WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка з цивільно-процесуального права - Реферат

Шпаргалка з цивільно-процесуального права - Реферат

справі, доказів.
Кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається своїми вимогами на свій розсуд, не порушуючи при цьому прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. Таким правом користуються і особи (за винятком недієздатних і обмежено дієздатних), в інтересах яких заявлені вимоги.
14. Мова, якою ведеться судочинство.
Стаття 9. Мова, якою ведеться судочинство
Судочинство провадиться українською мовою або мовою
бiльшocтi населения даної мiсцевocтi.
Особам, що беруть участь у справі i не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати пояснения і показания, виступати на суді і заявляти клопо-тання рiдною мовою, а також користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом.
Судові документи, вiдповідно до встановленого законом порядку, вручаються особам, якi беруть участь у справi, в перекладi на ix piднy мову або на iншy мову, якою вони володiють.
Розгляlд справ у всіc судах вiдкpитий, за винятком випадків, коли це суперечить iитepecaм охорони державноi таємницi.
Закритий судовий розгляд крім того, допускаеться за мотиваною ухвалою cуду з метою запобігання розголошенню ввдомостей про iнтимнi сторони житгя осiб, які беруть участь у справi, а також забезпечення таємницi усиновлення.
В закритому судовому засiдaннi присутнi особи, які берyть участь у справi, представники громадських оргaнiзaцiй i трудових колективiв, які берyrь участь в судовому розглядi вiдповідно до cтaтті 161 цього Кодексу, а в необxiдниx випaдках також свiдки, експерти i перекладачi.
До залу судового засiдання не допускаються громадяни, молодшi шiстнадцяти рокiв, яющо вони не е особами, які беруть участь у справi, або свiдкaми.
Слухання справи в закритому засiдaннi суду ведеться з додержаввям ycіх правил судочинства. Piшення cyдiв у всіх випадках проголошуються прилюдно, кpiм рiшень про усиновлення у випадках, передбачених статгею 112 Кодексу про шлюб та ciм'ю Укpaiви.
15. Принцип гласності судового розгляду.
Розгляд справ у всіх судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.
Закритий судовий розгляд, крім того, допускається за мотивованою ухвалою суду з метою запобігання розголошенню відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, а також забезпечення таємниці усиновлення
В закритому судовому засіданні присутні особи, які беруть участь у справі, представники громадянських організацій і трудових колективів, які беруть участь в судовому розгляді відповідно до ст..161 ЦПК, а в необхідних випадках також свіки, експерти і перекладач.
До залу судового засідання не допускаються громадяни, молодші 16 років, якщо вони не є особами, які беруть участь у справі або свідками.
Слухання справи в закритому засіданні суду ведеться з додержанням усіх правил судочинства. Рішення суддів у всіх випадках проголошується прилюдно, крім рішень про усиновлення у випадках, передбачених ст..112 Кодекс про щлюб та сімю України.
16. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві.
Диспозитивность-принцип цивільного судочинства, згідно з яким сторони, що беруть участь у справі, можуть на будь-якій процесуальній стадії вільно розпоряджатися своїми матеральними й процесуальними правами. Ця свобода сторін доповнюється правом прокуратури та деяких інших державних органів, громадських організацій та окремих осіб у передбачених законом випадках виступати на захист інших осіб. Диспозитивність поєднується з активністю суду, що полягає, зокрема, в контролюванні розпорядчих дій сторін з метою охорони їхніх інтересів інших громадян, держави й організацій. Суд зобов'язаний вживати всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного зясування дійсних обставин справи, прав і добовязків сторін. Певною мірою диспозитивність діє в кримінальному судочинстві.
17. Склад суду. Порядок вирішення судом усіх питань, що виникають при розгляді справи.
Стаття 16. Склад суду
Розгляд цивільних справ у судах першої інстанції здійснюється в складі трьох суддів або суддею одноособово.
Розгляд справ у апеляційній інстанції здійснюється судом у складі трьох суддів, головуючий з яких визначається в установленому законом порядку.
Розгляд справ у касаційній інстанції здійснюється не менше як трьома суддями судової палати Верховного Суду України чи колегією суддів судової палати Верховного Суду України у випадках, визначених цим Кодексом.
При перегляді рішення або ухвали за нововиявленими обставинами суд діє в тому ж кількісному складі, в якому їх було ухвалено, якщо інше не передбачено цим Кодексом
Стаття 17. Порядок вирішення питань судом
Усі питання, що виникають при розгляді справи, вирішуються суддями більшістю голосів, а при одноособовому розгляді справи - суддею.
При вирішенні кожного питання жоден із суддів не має права утримуватися від голосування. Головуючий голосує останнім.
Суддя, не згодний з рішенням більшості, може письмово викласти окрему думку. Окрема думка приєднується до справи, але в судовому засіданні не оголошується.
Справа з окремою думкою судді, викладеною під час розгляду справи в місцевому суді або в апеляційному суді в першій інстанції, надсилається відповідно голові суду апеляційної або касаційної інстанції після закінчення місячного строку, якщо рішення у справі не було оскаржено або на нього не було внесено окреме подання.
Про справу з окремою думкою члена відповідної судової палати в апеляційних судах або Верховного Суду України доповідають в той самий строк голові відповідного апеляційного суду чи Голові Верховного Суду України.
Справа з окремою думкою голови апеляційного суду в той самий строк надсилається Голові Верховного Суду України.
18. Підстави для відводу суддів.
Стаття 18. Підстави для відводу суддів
Судді не можуть брати участі в розгляді справи і підлягають відводу (самовідводу):
1) якщо вони при попередньому розгляді даної справи брали участь у процесі як свідки, експерти, перекладачі, представники, прокурор, секретар судового засідання;
2) якщо вони особисто, прямо чи побічно заінтересовані в результаті справи;
3) якщо вони є родичами сторін або інших осіб, які беруть участь у справі;
4) якщо вони перебувають в особливих стосунках з особами, які беруть участь у справі;
5) якщо будуть встановлені інші обставини, які викликають сумнів у їх безсторонності.
До складу суду не можуть входити особи, які є родичами між собою.
19. Підвідомчість цивільних справ судам.
Стаття 24. Цивільні справи, що розглядаються судами.
Судам підвідомчі:
1) справи по спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією з сторін у спорі є громадянин, за винятком випадків, коли вирішення таких спорів віднесено законом до відання інших органів;
2) справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, перелічені у статті 236 цього Кодексу;
3) справи окремого провадження, перелічені у статті 254 цього Кодексу.
Судам підвідомчі й інші справи,

 
 

Цікаве

Загрузка...