WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Тлумачення норм права - Курсова робота

Тлумачення норм права - Курсова робота

про зміст дійсних правових норм, видати новий акт або систематизувати його неможливо без знання дійсної волі законодавця. Тлумачення правових норм - це така стадія застосування права, якій вже відомі факти по необхідності тлумачення, способи, засоби, форми завдяки яким ця норма буде застосовуватись вірно; яка в свою чергу вимагає глибокої юридичної кваліфікації інтерпретатора.
Розглянувши основні питання по тлумачення права такі як поняття тлумачення, його види і способи, я вирішив в своїй курсовій роботі біль ширше і глибше присвятити питанню про офіційне тлумачення норм права, так як з мого погляду, це найбільш важлива частина в теорії тлумачення норм права. Для біль достовірного поняття суті проблеми тлумачення права мною були прочитані праці першоджерелах по даній проблемі: Н.Н. Вопленка, А.С. Пиголкіна. В роботі розкриті питання розуміння офіційного тлумачення, як інтелектуально-вольового процесу; взаємовідношення тлумачення й конкретизації норм права; види тлумачення права, т.д. результати правороз'яснюючої діяльності й юридична природа тлумачення; необхідність актів тлумачення. Для більш глибшого вивчення актів тлумачення, в курсовій роботі розкрите питання про їх місце и роль в системі правових актів, приводиться детальна класифікація за різними критеріями (по формі, найменуванню, юридичній силі, часу дії, структурних елементах, обсягу та за суб'єктами тлумачення). Дуже важливо являє собою питання про те, ким провадиться тлумачення, яким органами державної влади, які види актів з'являються в результаті тлумачення і яке значення має діяльність тлумачених органів. Для цього в роботі детально вказано діяльність органів по тлумачення норм права.
1. Поняття та способи тлумачення норм права.
Тлумачення норм права (інакше: інтерпретація норм права) - це складне явище інтелектуально-вольового характеру суб'єкта, спрямоване на пізнання і пояснення змісту правових норм.
Альтернативні дефініції.
" Тлумачення норм права - це уяснення змісту норми права, пояснення змісту, який вклав в неї законодавець.1
" Тлумачення права - це діяльність по встановленню змісту правового тексту для його практичної реалізації.2
" Тлумачення норм права - розкриття смислу, змісту вираженої в ньому волі законодавця.3
Діяльність по тлумаченню норм права складається з двох компонентів: з'ясування (уяснення) і роз'яснення,
Перший елемент тлумачення - це з'ясування (уяснення), тобто характеристика гносеологічної природи процесу тлумачення, його спрямованість на пізнання і пояснення змісту правових явищ. З погляду А.С.Пиголкина тлумачення-з'ясування - це внутрішній розумовий процес, що не виходить за рамки свідомості самого інтерпретатора.4
Другий елемент тлумачення - це роз'яснення, тобто встановлення і виклад змісту юридичної норми в актах (усних або письмових) тлумачення норм права.
1.1 Способи тлумачення права.
Розрізняють кілька способів тлумачення, що забезпечують ясність змісту тлумачних правових норм: граматичний, філологічний, історичний, телеологічний, функціональний, мовний, логічний, систематичний.5 Розділяють
1 Теория государства и права. - Л.: 1987. - С 471.
2 Алексеев С.С. Обшар теорія права, т. 2. - М.: 1982. - С. 290
3 Теория государства и права. - М.: 1986. - С. 273.
4 Пиголкин А.С. Нормы советского права и их толкование. - Л .: 1962. - С. 11.
5 Черданцев А.Ф. Вопросы толкования советского права. Свердловск 1927 г.
терміни, спосіб і прийом тлумачення. Спосіб - це технічні прийоми пізнання. Прийом - це конкретна пізнавальна дія, рух думки: порівняння, аналогія, виведення одних знань з інших, логічне перетворення та ін., тобто інструменти пізнання права. Способи тлумачення визначені основними сферами правової діяльності, тими сферами буття права: основні види правових розпоряджень; специфіка мови права; правові відносини; правосвідомість. Тому основними способами тлумачення права є: систематичний, філологічний, історико-політичний, логічний, спеціально-юридичний, теологічний, функціональний.
1.1.1 Систематичний спосіб тлумачення права.
Систематичний спосіб - це з'ясування значення норми через встановлення її системних зв'язків з іншими нормами. Сутність його полягає в тому, що норма зіставляється з іншими нормами, встановлюються її місце і значення в даному нормативному акті, галузі права, всій правовій системі. Всі норми потребують системного тлумачення, особливо норми відсилочні і бланкетні, які побудовані так, що можуть розглядатися лише у сукупності з нормами, до яких зроблено відсилання.
В результаті усуваються протиріччя (колізії) між нормами й актами, існують кілька правил усунення протиріч:
- Якщо в протиріччя вступають норми права, видані різними органами, то керуються нормою права, установленої вищим органом.
- Якщо виникає протиріччя між нормами, виданими одним органом, то керуються нормою, установленої пізніше по часу видання.
1.1.2 Філологічний спосіб.
Сутність філологічного способу укладається в з'ясуванні змісту правових норм через граматичний аналіз словесного формулювання з використанням законів філології; ґрунтується на даних граматики, лексики і припускає аналіз слів, пропозицій, словесних формулювань юридичних норм. Передусім установлюють значення кожного слова і виразу, вжитих у нормативному розпорядженні. Потім переходять до аналізу граматичної форми іменників і прикметників, способів дієслів, виду дієприкметників і т.д. Далі усвідомлюють граматичну структуру пропозицій. Окремі слова і вирази, розділові знаки недопустимо трактувати як зайві. В результаті граматичного тлумачення виявляється буквальний зміст норми права, на підставі якого далеко не завжди можна зробити достовірний висновок.
1.1.3 Історико-політичний спосіб тлумачення.
При цьому способі враховуються історичні умови видання нормативного акта, соціально-політичні цілі, що переслідував законодавець, так само враховуються і соціально-економічні і політичні фактори які обумовили ініціативу і саму появу акта. Важливим є врахування процесу його обговорення - парламентського слухання першого, другого, постатейного тощо, зокрема доповіді і співдоповіді про проект прийнятого нормативно-правового акта. Істотне значення в історико-політичному тлумаченні мають альтернативні проекти, їх порівняння, публікації в пресі під час обговорення законопроекту, дебати в парламенті, внесені поправки, підстави їх прийняття або відхилення. При цьому інтерпретатор переноситься в історичні умови появи правової норми.
1.1.4 Логічний спосіб.
При логічному способі тлумачення використовуються засоби формальної і діалектичної логіки при пізнанні правових явищ. Об'єктом дослідження влогічному способі є внутрішні зв'язки між частинами нормативного акта, логічна структура правових розпоряджень. Особливості законодавчої техніки відображаються на

 
 

Цікаве

Загрузка...