WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір підряду - Курсова робота

Договір підряду - Курсова робота

ПІДРЯДЧИКУ певну відповідь про підтвердження замовлення або про відмову від договору.
5.4. Значним вважається перевищення приблизного кошторису більше ніж на ______ від загальної суми приблизного кошторису.
5.5. Витрати ПІДРЯДЧИКА відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується ЗАМОВНИКОМ.
5.6. Вартість робіт за Даним Договором вказана без урахування ПДВ (з урахуванням ПДВ).
6. ДОПЛАТИ
6.1. За дострокове виконання робіт більше ніж на _______ днів ЗАМОВНИК здійснює ПІДРЯДЧИКУ доплату в розмірі __________________________________ від вартості робіт.
7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Терміни оплати:
протягом _____ з моменту підписання Даного Договору - аванс у розмірі _________ грн.;
протягом ______ з моменту підписання акту здачі-приймання робіт - остаточний розрахунок.
7.2. Порядок оплати: _____________________________________________________________________.
(поштовий,телеграфний)
7.3. Вид розрахунків: ____________________________________________________________________.
(готівковий, безготівковий, змішаний)
7.4. Форма розрахунків: _________________________________________________________________.
(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)
7.5. ЗАМОВНИК повинен повідомити ПІДРЯДЧИКА про здійснення платежу в строк ___________________ з моменту ________________ шляхом _________________________.
(телеграма з повідомленням, факс та ін.)
7.6. Доплата за п.6 Даного Договору виплачується в тому самому порядку, що й основна сума пла-тежу.
8. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ
8.1. ПІДРЯДЧИК зобов'язується розпочати виконання робіт протягом _____________ з моменту надання матеріалів,
інструменту та необхідної документації.
8.2. ПІДРЯДЧИК зобов'язується виконувати роботу протягом _______________ з правом дострокового виконання.
8.3. Проміжні терміни: _____________________________________________________.
8.4. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДЧИК зобов'язаний письмово повідомити ЗАМОВНИКА про готовність предмету до здачі протягом _________________________.
9. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ
9.1. ПІДРЯДЧИК зобов'язується в термін ________ інформувати про перебіг виконання робіт.
9.2. ЗАМОВНИК має право безперешкодного доступу до робіт ПІДРЯДЧИКА для перевірки перебігу та якості робіт, що виконуються.
10. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ ПРЕДМЕТУ ПІДРЯДУ
10.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом __ _____________ з моменту повідомлення ЗАМОВНИКА про готовність предмету підряду до приймання.
10.2. Пункт здачі-приймання: ________________________________________________.
10.3. Предмет підряду повинен бути наданий ЗАМОВНИКУ у вигляді _____________.
10.4. Доставка предмету підряду здійснюється __________________________________
(ЗАМОВНИКОМ чи ПІДРЯДЧИКОМ)
за рахунок _______________________ у наступному порядку __________________________________________________________________________________________________________________________________.
10.5. У термін ____________________ після підписання акту здачі-приймання ПІДРЯДЧИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ залишки матеріалів, звіт про використання матеріалу, а також передати останньому всю документацію та креслення, надані за п.4.6 Даного Договору.
11. ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ
Гарантійний термін за Даним Договором складає _________ з моменту передачі предмету підряду.
12. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ
12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до "___" _______ 200 __ р.
12.2. Даний Договір може бути пролонгований за згодою сторін.
13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
13.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі втрачену вигоду, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
13.2. ПІДРЯДЧИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: _________________________ ____________________________________________________________________________________________
13.3. ЗАМОВНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність: ______________________ _________________________________________________________________________________________
13.4. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх обов'язків протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _____________________
13.5. За порушення інших умов Даного Договору винна сторона несе наступну відповідальність: _________________________________________________________________________________________
14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ
_________________________________________________________________________________________
(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поручництво з боку як ЗАМОВНИКА, так і ПІДРЯДЧИКА)
15. ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК
15.1. Усі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкретного третейського суду або зазначити порядок формування цього третейського суду).
15.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом __________ днів з моменту отримання претензії.
16. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
16.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов'язувальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документу.
16.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
17. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:
ПІДРЯДЧИК: _______________________________________ телефон ______________.
ЗАМОВНИК: _______________________________________ телефон ______________.
12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________
19. ІНШІ УМОВИ
19.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
19.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
19.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
19.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
19.5. Сторони зобов'язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
20. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ
20.1. До Даного Договору додаються:
1. Додаток № 1 "Приблизний кошторис" на ___________ стор.
20.2. Додаток до Даного Договору складає його невід'ємну частину.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

 
 

Цікаве

Загрузка...