WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Правова соціологія як складова правознавства - Реферат

Правова соціологія як складова правознавства - Реферат


Реферат з правознавства
Правова соціологія як складова правознавства
План
1. Соціологія права чи правова соціологія - дискусійний характер визначення науки.
2. Об'єкт і предмет правової соціології.
3. Місце правової соціології в системі юридичних та інших гуманітарних наук.
4. Структура правової соціології.
5. Функції правової соціології.
6. Методи правової соціології.
1. Соціологія права чи правова соціологія - дискусійний характер визначення науки.
Пройшло майже 100 років з того часу, коли один із класиків соціології Еміль Дюркгейм, проводячи диференціацію основних напрямів соціологічного знання, виділив і такий напрям, як соціологія права. На V Міжнародному соціологічному конгресі (1962 р.) соціологію права було офіційно визнано галуззю наукового знання. У наш час вітчизняна соціологія проходить стадію формування, а питання про її природу, об'єкт, предмет і місце серед інших суспільних наук залишається дискусійним. Тобто, існує декілька відмінних точок зору на питання приналежності правової соціології. Зокрема, серед соціологів домінує погляд, що (1) соціологія права - це соціологічна дисципліна. Деякі автори з числа юристів трактують (2) соціологію права як юридичну науку і як різновид загальної теорії права. А ще інші, (3) виділяючи теоретичну та емпіричну соціологію права, відносять першу до загальної теорії права, а другу - розглядають як самостійний напрям досліджень у межах правознавства в цілому. Висловлюють думку про те, що (4) соціологія права - це самостійна наука, яка являє собою новий напрям у вітчизняному суспільствознавстві.
Найбільш точною, як на мою думку, є точка зору, що (5) соціологія права - це міждисциплінарна галузь наукового знання, яка поєднує в собі пізнавальні ресурси юриспруденції як системи наук про право та державу і загальної соціології, як науки про загальні принципи відтворення, функціонування і зміни соціальних взаємодій. В цьому сенсі соціологія можлива і як юридична дисципліна (окрема галузь юридичної науки), і як соціологічна дисципліна (окрема галузь соціології).
Іноді в літературі з метою розмежування підходів соціологів і юристів до з'ясування предмету пропонується виділяти "соціологію права" як соціологічну дисципліну і "юридичну соціологію" як юридичну дисципліну. Але на теперішній час аналіз літератури вказує, що в більшості випадків ці поняття ототожнюються і це не впливає на перелік і висвітлення проблем.
2. Об'єкт і предмет правової соціології.
Об'єктивною підставою для виокремлення такої особливої галузі знань як правова соціологія служить те, що право - це важливий не тільки політичний та юридичний, але й соціальний інститут, якому належить найважливіша роль у соціальному контролі та соціальному регулюванні. Право - відносно самостійне суспільне явище, і в цьому розумінні воно є предметом юридичної науки. Але право також - складова суспільства, і в цьому розумінні воно є предметом правової соціології. Більше того, правові явища і процеси не можуть бути глибоко і всебічно вивчені поза їх зв'язком з суспільством як соціальною системою, тобто поза соціальними зв'язками. Проте, якщо для правової науки головну роль відіграє вивчення відповідної галузі права, яка втілена у систему законодавства, то для соціології права головне полягає у вивченні закономірностей у діяльності осіб: а) які приймають закони; б) які застосовують закони; в) на поведінку яких впливають норми права.
Отже, об'єктом правової соціології є соціально-правові відносини.
Предметом соціології права є закономірності в суспільних відносинах, за яких формуються правові норми і акти, закономірності соціальної зумовленості права, а також - впливу права на соціальні процеси, формування і розвиток суспільних відносин. Це означає, що предмет соціології права охоплює всі суспільні явища, які містять правовий елемент, соціальні чинники, які взаємодіють з правовими явищами, а також механізми та закономірності такої взаємодії.
Завданнями правової соціології є дослідження права як важливого елемента соціальної системи, його взаємодії з іншими соціальними структурами, тобто з'ясування того, як з одного боку в суспільстві виникає і визріває соціальна потреба у правовому регулюванні тих чи інших суспільних відносин, і як у процесі такого регулювання відбиваються особистісні, групові і суспільні інтереси, а з іншого - як здійснюються соціальні функції права, яким чином і наскільки ефективно під впливом права у суспільстві відбуваються чи ті інші соціальні зміни.
Отже, правову соціологію можна визначити як науку про загальні та специфічні соціальні властивості, закономірності і механізми взаємодії суспільства як соціальної системи і права як його підсистеми, як засобу соціального регулювання.
Можна дати ще одне визначення, яке відображає дещо інші сторони правової соціології - це наука, яка вивчає закономірності функціонування права в системі соціальних інститутів: генезис, динаміку, структуру правових норм та їх роль у суспільстві, механізми їх реалізації а в поведінці та діяльності в поведінці та діяльності особистості, групи, організації, інститутів, суспільства.
3. Місце правової соціології в системі юридичних та інших гуманітарних наук.
Правова соціологія тісно пов'язана з теорією права, більше того, як вже зазначалось побутує думка, що вона є частиною теорії права. Проте в кожної з них є свої особливості: теорія права вивчає все, що пов'язане з правовими нормами, тоді як соціологія права - тільки соціальні чинники, які породжують ці норми, їх соціальний ефект. Теорія права робить акцент на внутрішні особливості об'єкта, а соціологія - на зовнішні.
Взаємодіє вона також з філософією права. Відрізняються вони предметом дослідження, оскільки філософія вивчає закономірності виникнення, функціонування та розвитку явищ, що позначаються терміно-поняттям "право", тоді як правова соціологія - функціонування права у соціальному середовищі: соціальну зумовленість, соціальні функції, вплив права на поведінку людей. Пов'язана також правова соціологія з історією права, порівняльним правом, демографією, соціальною педагогікою, психологією, статистикою, політологією.
Як галузь соціологічних знань, соціологія права має безпосередній зв'язок із загальною соціологією та іншими її галузями. Загалом правова соціологія вивчає правову сферу як соціальну підсистему крізь призму взаємозв'язків особистості, соціальної групи, суспільства. Водночас вона розглядає право як соціальне явище, застосовуючи при цьому методи загальної соціології. Багато її категорій є категоріями загальної соціології (соціальний контроль, соціальний примус).
4. Структура правової соціології.
Правова соціологія, без сумніву, - це міждисциплінарна галузь наукового знання, що виникла і розвивається на стику соціології і правознавства. Це означає, що немає

 
 

Цікаве

Загрузка...