початок роботи підприємства.
4.5. Накладати на підприємства штрафи за результатами комплексних перевірок та в разі невиконання розпоряджень (приписів) про усунення порушень і недоліків в галузі охорони праці та користування надрами.
4.6. Притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт.
4.7. Надсилати (надавати) власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
4.8. Перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання без-печним

 
 

Цікаве

Загрузка...