WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції - Реферат

Суди загальної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загальної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загальної юрисдикції - Реферат

Зокрема, в апеляційних судах областей функціонують дві палати: судова палата у цивільних справах, у кримінальних справах. Персональний склад судових палат затверджується президією апеляційного суду за поданням голови суду. Президія визначає й кількість заступників голів судових палат.
До повноважень судді апеляційного суду належить:
- здійснення правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;
- процесуальні дії та організаційні заходи з метою забезпечення розгляду справи;
- контроль відповідно до закону за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участі судових рішень;
- інші повноваження, передбачені законом.
На голову апеляційного суду покладена організація роботи у суді та керівництво нею. Крім цього, він здійснює функції судді, тобто бере участь у розгляді справи.
До повноважень голови апеляційного суду :
1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
3) на підставі акта про обрання ( призначення ) суддею чи припинення повноважень судді видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії їх персональний склад;
4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання і головує на засіданнях президії;
5) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;
6) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця у порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
7) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату відповідного суду;
8) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;
9) представляє суд у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та організаціями;
10) вносить пропозиції Голові Верховного Суду України чи голові відповідного вищого спеціалізованого суду щодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступників;
11) здійснює інші повноваження, передбачені законом.
Необхідним елементом організації роботи є правильний розподіл обов'язків між заступниками. Крім організації роботи судових палат, на заступників голови - голови палат може покладатися і здійснення організаційного керівництва окремими підрозділами апарату суду. Такий розподіл обов'язків оформлюється відповідним наказом голови суду і доводиться до виконавців.
Голова апеляційного суду, його перший заступник і заступники голови апеляційного суду можуть бути призначені на цю посаду повторно.
Перший заступник голови апеляційного суду відповідно до розподілу обов'язків здійснює організаційне керівництво роботою структурних підрозділів суду, а також керівництво окремими ділянками роботи за вказівкою голови суду. Такими ділянками можуть бути: - контроль за роботою по зверненню судових рішень до виконання;
- надання допомоги суддям в підготовці аналітичних документів;
- аналіз та узагальнення причин судових помилок;
- керівництво стажуванням суддів місцевих судів в апеляційному суді тощо.
Виконує інші обов'язки, визначені головою суду.
Заступник голови апеляційного суду - голова судової палати:
1) формує колегії суддів для розгляду справ, головує в судових засіданнях чи призначає для цього суддів;
2) організовує ведення судової статистики, аналіз і узагальнення судової практики по справах, віднесених до компетенції палати; має право зажадати з відповідного суду справи, судові рішення по яких набрали законної сили;
3) інформує президію суду про діяльність судової палат.
У разі відсутності голови судової палати його обов'язки виконує заступник, а у разі його відсутності старший за віком суддя палати.
В апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія, до якої входить голова, його заступники, а також судді. Кількісний і персональний склад яких визначається рішенням загальних зборів цього суду.
Президія апеляційного суду здійснює декілька функцій, які можуть бути умовно поділені на організаційно - розпорядчу, аналітичну та методичну. До першої належить те, що президія:
1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат та апарату суду:
2) за поданням голови апеляційного суду затверджує персональний склад судових палат, визначає кількість заступників голів судових палат, заслуховує інформацію голів судових палат щодо діяльності цих палат;
3) розгляд питань роботи з кадрами суддів і працівників апарату суду та підвищення їх кваліфікації;
4) забезпечення виконання рішень зборів відповідного суду.
Реалізація аналітичної функції президії полягає у розгляді матеріалів узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, прийнятті відповідних рекомендацій, спрямованих на забезпечення однаковості судової практики.
Методична функція проявляється у наданні методичної допомоги місцевим судам, шляхом наприклад заслуховування на її засіданнях голів місцевих судів щодо організації діяльності цих судів і контролю за додержанням процесуальних строків. Функцій судочинства президія не здійснює.
Засідання президії проводяться не рідше одного разу в місяць, а за необхідності і частіше, можна зробити висновок, що це практично постійно діючий орган, який вагомо сприяє діяльності голови суду. Засідання президії є правомочним при наявності не менше 2/3 її членів. Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які були присутні на засіданні, і підписуються головуючим на засіданні.
Апеляційний суд України, на відміну від інших апеляційних судів має складатись з трьох судових палат: судової палати у цивільних справах, судової палати у кримінальних справах, військової судової палати.
Апеляційний суд України - це суд суто апеляційної інстанції. Вінмає право переглядати в апеляційному порядку судові рішення у справах, які розглянуті по першій інстанції апеляційними загальними судами, в тому числі військовими апеляційними судами. Судові рішення у господарських і адміністративних справах цей суд не уповноважений розглядати.
До апеляційних спеціалізованих судів належать апеляційні господарські та апеляційні адміністративні суди.
В апеляційному господарському суді можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих категорій справ.
Структура апеляційних спеціалізованих судів є аналогічною до апеляційних судів, тобто організаційне керівництво діяльністю суду ( апеляц. спеціалізованого) здійснює голова суду, який як і заступники голови апеляційних спеціалізованих судів призначаються на посаду строком на 5 років і звільняються з посади Президентом України за поданням голови відповідного вищого спеціалізованого суду України на підставі ради суддів утвореної для судів відповідної спеціалізації. В структуру апеляційних спеціалізованих судів входять окрім судових палат президія апеляційного спеціалізованого суду.
В апеляційних судах ( як загальних так і спеціалізованих) є апарат суду, структура і штатна чисельність якого

 
 

Цікаве

Загрузка...