WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Принципи кримінального права - Курсова робота

Принципи кримінального права - Курсова робота

грунтовної розробки як з позицій кримінально-правової теорії, так і у контексті дії конкретних кримінально-правових принципів у суспільстві. Перший момент передбачає розробку такої системи кримінально-правових принципів, яка б відповідала об'єктивним умовам розвитку суспільства, держави і права, втілювала б у собі загальні ідеї, що покладені в основу всієї правової системи, не суперечила моралістичним позиціям, що склалися у суспільстві, та традіціям кримінальної політики тієї чи іншої держави; другий момент, в свою чергу, включає розробку практичних рекомендацій для законодавця щодо втілення тих чи інших принципів у нормативному матеріалі, виявлення проблем і суперечностей у кримінальному законодавстві щодо втілення у ньому конкретних кримінально-правових принципів та недоліків уу роботі правозастосовчих державних органів, які пов'язані з недотриманням або з неналежним дотриманням таких принципів.
Разом з тим, стан розробок за обома вказаними напрямами у вітчизняній науці кримінального права важко назвати навіть задовільним. У сучасній кримінально-правовій літературі проглядується явна недооцінка регулятивних можливостей системи кримінально-правових принципів, а теоретичний доробок радянських фахівців вимагає суттєвого переосмислення з сучасних позицій громадянського суспільства та правової держави. У зв'язку з цим, сучасна кримінально-правова доктрина так і не спромоглася виробити єдиного підходу до розуміння даної проблеми, що, звичайно, ускладнює її висвітлення у роботі. І все ж таки система принципів кримінального права України у роботі була представлена наступним чином: принцип законності, принцип справедливості, який у кримінальному праві конкретизується принципами індивідуалізації покарання і відповідальності, вини та суб'єктивної осудності; в останню групу увійшли принципи гуманізму та економії кримінальної репресії. Запропонована модель є своєрідною спробою подолати ті розбіжності, що мають місце у кримінально-правовій літературі, присвяченій принципам кримінального права, шляхом використання позитивних моментів та аналізу недоліків кожного з підходів.
СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. Нормативно-правові акти:
1. Загальна декларація прав людини. - К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. - 12 с. - (Сер. "Міжнародні документи ООН з прав людини").
2. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Україна, 1996.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П. - К., 2000. - С. 454.
4. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України із загальних питань судової діяльності та в кримінальних справах / Відп. ред. В.І. Маляренко. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 720 с.
5. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних і цивільних справах. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - №1. - 1995.
ІІ. Книжкові видання:
6. Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. Принципы советского уголовного права. - М., 1988. - 176с.
7. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. - К., 1996. - 336с.
8. Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. - В., 1992. - 92с.
9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юридичних вузів і фак-тів. / За ред. проф.. Бажанова М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я. - К., 1997. - 368с.
10. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / За ред. П.С.Матишевського та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 512 с.
11. Марцев А.И. Діалектика и вопросы теории уголовного права. - К., 1990. - 126с.
12. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп.ред.: В.Ф.Бойко та інші. - 6-те вид., допов. - К.: А.С.К., 2000. - 1120 с. - (Нормат. док. та комент.).
13. Советское уголовное право: Общая часть. / Под ред. проф. Н.А. Беляева и проф. М.И. Ковалева. - М., 1977. - 542с.
14. Советское уголовное право: Часть Общая. Учебное пособие для юр.вузов / Под ред. Н.И. Загородникова. -М., 1973. - 478 с.
15. Советское уголовное право: Часть Общая. Учебник для юр.вузов. -М., 1951. - 432 с.
16. Советское уголовное право: Часть Общая. Учебное пособие для юр.вузов / Под ред. М.Д. Шаргородского и М.А. Беляева -М., 1962. - 478 с.
17. Советское уголовное право: Часть Общая. Учебное пособие для юр.вузов / Под ред. Михайленко С.М. -К., 1968. - 670 с.
18. Советское уголовное право. Общая часть. / Под ред. Кригера Г.Я., Куринова Б.А., Ткачевского Ю.М. - М., 1981. - 517с.
19. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов. / Отв. ред. проф. Козаченко И.Я., проф. Незамова З.А. - М., 1999. - 516с.
20. Уголовный закон: Опыт теоретического моделирования / За ред. Кудрявцева В.Н. - М., 1987. - 278 с.
21. Фефелов П.А. Понятие и система принципов советского уголовного права. - Свердловск, 1970. - 148с.
22. Чернышова Н.В., Володько М.В., Хазин М.А. Криминальное право Украины. /За ред. Бовсуновского В.М. - К., 1995. - 456с.
ІІІ. Публікації у періодичних виданнях:
23. Анашкин Г.В. Справедливость назначения уголовного наказания. // Сов. государство и право. - №7. - 1982. - с.60-65.
24. Головко А.В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном российском уголовном праве и процессе. // Государство и право. - 1999. - №3. - с.61-68.
25. Иванов Н.Г. Принцип субъективного вменения и его реализация в УК // Государство и право. - 1999. - №10. -с.52-58.
26. Келина С.Г. Некоторые направления совершенствования уголовного законодавства. // Сов. государство и право. - 1987. - №5. - с.63-69.
27. Коржанський М. Про принципи уголовного права України. // Право України. - 1995. - №11. - с.69-70.
28. Кригер Г.А. Место принципов совестского уголовного права в системе принципов права. // Сов. государство и право. - 1981. - №2.- с.102-110.
29. Малеин Н.С. Неотвратимость и индивидуализация ответственности. // Сов. государство и право. - 1982. - №11. - с.48-56.
30. Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное поведение. // Государство и право. - 1997. - №2. - с.101-108.
31. Павлова О.К. Современные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой теории. Материалы конференции в январе 1994г. в Институте государства и права.// Государство и право. - 1994. - №6. - с.44-77.
32. Попов А.Н. Принцип справедливості в уголовном законодательстве. // Весник ЛГУ. Серия 6. Вып.3. - 1991. - №20. - с.86-89.
33. Сахаров А.Б. Перспективы развития советского уголовного права.// Советское государство и право. - 1983. - №7. - с.79-87.
34. Ткаченко В.И. Равенство уголовной ответсвенности. // Советское государство и право. - 1991. - №12. - с.86-90.
35. Фефелов П.А. Принципы советского уголовного права.// Известия вузов. Правоведение. - 1989. - №2. - с.36-43.
ДОДАТОК № 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...