WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

Питання державного комітету України по нагляду за охороною праці - Контрольна робота

проводити перевірку підконтрольних підприємств щодо дотримання законодавства про охорону праці та надр, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
2) залучати за Погодженням з відповідними міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, підприємствами (об'єднаннями підприємств) їх спеціалістів для проведення перевірок підконтрольних підприємств та об'єктів;
3) надсилати (надавати) керівникам підприємств, а також їх посадовим особам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у галузях охорони праці та користування надрами;
4) зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, пехів і дільниць, робочих місць та обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони праці та використання .надр, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;
б) притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надр і ведення підривних робіт;
6) 'надсилати (подавати) власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів і передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для при-тягнення Їх до кримінальної відповідальності;
7) брати участь в перевірці знань з охорони праці у посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично один раз на три роки;
8) перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктажу, навчання безпечних методів праці, перевірки знань з питань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціаль-них робіт осіб, які не мають на це права;
9) заслуховувати посадових осіб міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій з питань охорони праці та використання надр;
10) припиняти випуск або вилучати дозволи на виготовлення машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва, технологічні процеси і ведення підривних робіт у разі невідповідності їх вимогам нормативних актів про охорону праці;
11) проводити в установленому порядку технічне розслідування обставин і причин аварій, випадків виробничого травматизму, розкрадання, розкидання і втрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатами розслідування обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесених до компетенції Держнаглядохоронпраці;
12) призначати в межах вимог чинних нормативних актів про охорону праці проведення міністерствами, підприємствами, установами й організаціями контрольних випробувань устаткування та матеріалів, контрольних аналізів виробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської докумен-тації;
13) одержувати безплатно від міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на Держнаглядохоронпраці завдань;
14) створювати в складі територіальних органів госпрозрахункові підрозділи для проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, ліцензування і сертифікації виробів, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів.
6. Держнаглядохоронпраці при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також відповідними органами інших держав.
7. Держнаглядохоронпраці в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та контролює їх виконання.
Комітет у разі необхідності видає разом з іншими центральними органами державної виконавчої влади спільні акти.
Рішення Комітету з питань охорони праці та використання надр, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, а також підприємствами, установами й організаціями.
8. Державний комітет України по нагляду за охороною праці очолює голова, який призначається Кабінетом Міністрів України.
Голова має заступників, яких за його поданням призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками голови провадиться головою.
Голова Держнаглядохоронпраці несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
9. Для виконання своїх функцій Держнаглядохоронпраці створює територіальні управління та інспекції. Державний нагляд за охороною праці здійснюють державні інспектори та посадові особи Комітету і вказаних територіальних органів,
10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держнаглядохоронпраці, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія в складі голови (голова колегії), заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників Держнаглядохоронпраці та його територіальних органів.
Члени колегії Комітету затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Комітету.
11. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку науки і техніки, спрямованих на поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вироблення єдиної політики державного нагляду за охороною праці у Держнаглядохоронпраці створюється науково-технічна рада з учених і висо-кокваліфікованих фахівців.
Для координації робіт, пов'язаних з використанням вибухових матеріалів у суспільному виробництві, при Держнаглядохоронпраці утворюється міжвідомча рада з вибухової справи.
Склад науково-технічної ради і міжвідомчої ради з вибухової справи і положення про них затверджуються головою Комітету.
12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату Держнаглядохоронпраці затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Структура центрального апарату Комітету затверджується віце-прем'єр-міністром України.
Штатний розпис центрального апарату і положення про його структурні підрозділи затверджуються головою Комітету.
13. Держнаглядохоронпраці і безпосередньо підпорядковані йому територіальні органи є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. Печатку з своїм найменуванням мають також

 
 

Цікаве

Загрузка...