WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Шпаргалка з цивільно-процесуального права - Реферат

Шпаргалка з цивільно-процесуального права - Реферат


Шпаргалка з цивільно-процесуального права
2. Поняття цивільного процесуального права /предмет і метод цивільного процесуального права/.
Цивільне процесуальне право - це сукупність і система правових норм, предметом регулювання яких є суспільні відносини в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах. Такі відносини визначають процесуальний порядок провадження в цивільних справах, встановлений Цивільним процесуальним кодексом та іншими законами України Цей порядок складається з провадженням по розгляду і вирішенню справ по справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових та інших правовідносин, справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, і справ окремого провадження, тобто з провадження у цивільних справах.
Процесуальний порядок провадження в цивільних справах як предмет цивільно процесуального права визначається:
- системою процесуальних дій, які виконуються судом, органом судового виконання, учасниками процесу;
- змістом, формою, умовами виконання процесуальних дій;
- системою цивільних процесуальних прав і обов'язків суб'єктів правовідносин, які визначають зміст цивільних процесуальних дій;
- гарантіями реалізації цивільних процесуальних прав і обов'язків.
3. Джерела цивільного процесуального права і межі його дії.
Це нормативні акти, які закріплені правилами, які врегульовують порядок здійснення правосуддя в судочинстві.
4. Цивільне судочинство і його види.
Стаття 1. Законодавство про цивiльне судочинство
Порядок провадженвя в цивiльних справах у судах Украiни визначається Цивільним Процесуальним Кодексом.
Законодавство про цивiльне судочинство встановлю порядок розгляду справ по спорах, що виникають з цивiльних, сімейних, трудових та колгоспних правовідносин, справ, що виникають з aдмiнiстpaтивно-правових відносин, i справ окремого провадження. Справи, що виникають з aдмiнiстpативно-правових відносин, i справи окремого провадження розглядаються загальними правилами судочинства, кpiм окремих винятків, встановлених Цивільним Процесуальним Кодексом .та іншими законами України.
Стаття 2. Завдання цивільного судочинства
Завданнями цивiльноro судочинства є охорона прав та законних iнтepeciв фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебiчноro розгляду та вирішення цивiльних справ у повній вiдповiднocтi з чинним законодавством.
6. Принципи цивільного процесуального права.
Диспозитивность - принцип цивільного судочинства, згідно з яким сторони, що беруть участь у справі, можуть на будь-якій процесуальній стадії вільно розпоряджатися своїми матеральними й процесуальними правами. Ця свобода сторін доповнюється правом прокуратури та деяких інших державних органів, громадських організацій та окремих осіб у передбачених законом випадках виступати на захист інших осіб. Диспозитивність поєднується з активністю суду, що полягає, зокрема, в контролюванні розпорядчих дій сторін з метою охорони їхніх інтересів інших громадян, держави й організацій. Суд зобов'язаний вживати всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного зясування дійсних обставин справи, прав і добовязків сторін. Певною мірою диспозитивність діє в кримінальному судочинстві. Об'єктивна істина-відповідно від висновків суду викладених у рішенні відповідають дійсним обставинам справи. Всебічне дослідження обставин означає, що суд повинен дослідить всі питання, обставини як на користь так і проти.(15, 30, 62 ЦПК)
7.Система принципів цивільного процесуального права і їх класифікація.
Система принципів цивільного процесуального права - це закріплені в його нормах правові погляди суспільства на завдання та цілі правосуддя в цивільних справах його організації цівільної діяльності процесуально правових повноважень та процесуально правового положення учасників процесу.
Принципи цивільного процесуального права закріплені Конституцією України
здійснення правосуддя виключно судами (ст. 124 Конст. Укр.)
незалежність та недоторканість суддів та підкорення тільки законові (ст. 126 частина 1 і ст. 129 частина 1 Конят. Укр.)
рівність усіх учасників процесу перед законом та судом (ст. 129 частина 2 Кост. Укр.)
8. Принципи здійснення правосуддя виключно судами.
Стаття 6. Здійснення правосуддя тільки судом i на засадах piвності громадян перед законом i судом.
Правосуддя в цивільних справах здiйсюоється тільки судом i на засадах piвності перед законом i судом ycix громадян незалежно вiд ix походження, соціального i майнового стану, расової i національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релiгii, роду i характеру занять,місця проживання та інших обставин.
9. Принцип колегіальності і одно особовості розгляду справ.
Стаття 7. Колегіальний i одноособовий розгляд справ.
Цивільні справи у вcix судах розглядаються колегіально одноособово суддями, обраними у встановленому порядку.
Суддя при одноособовому розгляді справи діє вiд iмeнi суду.
При колегіальному розгляді справ cyддi користуються рiвними правами з головуючим у судовому засiдaннi у вирішенні всix питань, що виникають при розгляді справи i постановлені piшення.
10. Принцип незалежність cyддiв i підкорення ух тільки законові.
Стаття 8. Незалежність cyддiв i підкорення їх тільки законові.
При здійснення правосуддя в цивiльuиx справах cyддi незалежні i підкоряються тільки законові. Cyддi вирішують цивільні справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на них.
11. Принцип рівності усіх учасників процесу перед законом і судом.
Правосуддя по цивільним справам здійснюється тільки судом та на початку рівності перед законом і судом усіх громадян незалежно від їх походження, соціального та майнового положення, расової та національної належності, статі, освіти, мови, відношення до релігії,роду та характеру зайнятості, міця проживання та інших обставин.
12. Принцип законності.
Стаття 202. Законність і обґрунтованість рішення.
Рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Суд обґрунтовує рішення лише на тих доказах, які були досліджені у судовому засіданні.
13. Принцип змагальності. З'ясування судом обставин справи на засадах змагальності.
Стаття 15. З'ясування судом обставин справи на засадах змагальності
Обставини цивільних справ з'ясовуються судом на засадах змагальності.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, користуються рівними правами щодо надання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості.
Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необхідні умови для всебічного і повного дослідження обставин справи: роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права і обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяє здійсненню їх прав у випадках, передбачених цим Кодексом.
При дослідженні і оцінці доказів, встановленні обставин справиі прийнятті рішення суд є незалежним від висновків органів влади, експертиз або окремих осіб.
Стаття 15-1. Межі судового розгляду
Суд розглядає цивільні справи не інакше як за заявою (скаргою) осіб, зазначених в статті 5 цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі наданих сторонами та іншими особами, які беруть участь у

 
 

Цікаве

Загрузка...