WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату - Реферат

зборах, з таких питань:
1) зміна статуту товариства;
2) прийняття рішення про припинення діяльності товариства;
3) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства;
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах [7, ст.42].
Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом підприємства.
В акціонерному товаристві може створюватись рада акціонерного товариства (спостережна рада), що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. Члени ради акціонерного товариства не можуть бути членами виконавчого органу [7, ст.46].
Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.
Роботою правління керує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.
Правліннявирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради акціонерного товариства (спостережної ради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів і раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбачених законом і статутом акціонерного товариства. Роботою правління керує голова, який призначається або обирається згідно із статутом акціонерного товариства [7, ст.47].
Голова правління акціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені акціонерного товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із статутом.
Голова правління акціонерного товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
Головою та членами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах [7, ст.48].
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.
Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства.
Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради), з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товариства повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські звіти або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимогу.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерного товариства або раді акціонерного товариства (спостережній раді).
Члени ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.
Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.
Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами [7, ст.49].
2. Внутрішні нормативні акти акціонерного товариства.
Розгляд цього питання доцільно розпочинати з розгляду основних засад, що містяться у статуті та у положенні про порядок розробки і прийняття внутрішніх нормативних актів акціонерного товариства.
Таке положення розроблено і затверджено Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" (Протокол №1 від 28 квітня 1998р.).
Положення визначає загальні вимоги до порядку розробки проектів внутрішніх нормативних актів, порядку їх погодження підрозділами Відкритого акціонерного товариства "Могилів-Подільський консервний завод" (далі АТ), порядку прийняття зазначених актів, а також внесення до них доповнень і змін.
Внутрішні нормативні акти АТ - це правові акти, що розробляються і приймаються органами управління АТ відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України і Статутом АТ. Ці правові акти встановлюють норми (правила) загального характеру з метою регулювання виробничої, управлінської, господарської, фінансової, комерційної, кадрової та іншої діяльності АТ.
У разі виникнення протиріч між нормами цього Положення та Статуту перевага надається нормам викладеним у Статуті.
На підставі цього Положення в АТ розробляються і приймаються такі внутрішні нормативні акти:
1) Регламент Загальних зборів акціонерів АТ;
2) Положення про Спостережну Раду АТ;
3) Положення про Правління АТ;
4) Положення про Ревізійну комісію АТ;
5) Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ;
6) Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій і представництв АТ;
7) Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду АТ;
8) Положення про порядок розподілу та використання прибутку АТ;
9) Положення про фонди АТ;
10) Положення про відповідальність посадових осіб АТ;
11) Положення про порядок подання і розгляду заяв;
12) Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією;
13) Положення про порядок оформлення і реєстрації довіреностей;
14) Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів;
15) Положення про цінні папери АТ.
Зазначений перелік внутрішніх нормативних актів не є вичерпним: у залежності від конкретних умов діяльності АТ можуть прийматися також інші внутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність АТ або конкретизують передбачені цим Положенням акти.
Проекти внутрішніх нормативних актів розробляються за рішенням Загальних зборів акціонерів або

 
 

Цікаве

Загрузка...