WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

Правове положення громадських організацій і політичних партій по законодавству України - Дипломна робота

метою яких є "участь у політичному житті суспільства, в організації і здійсненні державної влади за допомогою впливу на формування волі громадян, участь у виборах і діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування" (проект закону про політичні партії 1996р.). З іншого боку - закон про суспільніоб'єднання (ст. 27) надає всім їх видам (громадським організаціям, суспільним рухам, суспільним фондам, суспільним об'єднанням, органам суспільної самодіяльності) прямо брати участь у виборчих кампаніях "при наявності в статуті даного суспільного об'єднання положення про участь його у виборах" (але це застереження не має практичного значення, тому що, як ми бачили, будь-яке об'єднання може включити таке положення у свій статут).
Таким чином, що міститься в проекті закону про політичні партії формулювання головної кваліфікаційної ознаки партії утрачає своє практичне значення, тому що не служить відокремленню її від інших видів суспільних об'єднань.
Політична партія - це організація, що о6'єднює індивідів на основі спільності політичних поглядів, визнання визначеної системи цінностей, що знаходять своє втілення в програмі, яка намічає основні напрямки політики держави.
Ще Г. Еллинек розглядав програму як кваліфікаційну ознаку політичних партій. При відсутності в угруповань "визначеної широкої програми державної політики", відзначав він, вони являють собою "несправжні" партії, тому що їхні члени не об'єднані загальними поглядами на всю державну політику. На це ж вказує і відомий російський філософ М. Рац: "Без програми немає і не може бути політичної партії".
У цьому зв'язку інтерес представляють розуміння М. Раца про програми багатьох російських політичних партій: "Якби наші "партії" всерйоз і чесно зайнялися розробкою своїх програм, а Президент як гарант Конституції утримував би при цьому за допомогою Мін'юсту рамку права, та не тільки число партій могло б скоротитися, але і вся політична карта Росії переконструювалася." Маються на увазі, зрозуміло, не беззмістовні декларації і гасла, а дійсно програма, в якої докладно визначені цілі і задачі партії, засоби і методи їхнього досягнення і рішення. І навряд чи прав С. А. Авак'ян, що хоча і визнає "доцільним'' (що, до речі, не означає "обов'язковим") для партій і суспільно-політичних рухів мати свої програмні документи, але вважає що до їх числа "можна віднести не тільки об'ємні програми, але і відносно короткі політичні декларації, заяви й інші документи, що суспільні об'єднання рахують для себе більш придатними". Власне кажучи, така позиція означає відмовлення від визнання програми обов'язковою ознакою політичної партії.
Політична партія - це об'єднання, що діє на постійній основі, що має формалізовану організаційну структуру.
Ця ознака включається законодавством ряду країн у визначення політичної партії.
Ця ознака відрізняє політичні партії від тимчасових і вузьких по своєму складі об'єднань, що також можуть брати участь у політичному житті. До них відносяться, насамперед, об'єднання виборців (союзи, комітети, групи), що створюються на період виборів і звичайно припиняють своє існування з їх закінченням.
Поняття "постійна організація", використовуване законодавством, не зводиться тільки до тимчасового фактора (тривалість, тривалість існування організації). Воно припускає також наявність визначеного числа членів організації, без чого остання не може діяти на постійній основі і виконувати функції, властивим партіям. Чисельність партії розглядається законодавством деяких країн як один з її кваліфікаційних ознак.
Розглянуті ознаки політичної партії, що знаходять своє закріплення в законодавстві різних країн, дозволяють сформулювати її загальне юридичне визначення: політична партія - це суспільне об'єднання, що створене для участі в політичному процесі з метою завоювання і здійснення державної влади конституційними засобами, діє на постійній основі і має політичну програму.
Проблеми типології виникають у всіх випадках, коли аналізуються різнорідного складу об'єкти. Типологія пояснює принципи дискретності, уможливлює системний опис групи об'єктів, дає підстави вияснити тенденції подальшого їхнього розвитку. У політології запропоновано немало підходів до типологізації політичних партій (М. Дюверже, М. Вебер, С. Коен, В. Ленін, 3. Ньюмен та ін.). Усі підходи виступають не альтернативними ва-ріантами. а як взаємодоповнювальні. Маємо можливість узагальнити попередній досвід і, використавши метод конструювання типів, де тип (партія) - це об'єкт, який виділяється за рядом ознак із безлічі даного роду явищ, запропонувати таке групування сучасних партій :
Критерії
Класифікації Види партій
1 2
Організаційна
Структура
- централізовані - з суворою внутріпартійною субординацією, єдиним керівним центром;
- децентралізовані - з широкою автономією структурних підрозділів;
- кадрові (нечисленні), у яких відсутній механізм організованого прийняття у партію і статутною регулювання внутріпартійних відносин;
- масові - з фіксованим членством, із широкою мережею місцевих партійних організацій;
Характер партійного керівництва - колективне, але з явно вираженою роллю лідера;
- вождистського типу;
- харизматичне, за якого владу зосереджено в руках лідера в силу його авторитету в партії чи в суспільстві взагалі;
- консенсусне;
Спосіб функціонування - демократичні,
- авторитарні;
Соціальні інтереси - загальнонаціональні,
- класові: пролетарські, буржуазні, дрібнобур-жуазні, селянські;
- міжкласові,
- партії соціальних груп;
Ідеологічний генотип - ліберальні,
- консервативні,
- соціал-демократичні,
- лівосоціалістичні,
- комуністичні,
- фашистські;
Характер доктрин - ідеологічні,
- прагматичні,
- партії ділових інтересів;
Ставлення до характеру перетворення суспільства - реформістські,
- революційні,
- консервативні;
Статус
У політичній сфері - правлячі,
- опозиційні,
- системні,
- несистемні;
Місце у спектрі політичних сил - ліві,
- центристські,
- праві;
Нормативність - традиційні, що спираються на сталий соціальний престиж керівника і партії в цілому;
- раціонально-нормативні, що базуються на статутних нормах;
- харизматичні, засновані на цілковитій вірі в лідера;
Правове становище - легальні,
- нелегальні;
Зв'язок із соціальним середовищем - відкриті,
- закриті.
Розглядаючи запропоновану типологію, слід мати на увазі тенденції в розвитку партій, які спричиняють зміну їхнього місця у типологічній шкалі. Одні партії перетворились, приміром, на переважно електоральні, другі - на ідеократичні, треті претендують на статус "народних".
Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини, закріпленим Загальною декларацією прав людини,

 
 

Цікаве

Загрузка...