WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Договір майнового найму - Дипломна робота

Договір майнового найму - Дипломна робота

терміни та засоби платежу), здійснюється на умовах, передбачених договорами.
Якщо в договорах оренди, укладених з правом викупу до набуття чинності цим Декретом, умови викупу не визначено і орендар не дає згоди на приватизацію державного майна, зданого в оренду, сторони договорів оренди, визнані такими відповідно до законодавства України, протягом півтора року з дня набуття чинності цим Декретом вносять до вказаних договорів належні зміни і доповнення. При цьому вартість майна, що підлягає викупу, визначається за методикою оцінки, яка діє на момент внесення цих змін і доповнень. В умовах викупу в договорі оренди обов'язково визначається квота використання майнових приватизаційних сертифікатів організацією орендарів.
У разі невнесення в договір оренди з правом викупу вказаних змін і доповнень у зазначений термін орендар втрачає право на викуп об"єкта оренди.
Організація орендарів для цілей викупу орендованого державного майна має права і обов'язки товариства покупців.
Цей Декрет, по суті, забороняє можливість викупу трудовим колективом підприємства, яке він орендує. 15 травня 1993 року Декретом Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" організаціям орендарів було дозволено викуп підприємства за умови, що договір оренди з викупом був укла жий до набуття чинності Декрету № 9-92 Але заборона щодо укладення договорів оренди з правом наступного викупу залишилася в силі. Після таких дій уряду кількість договорів оренди значно скоротилася.
Треба зазначити, що оренда з наступним викупом підприємства трудовим колективом як перехідна форма до приватизації, мала і свої суттєві, переваги-перед прямим викупом підприємства. Оренда, по суті, є однією з форм роздержавлення, оскільки орендне підприємство виводиться з-під директивного управління міністерств і відомств, орендоване майно передається орендному колективу на правах повного господарського відання і він стає власником виробленої продукції, майна, набутого внаслідок господарської діяльності, а також одержаного доходу (прибутку). Але орендоване майно підприємства залишається у власності держави. За час оренди колектив набуває досвіду самостійного господарювання в умовах формування ринкових відносин, має можливість налагодити необхідні господарські зв"язки і визначити зовнішніх інвесторів. В цей час проводиться добір, як членів організації орендарів, так і адміністративно-управлінського персоналу. Коли майно, що належить організації орендарів, розподіляється між її членами на паї, то підвищується трудова мотивація працівників і у них виховується почуття господаря, яке так необхідне в ринкових умовах після викупу підприємства. Крім того, орендний колектив має
час нагромадити кошти, не тільки на викуп підприємства, але і на його технічне переозброєння після викупу. Останнє положення має особливо велике значення в сучасних умовах.**
Згідно Закону України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92р., приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств, заснованих державними органами приватизації та орендарями.
Після затвердження плану приватизації засновники у десятиденний термін приймають рішення про створення товариства, затверджують його статут і у встановленому порядку подають документи до місцевого органу виконавчої влади для державної реєстрації т зариства. Плата за реєстрацію това їства не справляється. Рішення про створення товаритсва є установчим договором.
При перетворенні орендних підприємств у відкриті акціонерні товариства його засновниками виступають з боку держави відповідний державний орган приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарями.
До завершення продажу акцій, передбаченого планом розміщення акцій (планом приватизації), і перших загальних зборів акціонерів приватизованого підприємства керівництво підприємством покладається на адміністрацію орендного підприємства, що приватизується.
З моменту реєстрації товариства договір оренди вважається розірваним, діяльність підприємства, створеного на базі орендованого майна, або будь-якого субмєкта підприємницької діяльності, який орендує майно, припиняється, товариство стає правонаступником прав і обов'язків орендаря.
_______________
Декрет Кабінету Міністрів України № 9-92 від 15 грудня 1992 року , "Голос України" 15.01.93р
Кучерявий О. Кучерява Н. Методичні питання розвитку орендних відносин в Україні. Економіка України, 1992р. №4, с. 13-18
До статутного фонду товариства вноситься державне майно, здане в оренду (за винятком майна, що не підлягає приватизації або щодо якого встановлено особливий порядок приватизації), та майно, що є власністю орендаря.
На вартість свого внеску орендар отримує акції створеного товариства.
Продаж акцій, що належать державі, здійснюється державними органами приватизації згідно з законодавством про приватизацію.
Члени організацій орендарів, члени трудового колективу підприємства, створеного орендарем, а також колишні працівники об єкта приватизації, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі п.1 ст.40 Кодексу законів про працю України І не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи
на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені у зв"язку з каліцтвом або професійним захворюванням, мають право на пільгове придбання акцій відповідно до ст.25 цього Закону.
Якщо вартість майна, що вноситься організацією орендарів (орендарем) до статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного фонду і, з врахуванням вартості акцій, прибданих на пільгових умовах членами організації орендарів, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів мають право на додаткове придбання за власні кошти і сертифікати, що отримуютьгромадяни України як компенсацію втрат від знецінення заощаджень в установах Ощадного Банку України і колиши го Укрдержстраху, акцій, що належать державі, за їх номінальною вартістю в межах 25 % статутного фонду товариства, але не більше ніж на суму одного приватизаційного майнового сертифіката на кожного члена організації орендарів.
У разі відмови орендаря виступити застовником акціонерного товариства приватизація майна, зданого в оренду, здійснюєтеся без його згоди в порядку, визначеному ст.18 Закону України "Про приватизацію державного майна".
Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.
Орендар має право на викуп об"єкта оренди, якщо це було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного майна".
Орендар здійснює викуп об"єкта оренди відповідно до законодавства та договору оренди. Умови викупу визначаються в договорі оренди.
Орендар має право відмовитися від здійснення передбаченого в договорі права на викуп.
Аналіз законодавчо-нормативної

 
 

Цікаве

Загрузка...