WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

належить:
" затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
" затвердження щорічного кошторису, штатного розпису та посадових окладів співробітників АТ, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання (за погодженням із Спостережною Радою);
" затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
" прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
" визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів АТ;
" утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;
" розпорядження всім майном АТ, включаючи грошові кошти в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом АТ;
" затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами АТ;
" прийняття на роботу та звільнення співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;
" організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;
" прийняття рішення про дату скликання, порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ, утворення мандатної комісії та організаційного комітету по проведенню Загальних зборів;
" подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу АТ за погодженням з Спостережною радою АТ;
" прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ;
Повноваження делеговані Загальними зборами:
" визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
" визначення організаційної структури Товариства;
" вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним по ціні нижче їх номінальної вартості.
Правління проводить чергові і позачергові засідання. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ і Спостережної ради АТ, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту АТ.
Згідно Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" Спостережна рада є органом управління АТ, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальними зборами, контролює і регулює діяльність Правління АТ.
Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 6 осіб строком на 5 років і формується з числа акціонерів.
Головою Спостережної ради може бути акціонер з вищою абосередньою спеціальною освітою. Заступник голови Спостережної ради повинен бути обов'язково з числа акціонерів, що перебувають з товариством у трудових відносинах. Член Спостережної ради не може бути одночасним членом Правління або Ревізійної комісії.
До виключної компетенції Спостережної ради належать:
" дообрання та відкликання за пропозицією Голови Правління членів Правління (заступників);
" у випадках недосягнення згоди між членами Ревізійної комісії при розподілі повноважень своїм рішенням призначити їх з числа Голову та/або Секретаря Ревізійної комісії;
" винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства - Голови Ревізійної комісії та членів виконавчого органу (крім Голови Правління);
" укладання контракту з Головою Правління;
" попереднє погодження рішення Правління про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;
" попереднє погодження та затвердження договорів (угод) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного фонду;
" вирішення питання про придбання Товариством акцій, що випускаються ним, по ціні вище їх номінальної вартості;
" затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
" інші повноваження передбачені даним Положенням.
Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше двох раз на рік.
Засідання Спостережної ради можуть проводитись шляхом безпосереднього збору членів Спостережної ради в одному місці або шляхом збору підписів членів Спостережної ради під єдиним документом.
Згідно Положення про Ревізійну комісію Ревізійна комісія Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" є органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів АТ в кількості 3 чоловік на 5 років з числа акціонерів, що не є членами Ради, Правління і не посідають інших керівних посад в АТ.
До Ревізійної комісії можуть бути обрані лише акціонери з вищою та/або середньою спеціальною економічною освітою.
Члени Ревізійної комісії зобов'язані:
" проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який подається Правлінням, а також каси та майна;
" розглядати кошториси витрат та плани АТ;
" здійснювати ревізію бухгалтерських документів;
" давати висновки по річним звітам та балансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт та баланс;
" вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів АТ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ.
Члени Ревізійної комісії мають право:
" вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
" брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління АТ;
" виносити на розгляд Загальних зборів акціонерів АТ чи Спостережної ради АТ питання стосовно діяльності тих чи інших посадових осіб АТ;
" вимагати залучення до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ.
Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки, розслідування та засідання.
Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність (дисциплінарну, адміністративну та іншу) за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.
Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією регламентується режим доступу до інформації про діяльність АТ, Положенням про порядок розподілу та використання прибутку регулюється порядок розподілу та використання прибутку у Відкритому акціонерному товаристві "Могилів-Подільський консервний завод".
У акціонерних товариствах приймаються і інші внутрішні нормативні акти.

 
 

Цікаве

Загрузка...