WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державне регулювання комерційної діяльності - Курсова робота

Державне регулювання комерційної діяльності - Курсова робота

поширеними є кілька концепцій, що обґрунтовують необхідність державного впливу на ринкову економіку.
Однією з них є теорія - "невдачі ринку". її основна ідея полягає в тому, що далеко не завжди механізми регуляції так званого "вільного ринку" є ефек-тивними, наприклад, за кризових обставин чи стосовно певних окремих сегмен-тів ринку. У таких випадках державне регулювання розглядається як шлях до подолання недосконалості ринку та його невдач.
Другою теорією, що використовується для пояснення необхідності держав-ного регулювання економіки, є теорія - "суспільної корисності", або "су-спільного інтересує", її суть полягає у тому, що коли вільний ринок з тих чи інших причин не відповідає інтересам суспільства в цілому, держава активно втручається в економічну сферу з метою виправлення положення з точки зору суспільної корисності.
Не применшуючи значення теорії "суспільного інтересу", слід визначити, що на її основі можна виправдати будь-яке втручання держави в економічну сферу, оскільки недоліки у ринковій системі існують завжди, а тому потенційний обсяг регулювання видається безмежним.
Саме ці процеси безмежного втручання держави практично з будь-якого питання в комерційну діяльність під гаслом додержання суспільних інтересів досить часто спостерігаються в Україні.
Необхідність державного втручання в економіку, яка знаходиться у стані кризи, обґрунтував Дж. М. Кейнс ще під час Великої депресії у США. Якщо вра-хувати, що економіка України також переживає кризу, то стає зрозумілою наша зацікавленість у його міркуваннях.
На думку Кейнса, невтручання держави в економіку в період кризового стану може викликати масове розорення підприємців, що призведе до закриття підприємств, внаслідок чого маса безробітних порине на ринок праці, що може спричинити соціальну напругу в суспільстві.
Водночас державне регулювання може стати чинником як позитивним, так і негативним, стримуючим процес соціального розвитку, що зменшує зацікав-леність виробників у високоефективній діяльності. Його неефективність особливо помітна при вирішенні слабко окреслених і політичне суперечливих проблем, які потребують складної організаційної координації.
Державні органи України неодноразово виявляли недозволену повільність, ухиляючись від радикальних заходів, бажаючи зберегти статус-кво, виявляли недостатню гнучкість, надмірну обережність тощо.
В Україні ще не накопичений достатній досвід щодо підтримки і регулю-вання комерційної діяльності. Щоправда, останнім часом у системі державного апарату були створені відповідні органи, серед них Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, Антимонопольний комітет, Комітет з питань захисту прав споживачів та ін.
З метою аналізу ролі держави в регулюванні ринкової економіки звернемо-ся до досвіду державного регулювання економіки комерційної діяльності в країнах Західної Європи, США та Японії, де процеси впливу держави на еко-номіку існують уже тривалий час та пройшли певний шлях становлення та розвитку. Зважуючи позитивні сторони і недоліки державного регулювання, на-звані країни знаходять баланс цих сторін. Наприклад, у Франції і Нідерландах економічне планування народного господарства здійснюється відповідними установами, які носять назву Держплану .
Крім того, майже в усіх країнах Західної Європи є спеціальні установи, які, хоч і мають різні назви (служба контролю за торгівлею, офіс цін, комітет з конкуренції тощо), але виконують переважно одну і ту саму функцію: слідкують за станом внутрішнього ринку. Державні органи в межах своєї компетенції можуть втручатися у будь-яку комерційну діяльність. Головним засобом впливу на підприємців є рекомендація, порада. Якщо ж рекомендація залишається без уваги, накладається значний штраф.
До компетенції державних органів і управлінь входить і така важлива функ-ція, як контроль за дотриманням мінімального рівня заробітної плати. Все це створює рівновагу доходів населення і цін у державах Західної Європи.
У США, де бізнес більш розвинений, ніж у Західній Європі, комерційна діяльність регулюється численними державними органами, серед яких особливе місце займають комісія з безпеки споживчих товарів, комісія з цінних паперів і бірж, національна рада по трудових відносинах, відомство із соціального захисту, комісія з питань харчових продуктів та медикаментів, відомство про-фесійної безпеки, відомство пенсійного планування, відомство по захисту навко-лишнього середовища, відомство по добуванню і переробці нафти та газу тощо.
Один із найбільш видатних прибічників лібералізму американський вчений М. Фридман визначив 14 сфер діяльності, з яких уряд має бути виключений. Серед них, зокрема, державі рекомендується відмовитися від детального регу-лювання будь-яких галузей економічної діяльності, ліцензування будь-яких ви-дів трудової діяльності, обов'язкового страхування для забезпечення громадян за віком, будь-якого контролю засобів масової інформації тощо .
У післявоєнній Японії прибічники лібералізму на перший план висували ідеї стабільності, порядку і вважали, що роль застрільника економічних перетворень - не для держави .
Таке заперечення і критика усіх форм державного впливу на економіку та підприємницьку діяльність навряд чи можна вважати правильними. Проте і зворотне твердження, що будь-який вплив з боку держав є ефективним у досягненні позитивних результатів, є також хибним.
Завдяки тому, що у США законність стала моральною нормою повсякденного життя мільйонів людей, а захист приватної власності - головне завдання як державних службовців, так і всіх інших представників суспільства, держава зосередилась на створенні загальних умов розвитку підприємництва, функціонування виробництва і забезпечення великих прибутків, підтримки і коригування ефективної податкової та тарифної системи.
Безперечно, слід уникати надмірного регулювання економіки і комерційної діяльності, однак за умов перехідної економіки України, на мій погляд, слід використовувати - "змішане регулювання". Його змістом є поєднання само-регулювання конкурентного ринку з державним впливом на економічну діяльність суб'єктів господарювання.
Так, необхідна межа у співвідношенні форм і методів державного ре-гулювання і неоліберальної політики. Державні структури України повинні на етапі реформ формувати такі політико-правові та інституціональні умови, які б забезпечили цивілізований розвиток комерційної діяльності, надаючи мож-ливості підприємцям у межах, визначених законом, здійснювати діяльність, що має користь для окремої людини і для суспільства у цілому.
Отже, ідея змішаного регулювання знайшла своє місце у "Концепції розвитку внутрішньої торгівлі України" , де Верховна Рада України зазначила, що метою державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі - маєбути формування і стабілізація споживчого ринку для задоволення соціальних потреб і недопущення соціального напруження суспільства шляхом активізації комерційних відносин між товаровиробниками, продавцями і споживачами на всіх етапах переміщення товарів, підвищення

 
 

Цікаве

Загрузка...