WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Соціальна дія права - Реферат

Соціальна дія права - Реферат


Реферат з правознавства
Соціальна дія права
План
1. Право як соціальне явище. Соціальні функції права.
2. Механізм соціальної дії права.
1.
Право як соціальне явище. Соціальні функції права.
Соціальна природа права полягає як у тому, що воно існує у суспільстві, так і у тому, що право діє у суспільстві. Право, яке не реалізується, не діє, не є правом. Більше того, право не може існувати поза суспільством. Воно виникає як найоптимальніший засіб організації, орієнтації та соціального контролю для забезпечення нормального функціонування суспільства і його розвитку.
Розглядаючи право як соціальне явище слід розкрити соціальну зумовленість права, а також ряд соціальних функцій, які воно виконує.
Соціальну зумовленість права можна охарактеризувати у двох напрямках:
1. Походження правових норм. Правові норми виникають на основі існуючих суспільних відносин, насамперед соціальних. Вони відбивають їх у певній формі, перевтіленій згідно з волею законодавця, з урахуванням тенденцій суспільного розвитку, потреб та завдань суспільства та держави. Наскільки правильно правові норми відображають потреби життя, чи відповідають вони реальному стану речей, чи сприяють подальшому розвитку фактичних відносин, чи закріплюють вони потрібні відносини - ці питання являють собою питання соціальної обумовленості правових норм і породжених правовідносин.
2. Процес правотворення. Ті відносини, які виникають в процесі вироблення правових норм, включаючи не тільки відносини у відповідних державних установах, але й різноманітні неформальні відносини, зокрема громадську думку з питань права.
На процес правотворення впливають такі фактори: економічний (наявність економічних ресурсів для реалізації правових норм, потреби та можливості розвитку економіки країни), політико-правовий (норма права дуже часто є результатом компромісу між різними верствами населення), ідеолого-психологічний фактор (особливості ідеології та психології суб'єктів - учасників процесу створення правових актів), соціокультурний (культурний і освітній рівень населення).
Розглядаючи питання про соціальні функції права слід чітко розмежувати функції держави і функції права. До недавнього часу підкреслювалось положення про те, що "право є ніщо без апарату, здатного примушувати до дотримання норм права", а отже співвідношення права та держави завжди трактували на користь останньої. Проте характеристика права лише як форми державної діяльності применшує його соціальну цінність і принижує його роль у житті суспільства. Право з його специфічними властивостями впливу на поведінку людей прямо й безпосередньо впливає на різні сфери людської діяльності, сприяє досягненню соціально-корисних цілей, що можуть бути отримані внаслідок саме нормативно-правового регулювання. До цього слід додати, що право мусить виконувати роль організуючого фактора стосовно не лише громадян, але й самої держави, її органів і посадових осіб. Це випливає з провідного принципу правової держави: взаємовідповідальності держави і громадянина. Усе це дає підставу стверджувати, що право, маючи тісний зв'язок з державою, становить собою соціальну цінність і виконує в суспільстві самостійні функції.
Соціальні функції права - це основні напрямки його впливу на суспільство, як цілісну систему, суспільні інститути, соціальну поведінку суб'єктів права і суспільні відносини, які між ними виникають.
Функції права поділяються на загальносоціальні та спеціальносоціальні. Загальносоціальні функції - це напрямки взаємодії права та інших соціальних явищ.
" До загальносоціальних функцій належать:
- гуманістична, суть якої полягає у створенні та забезпеченні правових механізмів здійснення та захисту прав і свобод людини. Виконуючи цю функцію право визнає людину, її права і свободи найвищою соціальною цінністю, ставить її на приорітетне перше місце в системі соціальних цінностей, а відповідно функціонування суспільства вцілому, діяльність органів державної влади, суспільних інститутів має бути в першу чергу спрямоване на забезпечення реальних можливостей людини, необхідних для її нормального існування і розвитку.
- інтегративна - право має служити інструментом інтеграції елементів політичної системи, і в цілому суспільної системи, зміцненню взаємозв'язків між ними, бути юридичної основою для діяльності всіх суб'єктів. Ця функція проявляється в тому, що право встановлює єдині правила гри для всіх членів суспільства, а отже робить можливим їх мирне і взаємовигідне співіснування та взаєморозвиток. Право - це свого роду клей, який забезпечує цілісність суспільства як динамічного організму.
- організаторська - право виконує роль організатора суспільного життя, тобто організовує хаотичний розвиток суспільних відносин та інститутів в єдину суспільну систему, кожен елемент якої виконує свої соціальні функції.
- управлінська - формування та спрямування соціальнобажаних суспільних відносин у потрібному для суспільства і держави напрямку або припинення небажаних, загрозливих для існування і розвитку суспільства в цілому та його членів.
- інформаційна (комунікативна), суть якої полягає у повідомленні учасників суспільного життя про позицію держави з приводу потрібної, дозволеної чи забороненої поведінки. Відомо, що соціальна життєдіяльність індивідів органічно пов'язана з одержанням, сприйняттям, засвоєнням (переробкою), збереженням і використанням соціальної інформації. Правова інформація є одним з видів соціальної інформації, що має наказовий характер. У такий спосіб громадян інформують про засоби і способи досягнення бажаних результатів у своїй діяльності - особистій чи суспільній, про наслідки порушення правових розпоряджень.
- орієнтаційна - тісно пов'язана з інформаційною, вказує на припустимі, соціальноприйнятні, безконфліктні шляхи, засоби задоволення потреб та інтересів суб'єктів правових відносин;
- оцінювальна - право встановлює особливу шкалу цінностей і приоритетів у суспільстві, на першому і найвищому рівні якої знаходиться, як вже зазначалось, людина. Дає відповідь на питання: що є добре (правомірне), а що зле (неправомірне) і чому.
- ідеологічна (виховна) - полягає у формуванні певних поглядів на форми і методи реалізації та захисту суб'єктами своїх прав та виконання своїх обов'язків.
- пізнавальна (гносеологічна) - полягає у тому, що право виступає показником рівня розвитку суспільства, характеризує головні його параметри. Ознайомившись з правом можна зробити висновки про суспільство в цілому.
Спеціальносоціальні, або спеціальноюридичні функції - це напрями власне правового впливу на суспільні відносини.
" Головними серед них є:
- регулятивна, суть якої полягає у регламентуванні суспільних відносин за допомогою правових норм;
- охоронна, яка полягає у захисті суспільно бажаних відносин, припиненні порушень і посягань на ці відносини та створенні механізмів відновлення і захисту деформованих суспільних відносин.
2. Механізм соціальної дії права.
Механізм соціальної дії права - це механізм взаємодії правових та інших соціальних факторів.
Структура

 
 

Цікаве

Загрузка...