WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Трудове право України - Контрольна робота

Трудове право України - Контрольна робота

календарних днiв з моменту реестрацii пiдшуковуеться пiдходяща робота. До цього строку входять вихiднi та святковi днi. При вiдмовi вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи громадянин втрачае право на надання статусу безробiтного строком на три мiсяцi з подальшою перереестрацiею. Якщо реестрацiя вiдбулася ранiше, нiж за десять календарних днiв до закiнчення тримiсячного строку збереження середнього заробiтку, то пошуковий перiод може тривати до закiнчення тримiсячного термiну з дня звiльнення.
Пiдходящою вважаеться робота, що вiдповiдае освiтi, професii (спецiальностi), квалiфiкацii працiвника i надаеться в тiй же мiсцевостi, де вiн проживае. Заробiтна плата повинна вiдповiдати рiвню, який особа мала за попередньою роботою з урахуванням ii середнього рiвня, що склався в галузi вiдповiдного регiону за минулий квартал. При пропонуваннi громадяниновi пiдходящоi роботи враховуеться його трудовий стаж за спецiальнiстю, його попередня дiяльнiсть, вiк, досвiд, становище на ринку працi, тривалiсть перiоду безробiття. У разi неможливостi надання громадяниновi роботи за професiею (спецiальнiстю) пiсля закiнчення перiоду виплати допомоги по безробiттю, пiдходящою може вважатися робота, що потребуе змiни професii (спецiальностi) з урахуванням здiбностей громадянина, колишнього досвiду i доступних для нього засобiв навчання. Якщо пiдходяща робота вiдсутня, громадяни, якi звернулися за допомогою до державноi служби зайнятостi, мають право на безплатну професiйну орiентацiю, консультацiю, пiдготовку, перепiдготовку, одержання вiдповiдноi iнформацii з метою вибору виду дiяльностi, професii, мiсця роботи, режиму працi.
Гарантiя державою права на працю полягае у проведеннi певноi соцiальноi полiтики, спрямованоi на створення робочих мiсць i надання iх тим, хто шукае роботу i бажае працювати. Вiдповiдно до статтi 2 Закону Украiни "Про зайнятiсть населення", безробiтними визнаються працездатнi громадяни працездатного вiку (у жiнок - вiд 16 до 55 рокiв, у чоловiкiв - вiд 16 до 60 рокiв), якi з незалежних вiд них причин не мають заробiтку або iншого передбаченого чинним законодавством доходу через вiдсутнiсть пiдходящоi роботи, зареестрованi у державнiй службi зайнятостi, дiйсно шукають роботу та здатнi приступити до працi. Зареестрованi службою зайнятостi громадяни набувають статус безробiтного у випадку, коли протягом десяти календарних днiв з дня реестрацii iм не було запропоновано пiдходящоi роботи. Громадянин, визнаний безробiтним, мае право на допомогу по безробiттю. Допомога надаеться з одинадцятого дня пiсля реестрацii громадянина у державнiй службi зайнятостi до вирiшення питання про його працевлаштування, але не бiльше, як 12 мiсяцiв протягом наступних трьох рокiв (у перший рiк - не бiльше, як на 6 мiсяцiв, у другий рiк - небiльше, як на 3 мiсяцi, у третiй рiк - залишок). Особам передпенсiйного вiку, якi стали безробiтними за два роки до настання права на повну пенсiю, допомога надаеться не бiльше, як 18 мiсяцiв. Громадянам, якi мають право на одержання допомоги по безробiттю, гарантуеться ii виплата у розмiрi не менш 50% середньоi заробiтноi плати за попереднiм мiсцем роботи, але не нижче встановленоi законодавством мiнiмальноi заробiтноi плати - при втратi роботи на пiдприемствi, в установi та органiзацii, якщо громадянин протягом 12 мiсяцiв, що передували початку безробiття, мав оплачувану роботу не менш, як 12 тижнiв. Максимальний розмiр допомоги не може бути вищим вiд середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi. Розмiр допомоги по безробiттю пiдлягае iндексацii у встановленому законодавством порядку. У перiод одержання громанянином допомоги по безробiттю за ним зберiгаеться безперервний трудовий стаж.
Особливi гарантii встановленi працiвникам, якi втратили роботу у зв"язку iз змiнами в органiзацii виробництва i працi. Допомога по безробiттю таким громадянам призначаеться у розмiрi 75% середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи протягом наступних трьох мiсяцiв i 50% протягом наступних шести мiсяцiв, але не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi, i не нижче встановленоi законодавством мiнiмальноi заробiтноi плати.
Якщо працiвник поступив на нову роботу за умови професiйного перенавчання з вiдривом вiд виробництва, за ним зберiгаеться на новому мiсцi роботи середня заробiтна плата за попереднiм мiсцем роботи на весь перiод перенавчання. Громадянам, якi втратили роботу i заробiток, зареестрованим у державнiй службi зайнятостi, в перiод професiйноi пiдготовки i перепiдготовки виплачуеться стипендiя у розмiрi 75% , а тим, хто не мае дiтей або iнших утриманцiв, - 50% iх середньоi заробiтноi плати за останнiм мiсцем роботи, але не бiльше середньоi заробiтноi плати, що склалася в народному господарствi вiдповiдноi областi i не нижче мiнiмальноi заробiтноi плати.
Членам сiм"i, якi перебувають на утриманнi безробiтного, а також громадянам, якi втратили право на допомогу по безробiттю у зв"язку iз закiнченням строку ii виплати, подаеться матерiальна та iнша допомога, включаючи дотацii на користування житлом, комунальними послугами, громадським транспортом, у розмiрi 50% мiнiмальноi заробiтноi плати у розрахунку на кожного з них за рахунок коштiв державного фонду сприяння зайнятостi населення.
Виплата допомоги по безробiттю припиняеться при працевлаштуваннi безробiтного; при проходженнi професiйноi пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii за направленням державноi служби зайнятостi; в разi закiнчення строку виплати допомоги по безробiттю; одержання допомоги по безробiттю обманним шляхом; засудження безробiтного; призначення пенсii вiдповiдно до законодавства Украiни (можливий достроковий вихiд на пенсiю за пiвтора роки).
Законом Украiни "Про зайнятiсть населення" передбачено ряд випадкiв, коли виплата допомоги по безробiттю може бути припинена на строк до трьох мiсяцiв. Це можливо при вiдмовi безробiтного вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи; при прихованнi вiд державноi служби зайнятостi вiдомостей про працевлаштування на тимчасову работу в перiод одержання допомоги по безробiттю; при порушеннi безробiтним умов його реестрацii та перереестрацii як безробiтного; при вiдсутностi безробiтного бiльше одного мiсяця за мiсцем проживання без погодження з державною службою зайнятостi; при вiдмовi вiд роботи за спецiальнiстю, набутою пiсля перенавчання за направленням служби зайнятостi; при припиненнi навчання у навчальних закладах пiдвищення квалiфiкацii та перепiдготовки кадрiв без поважних причин. Перiод, на який припиняеться виплата допомоги по безробiттю, зараховуеться в загальний перiод виплати допомоги по безробiттю.
Система органiзацiйно-правових заходiв, що проводиться державнимиорганами зайнятостi населення, надае суттеву допомогу громадянам у пiдшуканнi iм роботи i тимчасовому матерiальному забезпеченнi в перiод, поки така робота пiдшуковуеться.
Лiтература:
1. В.I. Прокопенко, Трудове право, К., Вентурi, 1996.
2. Нормативнi акти Украiни про працю (Кодекс законiв про працю), К., МАУП, 1998.
3. Нормативнi акти Украiни про працю (Збiрник законодавчих актiв), К., МАУП, 1998.
Особистий пiдпис студента: ________________

 
 

Цікаве

Загрузка...