WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Аліментні правовідносини між подружжям - Контрольна робота

Аліментні правовідносини між подружжям - Контрольна робота

icнує, i один з подружжя має право на утримання.
В) Подружжя-позuвач потребує матерiальної допомоги.
Уст. 75 СК законодавець уперше конкретно визначив поняття "особа, що потребує матерiальної допомоги". Це той iз подружжя, кому заробiтна плата, пенсiя, доходи вiд використання його майна, іншi доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленогo законом.
При вирiшеннi питания щодо нужденностi одного з подружжя суд має враховувати доходи кожного з подружжя, не обмежуючись при цьому лише констатацiєю факту наявностi в подружжя-вiдповiдача значних доходiв чи навпаки - незначних доходiв подружжя - позивача.
Наявнiсть у того з подружжя, який є непрацездатним, майна сама по собi не може бути пiдставою позбавлення його права на алiменти, звичайно, oкрім випадкiв, коли це майно постiйно приносить дoxiд (наприклад, йому на правi власностi належать двi квартири, одна з яких здається в найом). Не може бути визнанонужденним подружжя, який, незважаючи на незначну пенсiю,має великий грошовий вклад в ощадкасi, отримав в спадщину нерухомicть, транспортнi засоби тощо.
Г) Подружжя-вiдповiдач має можлuвiсть таку матерiальну допомогу надати.
При визначеннi матерiальних можливостей подружжя-вiдповiдача береться до уваги його сiмейне становище, наявнiсть утриманцiв, яких він згiдно з чинним законодавством зобов'язаний утримувати (непрацездатнi батьки, дiти, iншi особи), характер i розмiр доходiв.
2. Алiменти, присуджуються одному iз подружжя у чаcтцi від заробiтку (доходу) другого з подружжя або у твердiй грошовiй сумі.
Утримання може надаватися у натуральнiй або грошовiй формах за зroдою другого з подружжя. За рiшенням суду алiменти присуджуються одному iз подружжя, як правило, у грошовiй формi, починаючи вiд дня подання позовної заяви. Перелiк видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв на одного з подружжя (дiтей, батькiв, iнших осiб), затверджується Кабiнетом Mінicтpiв Украiни.
Якщо утримання надається у виглядi грошовоi суми, вона повинна сплачуватися щомiсячно. Водночас за взаємною згодою алiменти можуть бути сплаченi наперед. Це стосується, перш за все, тих випадкiв, коли платник алiментiв виїжджає на постiине мicце проживання в державу, з якою Україна не має договору про надання правовоi допомоги. Розмiр алiментiв у такому разі визначається за домовленістю, а при виникненні спору - за рiшенням суду.
Чинне законодавство одночасно передбачає, що зобов'язання подружжя щодо матерiальної допомоги один одному можуть бути оформленi нотарiально посвiдченою угодою (ст. 78). Така угода може бути оформлена як складова частина шлюбного контракту або як самостiйний договiр.
Сiмейне законодавство не обмежує подружжя стосовно змiсту такого договору, тому на відміну вiд алiментних зобов'язань подружжя, передбачених у СК Украiни, подружжя в договорi про утримання може передбачити виникнення зобов'язань щодо утримання i за відсутноcтi такої важливої умови, як непрацездатність. Подружжя може передбачити обов'язок щодо утримання як з моменту укладання шлюбу, так i за наявностi певних обставин якi можугь настати: отримання освiти, набуття спецiальностi, робота по господарству, виховання дiтей тощо.
У чому полягає практична значимiсть такої угоди? У разi, виникнення умов, передбачених такою угодою, коли платник ухиляється вiд добровiльного її виконання, зацiкавлена особа має можливiсть звернутися не до суду, а безпосередньо до нотаpiyca. Тобто нотарiальна форма обумовлює здiйснення примусового виконання за таким договором без додаткових процесуальних ускладнень. Нотарiально посвiдчена угода має силу виконавчого листа.
У такому разi стягнення алiментiв проводитиметься в безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису нотapiyca, що значно спростить процедуру стягнення i скоротить строки виконання зобов'язань за таким договором.
Перебування подружжя, який є непрацездатним, в будинку iнвалiдiв або престарiлих тощо саме по собi не виключае потреби в матерiальнiй допомозi i не звiльняе зобов'язаного з подружжя вiд сплати алiментів, але може бути пiдставою для зменшення їх розмiру.
Обов'язки щодо надання матерiальної допомоги подружжю, який є непрацездатним, покладаються не лише на iншого з подружжя, але i на повнолiтнix дiтей (ст. 292 СК). Тому при розглядi вимог того з подружжя, хто претендує на отримання алiментiв вiд iншого з подружжя, суди мають з'ясовувати, чи є у непрацездатного з подружжя повнолiтнi дiти, які за законом повиннi надавати йому утримання, чи їх матерiальне становище i доходи уможливлюють надання допомоги непрацездатнiй матері (батьковi).
Ця обставина (як i можливiсть отримання утримання вiд батькiв) мусить враховуватися при визначеннi розмiру алiментів одному з подружжя, i, незважаючи на відсутність вимог батька (матері) до повнолiтньої дитини про стягнення алiментів, вiдповiдно розмiр алiментiв, якi стягуватимуться з iншого подружжя, може бути зменшений.
У разi, коли матерiальне чи сiмейне становище, одного iз подружжя змiниться, кожен iз подружжя має право звернутися до суду з пазовом про зменшення (чи вiдповiдно збiльшення) розмiру алiментiв, якi стягуються.
Спецiальнi пiдставu для сmягнення алiментiв на утрuмання одного з подружжя.
А. Стягнення алiментiв на утрuмання того з подружжя, якuй доглядає малолiтню дuтину.
Право на утримання має також дружина вiд чоловiка пiд час вігітності. Таке ж право надано дружинi, з якою проживає дитина віком до трьох років, а якщо дитина має вади фiзичного чи психiчного розвитку - до досягнення дитиною шести pокiв.
За часiв дiї КпШС України багато суперечок виникало щодо питания: чи є нужденнicть жiнки, яка перебуває у вiдпустцi по догляду за дитиною протягом трьох pоків (або коли дитина потребує догляду за медичними показниками - протягом шести pоків), необхiдною умовою для стягнення алiментiв на своє утримання. В юридичнiй лiтературi, серед тих фактiв, якi були пiдставою для виникнення алiментних зобов'язань мiж подружжям у такому випадку називали i

 
 

Цікаве

Загрузка...